CGIS CGIS CGIS CGIS CGIS
CGIS
CGIS Główna | O firmie / kontakt | Produkty | Forum | Referencje | Do pobrania | GIS | Galeria GIS
  

O firmie Geoxa Editor

Geoxa MapServer Geoxa MPZP

Geoxa Viewer

Cennik licencji

Geoxa Viewer - historia zmian:

Geoxa Viewer 2.5.0.7493 (20.02.2017)

 • [Poprawka] Usprawnienia działania pod Windows 10
 • [Nowa opcja] Zapamiętanie ustawień wyświetlania wszystkich rekordów w tabeli SQL
 • Usprawnienia etykietowania
 • Niepoprawne działanie linkowania danych w relacji 1 do 1
 • Potencjalne problemy z konwersja kolumny tekstowej na numeryczną w pewnych przypadkach (w zależności od rodzaju użytego separatora części dziesiętnej)
 • Niepoprawne działanie przezroczystości (usuwanie koloru) dla pewnych rodzajów TIFF
 • Aktualizacje bibliotek
 • Dodanie obsługi wariantu TIFF generowanego przez ArcGIS
 • Możliwość zmiany wielkości okna informacji o projekcie
 • Brak ścieżki/pliku wskazywanego przez autostart projektu powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o błędzie
 • Pamiętanie ostatniego katalogu otwieranego projektu w oknie wyboru pliku
 • Brak pamiętania ostatniego katalogu eksportu pliku graficznego w oknie wydruku mapy

Geoxa Viewer 2.0.0.5350 (30.03.2011)
 • [Nowa opcja] Suwak powiększenia podglądu wydruku
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na liście predefiniowanych przejść kolorów klasyfikacji wersji 32bit
 • [Poprawka] Brak odświeżania podglądu sygnatury punktowej po zmianie jej parametrów
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie dostępnych rodzajów stylii sygnatur punktowych, liniowych oraz wypełnień
 • [Poprawka] Zbyt duże (maksymalne) zmniejszenie wielkości podglądu kartki wydruku powoduje nieprawidłową wielkość czcionki legendy
 • [Poprawka] Poprawki okna właściwości warstwy rastrowej
 • [Poprawka] Potencjalne zabezpieczenia paneli warstw

Geoxa Viewer 2.0.0.5298 (12.03.2011)
 • [Poprawka] Poprawka instalatora aktualizacji
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę serwerów WMS używających protokołu HTTPS

Geoxa Viewer 2.0.0.5275 (07.03.2011)
 • [Poprawka] Potencjalne zawieszanie programu podczas dodawania niektórych serwerów wms

Geoxa Viewer 2.0.0.5266 (02.03.2011)
 • [Poprawka] Poprawki w oknie informacji o programie
 • [Poprawka] Poprawka zabezpieczająca okno włąściwości warstwy
 • [Poprawka] Zmiana widocznosci nazw kolumn w tabeli
 • [Poprawka] Ulepszenie informacji o warstwach typu shapefile
 • [Nowa opcja] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Poprawka] Niepoprawne kodowanie znaków w plikach xls (eksport z tabeli warstwy)
 • [Nowa opcja] Ulepszenie odczytu uszkodzonych plików shapefile
 • [Poprawka] Błąd podczas wczytywania podglądu pliku tekstowego (linkowanie danych)
 • [Poprawka] Dodanie kursora oczekiwania podczas dodawania i usuwania warstw
 • [Poprawka] Poprawki tłumaczenie interfejsu
 • [Poprawka] Ulepszenie instalatora
 • [Poprawka] Ulepszenie autoaktualizacji pod Windows 7
 • [Nowa opcja] Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 2000
 • [Nowa opcja] Ulepszenie pracy na Windows 7
 • [Poprawka] Usprawieniena wyglądu okna autoaktualizacji
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku praw dostępu do pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku uprawnień do uruchomienia pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Poprawka] Zmiana zapisu miejsca geoxa.ini - teraz jest to %APPDATA%/CGIS/nazwa_geoxy/config/config.ini
 • [Poprawka] Usprawnienie działania WMS
 • [Poprawka] Poprawiono błąd zapisu serwerów WMS użytkownika na niektórych instalacjach Windows Vista / 7
 • [Poprawka] Rozszerzenie domyślnego zakresu wielkości czcionek etykiet
 • [Poprawka] Zmiana domyślnego ustawienia etykietowania
 • [Poprawka] Poprawka na uruchamiania wersji x64
 • [Poprawka] Poprawki okna "Idź do współrzędnych"
 • [Nowa opcja] Drzewiaste warsty WMS
 • [Poprawka] Poprawna obsługa serwerów Wrota Mazowsza
 • [Nowa opcja] Włączenie reskalowania okna właściwości warstwy
 • [Poprawka] Wysyłanie raportu o błędach w Windows 7
 • [Poprawka] Brak wysyłania rządania GetMap do serwera w przypadku, gdy nie są wybrane żadne warstwy

