CGIS CGIS CGIS CGIS CGIS
CGIS
CGIS Główna | O firmie / kontakt | Produkty | Forum | Referencje | Do pobrania | GIS | Galeria GIS
  

O firmie Geoxa Editor

Geoxa MapServer Geoxa MPZP

Geoxa Viewer

Cennik licencji

Geoxa Viewer Pro - historia zmian:

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.5349 (30.03.2011)

 • [Nowa opcja] Suwak powiększenia podglądu wydruku
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na liście predefiniowanych przejść kolorów klasyfikacji wersji 32bit
 • [Poprawka] Brak odświeżania podglądu sygnatury punktowej po zmianie jej parametrów
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie dostępnych rodzajów stylii sygnatur punktowych, liniowych oraz wypełnień
 • [Poprawka] Zbyt duże (maksymalne) zmniejszenie wielkości podglądu kartki wydruku powoduje nieprawidłową wielkość czcionki legendy
 • [Poprawka] Poprawka na pływające etykiety dynamiczne
 • [Nowa opcja] Dynamiczne etykiety punktowe (brak wydruku oraz eksportu do pliku graficznego)
 • [Poprawka] Poprawki okna właściwości warstwy rastrowej
 • [Poprawka] Potencjalne zabezpieczenia paneli warstw
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę serwerów WMS używających protokołu HTTPS)

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.5287 (08.03.2011)
 • [Poprawka] Poprawki w oknie informacji o programie
 • [Poprawka] Poprawka zabezpieczająca okno włąściwości warstwy
 • [Poprawka] Zmiana widocznosci nazw kolumn w tabeli
 • [Poprawka] Ulepszenie informacji o warstwach typu shapefile
 • [Nowa opcja] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Poprawka] Niepoprawne kodowanie znaków w plikach xls (eksport z tabeli warstwy)
 • [Nowa opcja] Ulepszenie odczytu uszkodzonych plików shapefile
 • [Poprawka] Błąd podczas wczytywania podglądu pliku tekstowego (linkowanie danych)
 • [Poprawka] Dodanie kursora oczekiwania podczas dodawania i usuwania warstw
 • [Poprawka] Poprawki tłumaczenie interfejsu
 • [Poprawka] Ulepszenie instalatora
 • [Poprawka] Ulepszenie autoaktualizacji pod Windows 7
 • [Nowa opcja] Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 2000
 • [Nowa opcja] Ulepszenie pracy na Windows 7
 • [Poprawka] Usprawieniena wyglądu okna autoaktualizacji
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku praw dostępu do pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku uprawnień do uruchomienia pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Poprawka] Zmiana zapisu miejsca geoxa.ini - teraz jest to %APPDATA%/CGIS/nazwa_geoxy/config/config.ini
 • [Poprawka] Usprawnienie działania WMS
 • [Poprawka] Poprawiono błąd zapisu serwerów WMS użytkownika na niektórych instalacjach Windows Vista / 7
 • [Poprawka] Rozszerzenie domyślnego zakresu wielkości czcionek etykiet
 • [Poprawka] Zmiana domyślnego ustawienia etykietowania
 • [Poprawka] Poprawka na uruchamiania wersji x64
 • [Poprawka] Poprawki okna "Idź do współrzędnych"
 • [Nowa opcja] Drzewiaste warsty WMS
 • [Poprawka] Poprawna obsługa serwerów Wrota Mazowsza
 • [Nowa opcja] Włączenie reskalowania okna właściwości warstwy
 • [Poprawka] Wysyłanie raportu o błędach w Windows 7
 • [Poprawka] Brak wysyłania rządania GetMap do serwera w przypadku, gdy nie są wybrane żadne warstwy)