Geoxa Viewer 2.0.0.5104 (29.12.2010)
 • [Nowa opcja] Ustawiania projektu autostartującego w oknie informacji o projekcie
 • [Poprawka] Blokowanie dostępu do pliku CVS w oknie jego dołączania
 • [Poprawka] Problem z niektórymi plikami shapefile o typie PointZ
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niezgodności ilości rekordów w pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Narzędzie naprawiania shapefile, gdy ilość rekordów dbf różni się od ilości rekordów shp
 • [Nowa opcja] Możliwość odświeżania linkowanych danych bez potrzeby ich powtórnego linkowania
 • [Poprawka] Usprawnienia interfejsu użytkownika
 • [Poprawka] Brak pogrubiania zaznaczonych obiektów liniowych
 • [Nowa opcja] Przycisk odświeżania dołączonych danych w oknie tabeli warstwy
 • [Poprawka] Usunięcie problemów z oknem identyfikacji obiektów

Geoxa Viewer 2.0.0.5055 (24.11.2010)
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie niektórych czcionek w etykietach
 • dodano obsługę liter będących poza polskim alfabetem
 • dodano możliwość ustawiania przezroczystości styli liniowych ("proste" style)
 • dodano eksperymentalny tryb pełnoekranowy
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • zmiana wyglądu podpowiedzi dla obiektów warstwy
 • zmiany wewnętrzne

Geoxa Viewer 2.0.0.4996 (27.10.2010)
 • ulepszono współpracę z serwerami WMS, które w nazwach warstw posiadają polskie znaki (np. Geoportal BDOT)
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • ładowany projekt (GEOXA_AUTOLOAD_PROJECT_FILE) może być teraz ścieżką względną lub bezwględną
 • aktualizacja wewnętrznej biblioteki GUI
 • usprawnienie selekcji w tabeli klasyfikacji
 • dodano narzędzie do ustawiania koorynatów oraz kąta etykiety w oparciu o wartość w bazie danych
 • poprawki opisów GUI
 • poprawki na zapętlanie się programu podczas odrysowywania warstw wektorowych w pewnych przypadkach
 • poprawiono GUI metadanych
 • usprawniono obsługę pamięci dla warstw typu shapefile
 • poprawiono GUI warstw WMS
 • wyświetalnie infomacji na temat zewnętrznych piramid rastrowych
 • zmiany w parsowaniu XML z GetCapabilities (usprawnienie obsługi WMS)
 • poprawiono problem z etykietowaniem wielokolumnowym warstw poligonowych
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie polecenia stworzenia etykiet wielokolumnowych w warstwie, która posiadała już etykiety
 • usunięto sygnalizowanie błędu w przypadku zapytań SQL do kolumn posiadających cyfrę w nazwie
 • usunięto niepoprawne działanie polecenia LIKE w zapytaniach SQL
 • usunięto zamienione funkcje AND z OR w module zapytań SQL
 • usunięto ignorowanie operacji na rastrach w przypadku pracy z piramidami
 • dodano obsługę formatu Surfer ASCII GRID
 • poprawiono błąd w tworzeniu klasyfikacji dla warstw GRID
 • poprawiono brak warstw typu grid na liście wyboru warstw legendy w module wydruku
 • usunięto zawieszanie programu w przypadku próby stworzenia minimapy z warstwy GRID z klasyfikacją
 • poprawki do sygnatur punktowych
 • usunięto zawieszanie programu podczas linkowania zewnęrznych danych w pewnych przypadkach
 • poprawki na okno tekstowego edytora stylii linii oraz sygnatur punktowych

Geoxa Viewer 2.0.0.4708 (28.07.2010)
 • usunięto problem zapisem do projektu niektórych serwerów WMS

Geoxa Viewer 2.0.0.4681 (19.07.2010)
 • obsługa piramid rastrowych wbudowanych w pliki TIFF
 • obsługa piramid rastrowych w plikach .ovr (TIFF)

Geoxa Viewer 2.0.0.4671 (14.07.2010)
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS
 • kolumna wyświetlająca zakresy skal, w których warstwa WMS jest pokazywana (protokół w wersji 1.3.0)
 • dodane serwery WMS przez użytkownika są przechowywane w odrębnym pliku (brak usuwania podczas aktualizacji)
 • aktualizacja serwerów WMS
 • ignorowanie znaków & w adresie serwera WMS
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Viewer 2.0.0.4635 (20.06.2010)
 • zamiana składowych koloru dla TIFF z paletą kolorów

Geoxa Viewer 2.0.0.4609 (8.06.2010)
 • zawieszenie w przypadku uszkodzonych georeferencji w pliku *.tfw
 • wyświetlanie komunikatów o błędach dla operacji GetMap WMS
 • wyświetlanie adresu WMS we właściwościach warstwy
 • możliwość dodawania własnych parametrów dla WMS
 • spowolnienie odrysowywania wraz z powiekszeniem dla linii/obrysów poligonów o zaawansowanym stylu
 • zawieszanie programu na rysowaniu linii zaawansowanych
 • ulepszono obsługę błędów alokacji pamięci podczas wczytywania warstw shp
 • usprawiono obsługę błędów podczas wczytywania warstw z pliku projektu
 • dodano wyświetlanie dodatkowych parametrów (obwód, powierzchnia, długość, kąt) do narzędzi pomiarów
 • nowe style wypełnień
 • nowe style liniowe
 • nowe serwery WMS
 • wiecej informacji na temat warstwy TIFF
 • zawieszanie programu podczas próby dodania serwera WMS, który nim nie jest
 • automatyczne ustawianie nowo dodanego serwera WMS jako wybór na liście serwerów
 • inne zmiany
 • aktualizacja podręczników

Geoxa Viewer 2.0.0.4526 (28.04.2010)
 • zawieszenie w przypadku uszkodzonych georeferencji w pliku *.tfw
 • niepoprawna obsługa TIFF posiadających zaszyte piramidy

Geoxa Viewer 2.0.0.4515 (22.04.2010)
 • wyświetlanie odpowiedzi serwera WMS w przypadku, gdy nie można jej zinterpretować
 • zapis rodzaju agenta dla warstw WMS
 • zawieszanie programu podczas etykietowania warstwy punktowej z klasyfikacją
 • losowe zawieszanie się podczas etykietowania warstwy punktowej
 • potencjalne problemy podczas etykietowania niektórych typów warstwy punktowej
 • niepoprawne działanie narzędzia geokodowania w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • brak wyświetlania polskich znaków w etykietach w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie po usunięciu etykiet jeśli panel wyświetał przycisk włączania/wyłączania etykiet

Geoxa Viewer 2.0.0.4468 (16.02.2010)
 • poprawiono obsługę formatu BigTIFF
 • poprawiono wyświetlanie ilości pobranych danych z serwera WMS
 • dodano nowe informacje o warstwach pokazywane we właściwościac warstwy

Geoxa Viewer 2.0.0.4443 (03.02.2010)
 • aktualizacja serwerów WMS
 • usunięto błąd powodujący problem z lokalizacją plików linkowanej bazy zewnetrznej, gdy został zmieniony napęd dysku lub katalog
 • poprawiono brak rysowania zaznaczenia dla punktow MultiPoint
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie przezroczystości koloru dla TIFF w trybie true-color/striped

Geoxa Viewer 2.0.0.4286 (23.11.2009)
 • usprawienie obsługi protokołu WMS (szczególnie wersji 1.3.0)
 • usprawnienie pracy z serwisami WMS posiadającymi niezoptymalizowaną konfigurację
 • usunięto błąd powodujący ustawianie tych samych warstw dla warstw korzystających z tego samego adresu WMS podczas wczytywania projektu

Geoxa Viewer 2.0.0.4253 (12.11.2009)
 • dodano możliwość ustawiania środka mapy do wprowadzonych wspołrzędnych

Geoxa Viewer 2.0.0.4248 (10.11.2009)
 • poprawiono potencjalny problem związany z wyświetlaniem aliasów nazw kolumn w tabeli warstwy
 • poprawiono potencjalny problem dla warstwy punktowej podczas powiększania
 • poprawiono niepoprawne blokowanie możliwości zmiany koloru dla niektórych stylii liniowych

Geoxa Viewer 2.0.0.4224 (5.11.2009)
 • poprawiono problem z wczytywania zakresu widoczności dla warstwy

Geoxa Viewer 2.0.0.4212 (3.11.2009)
 • poprawiono obsługę widoczności warstwy w zakresie skali
 • poprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy

Geoxa Viewer 2.0.0.4187 (28.10.2009)
 • aktualizacja listy serwerów WMS
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wczytywanie plików shapefile w wersjach M oraz Z w pewnych przypadkach
 • dodano używanie aliasów nazw kolumn w tabeli danych warstwy
 • poprawiono błąd pobierania aktualizacji na systmie MS Vista
 • aktualizacja podręcznika
 • aktualizacja bibliotek uruchomieniowych wymuszona prze MS
 • poprawiono potencjalne zawieszanie programu po edycji etykiet
 • dodano wtyczke eksportującą widok mapy do formatu graficznego PNG (wersja beta)

Geoxa Viewer 2.0.0.4143 (16.09.2009)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował problemy z wyświetlaniem warstw WMS po wczytaniu projektu

Geoxa Viewer 2.0.0.4094 (10.08.2009)
 • dodano pokazywanie własciwosci warstwy po dwukrotnym kliknieciu na jej nazwie
 • poprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna właściwości warstwy
 • usunięto możliwość reskalowania okna właściwości warstwy
 • dodano konfigurowanie wyświetlania zaznaczenia - mozna teraz wybrać czy selekcja jest wyświetlana jedynie dla aktywnej warstwy czy dla wszystkich

Geoxa Viewer 2.0.0.4078 (04.08.2009)
 • dodano tryb agresywnego pobierania danych z WMS