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.5120 (07.01.2011)
 • [Nowa opcja] Ustawiania projektu autostartującego w oknie informacji o projekcie
 • [Poprawka] Blokowanie dostępu do pliku CVS w oknie jego dołączania
 • [Poprawka] Problem z niektórymi plikami shapefile o typie PointZ
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niezgodności ilości rekordów w pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Narzędzie naprawiania shapefile, gdy ilość rekordów dbf różni się od ilości rekordów shp
 • [Nowa opcja] Możliwość odświeżania linkowanych danych bez potrzeby ich powtórnego linkowania
 • [Poprawka] Usprawnienia interfejsu użytkownika
 • [Poprawka] Brak pogrubiania zaznaczonych obiektów liniowych
 • [Nowa opcja] Przycisk odświeżania dołączonych danych w oknie tabeli warstwy
 • [Poprawka] Usunięcie problemów z oknem identyfikacji obiektów
 • [Poprawka] Błąd powodujący ignorowanie niektórych czcionek w etykietach
 • [Nowa opcja] Obsługa liter będących poza polskim alfabetem
 • [Nowa opcja] Ustawianie przezroczystości styli liniowych ("proste" style)
 • [Nowa opcja] Eksperymentalny tryb pełnoekranowy
 • [Nowa opcja] Nowe sygnatury punktowe
 • [Nowa opcja] zmiana wyglądu podpowiedzi dla obiektów warstwy
 • [Poprawka] zmiany wewnętrzne)

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.5009 (03.11.2010)
 • Poprawiono błąd z brakiem możliwości uruchomienia wyszukiwania kaskadowego dla warstwy po zamknięciu jego okna)

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4995 (27.10.2010)
 • poprawiono błąd powodujący zmiana kierunku przebiegu linii w edytorze druku jeśli włączone jest dociąganie do siatki
 • ulepszono współpracę z serwerami WMS, które w nazwach warstw posiadają polskie znaki (np. Geoportal BDOT)
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • ładowany projekt (GEOXA_AUTOLOAD_PROJECT_FILE) może być teraz ścieżką względną lub bezwględną
 • aktualizacja wewnętrznej biblioteki GUI
 • usprawnienie selekcji w tabeli klasyfikacji
 • dodano narzędzie do ustawiania koorynatów oraz kąta etykiety w oparciu o wartość w bazie danych
 • poprawki opisów GUI
 • poprawki na zapętlanie się programu podczas odrysowywania warstw wektorowych w pewnych przypadkach
 • poprawiono GUI metadanych
 • usprawniono obsługę pamięci dla warstw typu shapefile
 • poprawiono GUI warstw WMS
 • wyświetalnie infomacji na temat zewnętrznych piramid rastrowych
 • zmiany w parsowaniu XML z GetCapabilities (usprawnienie obsługi WMS)
 • poprawiono problem z etykietowaniem wielokolumnowym warstw poligonowych
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie polecenia stworzenia etykiet wielokolumnowych w warstwie, która posiadała już etykiety
 • usunięto sygnalizowanie błędu w przypadku zapytań SQL do kolumn posiadających cyfrę w nazwie
 • usunięto niepoprawne działanie polecenia LIKE w zapytaniach SQL
 • usunięto zamienione funkcje AND z OR w module zapytań SQL
 • usunięto ignorowanie operacji na rastrach w przypadku pracy z piramidami
 • dodano obsługę formatu Surfer ASCII GRID
 • poprawiono błąd w tworzeniu klasyfikacji dla warstw GRID
 • poprawiono brak warstw typu grid na liście wyboru warstw legendy w module wydruku
 • usunięto zawieszanie programu w przypadku próby stworzenia minimapy z warstwy GRID z klasyfikacją
 • poprawki do sygnatur punktowych
 • usunięto zawieszanie programu podczas linkowania zewnęrznych danych w pewnych przypadkach
 • poprawki na wczytywanie profilu druku podczas ładowanie projektu z linii komend
 • poprawki na okno tekstowego edytora stylii linii oraz sygnatur punktowych
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS (np. GDIOŚ)

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4711 (28.07.2010)
 • poprawiono błąd powodujący puste wydruki

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4689 (20.07.2010)
 • poprawiono problem zapisem do projektu niektórych serwerów wms
 • obsługa piramid rastrowych wbudowanych w pliki TIFF
 • obsługa piramid rastrowych w plikach .ovr (TIFF)
 • narzędzie generowania piramid rastrowych dla warstw TIFF
 • włączenie testowej wersji modułu druku
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS
 • kolumna wyświetlająca zakresy skal, w których warstwa WMS jest pokazywana (protokół w wersji 1.3.0)
 • dodane serwery WMS przez użytkownika są przechowywane w odrębnym pliku (brak usuwania podczas aktualizacji)
 • aktualizacja serwerów WMS
 • ignorowanie znaków & w adresie serwera WMS
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4637 (20.06.2010)
 • zamiana składowych koloru dla TIFF z paletą kolorów