Geoxa Viewer 2.0.0.4057 (28.07.2009)
 • dodano możliwość wymuszania wersji WMS

Geoxa Viewer 2.0.0.3987 (09.07.2009)
 • przyspieszono odrysowywanie dużej ilości warstw
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie eksportu zaznaczonych rekordów do pliku shp, który już jest otwarty
 • usprawiono komunikaty o błędach zapisu warstwy
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu podczas proby odrysowania warstw w diametralnie innych układach współrzędnych (np. WGS84 oraz układ 1992) w pewnych przypadkach

Geoxa Viewer 2.0.0.3968 (01.07.2009)
 • aktualizacja adresów serwerów WMS
 • modyfikacja zapisy wspołrzednych do pliku TFW podczas kesportu doo TIFF (niektóre programy typ OpenSource nie działały poprawnie)

Geoxa Viewer 2.0.0.3952 (25.06.2009)
 • aktualizacja adresów serwerów WMS dla geoportal.gov.pl
 • poprawiono błąd ignorujący wersje WMS

Geoxa Viewer 2.0.0.3942 (19.06.2009)
 • usprawniono komunikaty o błędach WMS
 • usunięto błąd z odrysowywaniem minimapy

Geoxa Viewer 2.0.0.3929 (10.06.2009)
 • ulepszono widoczność obszaru widoku w minimapie
 • dodano globalne ustawienie połączenie internetowego
 • dodano obsługę proxy z dostępem poprzez login/haslo
 • zmiany wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Viewer 2.0.0.3895 (29.05.2009)
 • poprawiono błąd powodujący brak rysowania okna mapy w oknie miniaturki w pewnych przypadkach
 • poprawiono błęd powodujący resetowanie ustawień przezroczystości warstwy WMS
 • aktualizacja podręczników

Geoxa Viewer 2.0.0.3876 (15.05.2009)
 • usunięto błąd powodujący powrót do domyślnych szerokości kolumn w oknie identyfikacji obiektu po kążdej nowej identyfikacji lub reskalowaniu okna
 • dodano zapamietywanie niektórych ostatnich parametrów eksportu do pliku TIFF (min zakres, skale, typ)
 • usprawniono działanie paska postępu dla eksportu do TIFF
 • dodano ponawianie pobierania danych z serwera WMS w przypadku błędu (max 3 ponowienia)
 • usprawniono wygląd okna identyfikacji obiektu

Geoxa Viewer 2.0.0.3869 (13.05.2009)
 • poprawa błędu, który mogł zawieszać program podczas usuwania warstwy
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF (z wewnetrznymi georeferencjami) w pewnych przypadkach
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF w osi Y w pewnych przypadkach
 • dodano nowe style wypełnień (MPZP)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów podczas usuwania warstwy w pewnych przypadkach
 • dodano możliwość wyboru typu TIFF (tiled lub striped) podczas eksportu mapy
 • dodano możliwość wyboru rozdzielczości podczas eksportu mapy do TIFF
 • poprawki lokalizacji GUI
 • aktualizacje wewnetrznych bibliotek

Geoxa Viewer 2.0.0.3786 (06.04.2009)
 • zmiana wyglądu okna dialogowego dodawania warstw WMS
 • dodano nowe serwery WMS
 • poprawiono obsługę WMS dla danych typu PNG
 • poprawiono błędy związane z obsługą georeferencji dla plików TIFF
 • dodano informowanie o braku wsparcia dla parametrów rotacji w plikach TWF
 • zmiany w lokalizacji GUI
 • modyfikacja podręcznika użytkownika

Geoxa Viewer 2.0.0.3774 (02.04.2009)
 • dodano możliwość wybrania agenta http dla warstw WMS
 • usunięto błąd zwiazany z występowaniem spacji w nazwach warstw WMS

Geoxa Viewer 2.0.0.3743 (24.03.2009)
 • dodano obsługę warstw typu WMS
 • dodano narzędzie resetowania ustawień interfejsu użytkownika
 • modyfikacja wyświetlania ilości rekordów na pasku statusu w tabeli warstwy (bazy danych)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku usunięcia kolumny, która używana była jako podpowiedź na mapie (tooltip)
 • dodano automatyczne kasowanie ustawień GUI z rejestru systemowego w przypadku, gdy powodują one zawieszanie programu
 • poprawki wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Viewer 2.0.0.3605 (17.01.2009)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie włączenia/wyłączenia klasyfikacji podczas wyświetlania warstwy typu ASCII GRID
 • poprawiono błąd, który przy pewnych danych wejściowych powodował raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do warstwy typu shapefile
 • zawartość minimapy jest czyszczona podczas tworzenia lub wczytywania nowego projektu
 • zmieniono niepoprawny wpis w menu z "zapisz jako plik SHP" na "zapisz zaznaczone obiekty jako plik SHP"
 • dodano filtr pokazujący jedynie (w tabeli bazy danych) rekordy dla zaznaczonych obiektów