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4610 (8.06.2010)
 • wyświetlanie komunikatów o błędach dla operacji GetMap WMS
 • wyświetlanie adresu WMS we właściwościach warstwy
 • możliwość dodawania własnych parametrów dla WMS
 • spowolnienie odrysowywania wraz z powiekszeniem dla linii/obrysów poligonów o zaawansowanym stylu
 • zawieszanie programu na rysowaniu linii zaawansowanych
 • ulepszono obsługę błędów alokacji pamięci podczas wczytywania warstw shp
 • usprawiono obsługę błędów podczas wczytywania warstw z pliku projektu
 • dodano wyświetlanie dodatkowych parametrów (obwód, powierzchnia, długość, kąt) do narzędzi pomiarów
 • nowe style wypełnień
 • nowe style liniowe
 • nowe serwery WMS
 • wiecej informacji na temat warstwy TIFF
 • aktualizacja podręczników

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4571 (17.05.2010)
 • nowe style liniowe
 • zawieszanie programu podczas próby dodania serwera WMS, który nim nie jest
 • automatyczne ustawianie nowo dodanego serwera WMS jako wybór na liście serwerów
 • zawieszenie w przypadku uszkodzonych georeferencji w pliku *.tfw
 • niepoprawna obsługa TIFF posiadających zaszyte piramidy
 • zapis rodzaju agenta dla warstw WMS
 • zawieszanie programu podczas etykietowania warstwy punktowej z klasyfikacją
 • losowe zawieszanie się podczas etykietowania warstwy punktowej
 • potencjalne problemy podczas etykietowania niektórych typów warstwy punktowej
 • niepoprawne działanie narzędzia geokodowania w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • brak wyświetlania polskich znaków w etykietach w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • dodano wyświetlanie odpowiedzi serwera WMS w przypadku, gdy nie można jej zinterpretować
 • poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie po usunięciu etykiet jeśli panel wyświetał przycisk włączania/wyłączania etykiet
 • poprawiono obsługę formatu BigTIFF
 • poprawiono wyświetlanie ilości pobranych danych z serwera WMS
 • dodano nowe informacje o warstwach pokazywane we właściwościac warstwy
 • poprawki w opisach interfejsu użytkownika
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie przezroczystości koloru dla TIFF w trybie true-color/striped
 • aktualizacja serwerów WMS
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne odrysowywanie panela warstwy posiadającej etykiety wielokolumnowe
 • usunięto błąd powodujący problem z pokazywaniem punktów wyszukanych za pomocą wyszukiwania kaskadowego
 • usunięto błąd powodujący w pewnych wypadkach wyświetlanie pustych wyników w narzędziu wyszukiwania według atrybutów bazy danych
 • dodano możliwość ustawiania środka mapy do wprowadzonych wspołrzędnychpoprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy
 • usprawienie obsługi protokołu WMS (szczególnie wersji 1.3.0)
 • usprawnienie pracy z serwisami WMS posiadającymi niezoptymalizowaną konfigurację
 • usunięto błąd powodujący ustawianie tych samych warstw dla warstw korzystających z tego samego adresu WMS podczas wczytywania projektu
 • usunięto błąd powodujący problem z lokalizacją plików linkowanej bazy zewnetrznej, gdy został zmieniony napęd dysku lub katalog
 • włączenie narzędzia tworzenia sygnatur punktowych oraz liniowych

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4249 (10.11.2009)
 • poprawiono potencjalny problem związany z wyświetlaniem aliasów nazw kolumn w tabeli warstwy
 • poprawiono potencjalny problem dla warstwy punktowej podczas powiększania
 • poprawiono niepoprawne blokowanie możliwości zmiany koloru dla niektórych stylii liniowych
 • poprawiono problem z wczytywania zakrsu widoczności dla warstwy
 • poprawiono obsługę widoczności warstwy w zakresie skali
 • poprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4188 (28.10.2009)
 • aktualizacja listy serwerów WMS
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wczytywanie plików shapefile w wersjach M oraz Z w pewnych przypadkach
 • dodano używanie aliasów nazw kolumn w tabeli danych warstwy
 • poprawiono błąd pobierania aktualizacji na systmie MS Vista
 • aktualizacja podręcznika
 • aktualizacja bibliotek uruchomieniowych wymuszona prze MS
 • poprawiono potencjalne zawieszanie programu po edycji etykiet
 • dodano wtyczke eksportującą widok mapy do formatu graficznego PNG (wersja beta)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował problemy z wyświetlaniem warstw WMS po wczytaniu projektu