Geoxa Viewer 2.0.0.3471 (24.11.2008)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie ustawień wyróżniania zaznaczonych poligonów poprzez zmianę jedynie ich obwódki
 • poprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu w przypadku ustawienia zerowej grubości linii
 • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie selekcji etykiety po zakończeniu edycji
 • dodano panel mini mapy
 • dodano zapamiętywanie osbistych ustawień pasków narzędziowych oraz paneli
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Viewer 2.0.0.3388 (17.10.2008)
 • zmiany ujednolicające obsługę różnych typów kodowania znaków
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawną konwersję znaków ANSI->UTF8

Geoxa Viewer 2.0.0.3360 (06.10.2008)
 • zmiany ujednolicające obsługę różnych typów kodowania znaków
 • usunięto potencjalne zawieszanie się programu podczas tworzenia etykiet dla warstw punktowych z klasyfikacją
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie dyrektywy tworzenia podpisów tylko dla zaznaczonych obiektów warstwy poligonowej
 • zmieniono sposób rysowania zaznaczonych obiektów dla warstw wektorowych
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował tworzenie niepoprawnych plików DBF podczas importu z pliku tekstowego do shapefile

Geoxa Viewer 2.0.0.3308 (17.09.2008)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do shapefile

Geoxa Viewer 2.0.0.3287 (15.09.2008)
 • dodano możliwość zdefiniowania koloru wypełnienia, obwódki oraz jej grubości dla zaznaczonych obiektow poligonowych
 • usunięto błąd powodujący przesunięcie etykiet
 • usunięto niepoprawne opisy dla styli połączeń oraz zakończeń linii
 • poprawiono błąd powodujący brak pokazywania prostokąta zaznaczenia podczas okreslania obszaru powiększenia

Geoxa Viewer 2.0.0.3247 (03.09.2008)
 • poprawka w instalatorze, która eliminuje wystepowanie błędu 14001 w niektórych przypadkach

Geoxa Viewer 2.0.0.3056 (4.07.2008)
 • Usunięto potencjalny problem z zapisem TFW podczas eksportu do TIFF
 • Zmiany kosmetyczne w wyglądzie niektórych okien dialogowych
 • Dodano obsługę formatu BigTIFF (brak limitu 4GB)
 • Zmiany kompilatora
 • Aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Viewer 2.0.0.3004 (10.06.2008)
 • poprawiono błąd powodujący występowanie limitu maksymalnie otwartych plików tiff
 • zmodyfikowano okno dialogowe służące do dodawania nowych warstw, które nie posiada limitu ilości wskazanych plików
 • przyśpieszono ładowanie bardzo dużych projektów
 • usunięto zbyt rygorystyczne informowanie o błędach w plikach shapefile
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów w przypadku, gdy dostęp do otwieranych plików warstw jest blokowany przez inne oprogramowanie
 • poprawiono brak obsługi wszystkich typów plików shapefile przez narzędzie selekcji
 • poprawiono błąd powodujący brak ukrywania okienka z paskiem postępu, gdy wystąpił błąd podczas tworzenia labelek dla warstwy punktowej
 • dodano nową opcje położenia etykiet dla warstwy punktowej (środek)
 • zmiany kosmetyczne w oknie autoaktualizacji oprogramowania (różnice w kolorze czcionki wersji oprogramowania dostępnego na serwerze)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował brak wywołania powtórnego labelowania po zamiane parametrów labeli
 • zmniejszono częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji (obecnie raz na 5 dni)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie próby przerwania rysowania warstw po wcisnięciu klawisza ESC

Geoxa Viewer 2.0.0.2910 (06.05.2008)
 • poprawiono błąd powodujący brak ukrywania okienka z paskiem postępu, gdy wystąpił błąd podczas tworzenia labelek dla warstwy punktowej
 • ulepszono raportowanie błędów podczas labelowania (kod błędu zastąpiono opisem tekstowym)
 • dodano nową opcje położenia etykiet dla warstwy punktowej (środek)
 • zmiany kosmetyczne w oknie autoaktualizacji oprogramowania (różnice w kolorze czcionki wersji oprogramowania dostępnego na serwerze)
 • pierwsza wersja testowa dynamicznego przełączania języka interfejsu (Polski<->Angielski)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował brak wywołania powtórnego labelowania po zamiane parametrów labeli

Geoxa Editor 2.0.0.2816 (20.03.2008)
 • poprawiono błąd w eksporcie tabeli do pliku XML (brak kodowania znaków do standardu UTF8)
 • dodano okno właściwości panelu warstw z możliwościa konfiguracji wyglądu oraz funkcjonalności
 • dodano możliwość włączania/wyłączanie etykiet oraz poszczególnych klasyfikacji z poziomu panelu warstw
 • dodano możliwość indywidualnego "zwijania" panelu warstw
 • dodano nowy tryb ułożenia etykiet (na linii poziomo) dla warstw liniowych
 • zmieniono styl obwódki w etykietach na bardziej okrągły

Geoxa Viewer 2.0.0.2774 (08.03.2008)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do shapefile
 • poprawiono błąd powodujący podświętlanie niepoprawnego rekordu podczas wyszukiwania w tabeli warstwy, gdy kolumna była sortowana
 • poprawiono błąd powodujący podświętlanie niepoprawnego obiektu warstwy z poziomu tabeli warstwy, gdy kolumna była sortowana
 • 20krotne przyśpieszenie labelowania (etykietowania) warstw
 • poprawiono błąd podczas odczytu pliku projektu, gdy nazwa kolumny etykiet zawierała polskie znaki
 • dodano wsparcie dla wyświetlania labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw poligonowych

Geoxa Viewer 2.0.0.2729 (15.02.2008)
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie kodowania znaków podczas dołączania zewnętrznej bazy danych

Geoxa Viewer 2.0.0.2726 (11.02.2008)
 • poprawiono błąd powodujący potencjalne zawieszenie programu podczas wyboru czcionki etykietowania
 • dodano możliwość ustalenia precyzji liczb (ilość miejsc po przecinku) podczas dołączania danych z pliku CSV/TXT
 • usunięto problem z potencjalnym zawieszeniem programu, gdy usunięto dołączoną tabele, której kolumna była użyta do tworzenia etykiet
 • usunięto problem z zawieszeniem programu podczas zapisu projektu, gdy usunięto dołączoną tabele, której kolumna była użyta do tworzenia etykiet
 • usunięto potencjalny problem powodujący niewyświetlanie etykiet, gdy załadowany został projekt z dolinkowaną tabelą
 • usunięto błąd wprowadzający ograniczenie maksymalnie 512 otwartych warstw TIFF
 • dodano możliwość definiowania kolumn numerycznych podczas linkowania plików TXT/CSV
 • dodano ujednolicanie sposobu kodowania znaków podczas linkowania danych
 • dodano możliwość definiowania kolumn numerycznych podczas importu do pliku shapefile z TXT/CSV

Geoxa Viewer 2.0.0.2649 (09.01.2008)
 • poprawiono błąd z niepoprawnymi georeferencjami podczas eksportu widoku do pliku TIFF
 • dodano obsługę kolejnych wersji plików TIFF, które nie spełniają pełnej specyfikacji TIFF v6
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się podczas dodawania nowej warstwy, gdy wcześniej usunięto warstwe, która miała otwarte okno tabeli
 • usunięto brak zapisu stanu antyaliasingu do pliku konfiguracyjnego
 • usunięto brak pokazywania paska postępu podczas eksportu do TIFF
 • usunięto potencjalne zawieszanie się podczas reskalowania okna gdy program jest w trybie
 • dodano możliwość dodawania nazwy kolumny do etykiet
 • dodano możliwość ustalania przesunięcia etykiet o wskazany wektor
 • dodano możliwość etykietowania tylko zaznaczonych obiektów (np. za pomocą zapytań SQL)

Geoxa Viewer 2.0.0.2589 (03.12.2007)
 • Usunięto problem z pokazywaniem warstw oraz podpisów po załadowaniu projektu
 • Usunięto niepoprawne przypisywanie nazw warstw
 • Usunięto brak wyłączania podpisów gdy warstwa jest wyłączona poprzez ustalenie zakresu widoczności
 • Usunięto niepoprawne działanie przezroczystości dla TIFF BW
 • Usunięto brak wyłączania podpisów poprzez przycisk "Wyłącz wszystkie warstwy"
 • Usunięto problem z rastrami TIFF BW
 • Poprawiono problem z ustawianiem obwódki dla podpisów
 • Usunięto problem z parametrami zakresu wyświetlania warstwy w skali
 • Poprawiono problem z włączonymi etykietami dla wyłączonej warstwy podczas ładowania projektu
 • Poprawiono błąd w lokalizacji okna etykiet
 • Usunięto autouzupelnienie, które powodowało problem z wpisywaniem liczb do combobox
 • Usunięto błąd z brakiem możliwości eksportu widoku do TIFF

Geoxa Viewer 2.0.0.2563 (28.11.2007)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu w przypadku jednoczesnego dodawania dużej ilości warstw
 • usunięto problem z automatycznym wczytywaniem warstwy importowanej z pliku tekstowego

Geoxa Viewer 2.0.0.2519 (19.11.2007)
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie ładowanie projektu z linii komend
 • usunięto problem z przesuwaniem i obracaniem etykiet podczas ich edycji

Geoxa Viewer 2.0.0.2497 (09.11.2007)
 • poprawiono błąd eksportu widoku do pliku TIFF, gdy w projekcie występowała warstwa z etykietami/podpisami

Geoxa Viewer 2.0.0.2487 (07.11.2007)
 • dodano niezależność ustawień jasności, kontrastu, przezroczystości, etc dla każdej warstwy typu rastrowego lub grid'owego
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów, gdy warstwa GRID nie została załadowana poprawnie
 • poprawiono błąd zwiazany z tworzeniem etykiet / podpisów dla warstwy punktowej, gdy wybrana była opcja "pozwalaj na nakładanie"