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4109 (18.08.2009)
 • dodano pokazywanie własciwosci warstwy po dwukrotnym kliknieciu na jej nazwie
 • poprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna właściwości warstwy
 • usunięto możliwość reskalowania okna właściwości warstwy
 • dodano konfigurowanie wyświetlania zaznaczenia - mozna teraz wybrać czy selekcja jest wyświetlana jedynie dla aktywnej warstwy czy dla wszystkich

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.4074 (03.08.2009)
 • poprawiono błąd powodujący błędne nadawanie nazw dla zdublowanych kolumn podczas łączenia danych
 • poprawiono błąd powodujący brak usuwania białych znaków w przypadku dołączania po kolumnie typu char z MS SQL
 • usunieto błąd niepoprawnego ustawiania typu linkowania w oknie dialogowym
 • usunięto błędne informowanie o braku podłączone tabeli dla ODBC
 • dodano możliwość wymuszania wersji WMS
 • dodano tryb agresywnego pobierania danych z WMS
 • przyspieszono odrysowywanie dużej ilości warstw
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie eksportu zaznaczonych rekordów do pliku shp, który już jest otwarty
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu podczas proby odrysowania warstw w diametralnie innych układach współrzędnych (np. WGS84 oraz układ 1992) w pewnych przypadkach
 • ulepszono widoczność obszaru widoku w minimapie
 • dodano globalne ustawienie połączenie internetowego
 • dodano obsługę proxy z dostępem poprzez login/haslo
 • modyfikacja zapisy wspołrzednych do pliku TFW podczas kesportu doo TIFF (niektóre programy typ OpenSource nie działały poprawnie)

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.3969 (25.06.2009)
 • aktualizacja adresów serwerów WMS dla geoportal.gov.pl
 • poprawiono błąd ignorujący wersje WMS
 • usprawniono komunikaty o błędach WMS
 • usunięto błąd z odrysowywaniem minimapy

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.3913 (04.06.2009)
 • ulepszono widoczność obszaru widoku w minimapie
 • dodano zapisywanie / wczytywanie ustawień mimimapy w pliku projektu
 • poprawiono błąd, który powodował duże obniżenie wydajności rysowania warstw w przypadku użycia opcji ukrywania warstwy z listy w zależności od skali
 • aktualizacja podręczników

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.3894 (28.05.2009)
 • obsługa kluczy HASP
 • poprawiono błąd powodujący brak rysowania okna mapy w oknie miniaturki w pewnych przypadkach
 • poprawiono błęd powodujący resetowanie ustawień przezroczystości warstwy WMS
 • dodano relacje jeden do wielu
 • aktualizacja podręczników

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.3867/3868 (13.05.2009)
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF w osi Y w pewnych przypadkach

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.3855 (11.05.2009)
 • poprawa błędu, który mogł zawieszać program podczas usuwania warstwy
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF (z wewnetrznymi georeferencjami) w pewnych przypadkach

Geoxa Viewer Pro 2.0.0.3843/3844 (04.05.2009)
 • dodano nowe style wypełnień (MPZP)
 • dodano prosty tekstowy edytor stylii (linie, sygnatury puktowe)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów podczas usuwania warstwy w pewnych przypadkach
 • dodano możliwość wyboru typu TIFF (tiled lub striped) podczas eksportu mapy
 • dodano możliwość wyboru rozdzielczości podczas eksportu mapy do TIFF
 • poprawki lokalizacji GUI
 • aktualizacje wewnetrznych bibliotek
 • poprawiono problemy z wczytywaniem rastrów nieposiadajacych georeferencji
(c) 2002-2018 Creative GIS Solutions
spis treści
design by www.web-kernel.net
Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte na tej stronie należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Valid HTML 4.01!