Geoxa Viewer 2.0.0.2463 (29.10.2007)
 • dodano obsługę formatu ASC GRID
 • poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnych georeferencji podczas eksportu widoku do TIFF w pewnych przypadkach
 • poprawiono problem z niepoprawnym zapisem niektórych parametrów warstwy rastrowej do pliku projektu
 • usprawniono i uproszczono proces automatycznej aktualizacji oprogramowania
 • dodano możliwość dołączania (linkowania) danych z plików CSV do bazy danych warstwy
Geoxa Viewer 2.0.0.2426 (19.10.2007)
 • poprawiono obsługę klawisza enter w niektórych oknach dialogowych
 • dodano możliwość ustawiania stopnia przezroczystości dla warstw rastrowych (0-100%)

Geoxa Viewer 2.0.0.2403 (15.10.2007)
 • poprawiono błąd związany z niepoprawnym wyświetlaniem warstw rastrowych TIFF z kodowaniem koloru RGBA
 • dodano nowe typy kodowania kolorów dla plików TIFF
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programy, gdy wczytywany plik TIFF zawierał błędy lub zawierał rozszerzenia nieobsługiwane przez Geoxe

Geoxa Viewer 2.0.0.2380 (04.10.2007)
 • poprawiono problem z oknem dialogowym klasyfikacji

Geoxa Viewer 2.0.0.2351 (26.09.2007)
 • poprawiono problem z oknami dialogowymi geokodowania oraz importu danych tekstowych, które mogły niepoprawnie wyświetlać niektóre kontrolki w systemie MS Windows 2000
 • ulepszono odrysowywanie fragmentów widoku podczas edycji etykiet

Geoxa Viewer 2.0.0.2305 (13.09.2007)
 • usunięto problem powodujący rapotowanie błędu, gdy warstwa nie mogła być załadowana

Geoxa Viewer 2.0.0.2284 (11.09.2007)
 • usunięto problem destabilizacji programu gdy w pliku dbf znajdowała się kolumna o długości 255 znaków
 • usunięto problem z brakiem powtórnego tworzenia etykiet gdy został zmieniony styl czcionki
 • usunięto problem ze zmianą koloru linii
 • usunięto problem z wyświetlaniem podglądów styli linii
 • podczas dodawania nowej warstwy jest ona umieszczana na górze listy warstw
 • dodano możliwość lokalizacji interfejsu programu za pomocą zewnetrznego pliku *.lang

Geoxa Viewer 2.0.0.2256 (06.09.2007)
 • dodano eksport georeferencji to pliku TFW
 • usunięto generowanie ostrzeżeń podczas dodawania warstwy TIFF
 • usunięto błąd powodujący ignorowanie zmian w klasyfikacji warstwy
 • usunięto problem z przysłanianiem dialogów przez pasek postępu ładowania projektu
Geoxa Viewer 2.0.0.2226 (03.09.2007)
 • dodano edycję etykiet (label) - przesuwanie, kasowanie, zmiana obrotu, dodawanie nowej
 • dodano okno wyszkiwania w tabeli bazy danych warstwy
 • dodano możliwość ustalania aliasów kolumn dla bazy danych
 • zaznaczanie obiektów działa poprawnie na wszystkich typach shapefile
 • eksport geometri warstw shp do pliku WKT
Geoxa Viewer 2.0.0.2080 (11.08.2007)
 • usunięto problem z tworzeniem podpisów gdy w warstwie występowały rekordy typu NULL
 • usunięto ignorowanie ustawień językowych w sortowaniu klasyfikacji
 • usunięto problem z sortowaniem kolumn w tabeli bazy danych
 • dodano narzędzie dołączania zewnetrznej bazy danych (linkowanie bazy)
 • dodano specjalne kolumny bazy danych warstw shp (indeks oraz typ obiektu shape)
Geoxa Viewer 2.0.0.2039 (02.08.2007)
 • usunięto problem z błędną obsługą shapefile typu NULL
Geoxa Viewer 2.0.0.2034 (01.08.2007)
 • usunięto problem z ładowaniem wtyczki TIFF
 • ładowanie dużych plików shapefile wymaga teraz mniej pamięci RAM
 • optymalizacja formatu gprx (zmniejszenie objętości plików przy klasyfikacjach)
 • zmiana oznaczenia (beta 2)
 • inne drobne poprawki
Geoxa Viewer 2.0.0.1974 (11.07.2007)
 • dodano obsługę wszystkich wariantów plików shapefile
 • dodano możliwość ustalania przezroczystości wypełnienia w zakresie 0-255
 • poprawiono błąd w wyświetlaniu plików shapefile (niepoprawna obsługa dziur)
 • poprawiono błędy w oknie tworzenia podpisów (labels)
 • poprawiono błąd powodujący nieuruchamianie procedury powtórnego tworzenia podpisów gdy zmieniono ich kolor
 • separator dziesiętny w podpisach jest teraz wyświetlany w oparciu o ustawiena systemowe (tzw. locale)
 • poprawiono błędną interpretacje wciśnięcia klawisza anuluj w okienku podglądu zawartości bazy danych
 • poprawiono błąd związany z ładowaniem klasyfikacji z pliku xml
 • poprawiono inne drobne błędy
Geoxa Viewer 2.0.0.1857 (25.06.2007)
 • poprawki zaznaczania poligonów i polyline
 • modyfikacja trybu zaznaczania przy powiekszaniu mapy
 • poprawki wyświetlania podpowiedzi (tipsów) obiektów mapy
 • ukrywanie paska statusu
Geoxa Viewer 2.0.0.1835 (20.06.2007)
 • podczas wczytywania projektów GPRX ignorowane były zakresy klasyfikacji numerycznych
 • w niektórych przypadkach podczas klasyfikacji atrybutów tekstowych program mógł informować o błędach
 • podczas operacji powiększania mapy nie wyswietlany był prostokąt powiększanego obszaru
 • zmiany w podręczniku
Geoxa Viewer 2.0.0.1810 (15.06.2007)
 • dodano operator LIKE do zapytań SQL
 • poprawki w ustawieniach styli wypełnień
 • kilkanaście poprawek drobnych błędów
Geoxa Viewer 2.0.0.1760 (08.06.2007)
 • wartości klasyfikacji tekstowej są poprawnie sortowane
 • usprawienie exportowania do projektów z wersji 1.3.1.x
 • poprawiono efekt lustrzaneg odbicia wypełnień
 • poprawiono problem z nieodswieżaniem mapy podczas modyfikacji parametrów klasyfikacji
 • poprawiono błąd w wyświetlaniu braku wypełnienia w klasyfikowanych warstwach POLYGON
 • poprawiono błąd w wyborze stylu wypełnienia (przycisk Styl Wypełnienia --> dialog wypełnienia) nie następowało skopiowanie atrybutu koloru z jednego dialogu do drugiego
 • poprawiono błąd w oknie autoaktualizacji, gdy próbowano zamknąć okno podczas sprawdzania aktualnej wersji lub pobierania aktualizacji
 • dodano panel z narzędziami zawierającymi aktulnie dostępne wtyczki
Geoxa Viewer 2.0.0.1730 (04.06.2007)
 • poprawa działania autoaktualizacji (brak efektu zamrażania)
 • dodano przycisk przerywania pobierania aktualizacji
 • usunięto zawieszanie się podczas zamykania programu w pewnych rzadkich przypadkach
Geoxa Viewer 2.0.0.1716 (31.05.2007)
 • poprawki zwiazane z instalatorem
 • usprawienie importowania plików projektów z wersji 1.3.1.x
 • usprawienie exportowania do projektów z wersji 1.3.1.x
 • dodanie styli wypełnień kompatybilnych z wersja 1.3.1.x
Geoxa Viewer 2.0.0.1710 (29.05.2007)
 • poprawki w zapisie plików projektu (gprx)
Geoxa Viewer 2.0.0.1709 (28.05.2007)
 • pierwsza publiczna wersja testowa
Geoxa Viewer 1.3.1.1992 (05.06.2006)
 • usunięto problem z importem krótkich plików tekstowych (txt) do formatu shapefile (shp)

Geoxa Viewer 1.3.1.1987 (20.04.2006)
 • usunięto problem niedrukowania warstw rastrowych

Geoxa Viewer 1.3.1.1946 (08.03.2006)
 • dodano obsługe plików TIFF z kodowaniem RGBA
 • usunięto bład w wyświetlaniu plików TIFF w wersjach BW striped
Geoxa Viewer 1.3.1.1945 (07.03.2006)
 • usunięto błąd przekłamywania kolorów w trybie YCBCR gdy przeprowadzane były operacje na rastrach
 • ulepszono procedure weryfikacji typu warstwy
 • rozszerzona ilość obsługiwnych trybów kodowania kolorów dla plików TIFF
Geoxa Viewer 1.3.1.1932 (27.02.2006)
 • dodano nowe operacje na wyświetlanych rastrach (zmiana jasności, kontrastu, odwrócenie kolorów, zmiana poszczególnych składowych RGB rastra)
 • wyłączenie trybu przyrostowego odrysowywania ekranu (wzrost prędkości)
 • usunięto błąd powodujący ignorowanie ustawionego koloru zaznaczonych obiektów typu liniowego (obiekty zawsze były zaznaczane kolorem czarnym)
 • zmieniono procedurę weryfikującą poprawność rekordów shapefile (poprzednia była zbyt restrykcyjna)
 • dodano możliwości włączania/wyłączania wszystkich załadowanych warstw
 • dodano możliwość usunięcia wszystkich załadowanych warstw
 • usprawniono prace programu gdy ilość warstw jest większa niz 128
 • dodano obsługę kompresji JPEG w plikach TIFF
 • usprawniono zaznaczanie obiektów liniowych o ułożeniu horyzontalnym i wertykalnym
 • usprawniono działanie okna tabeli tematu dla plików shapefile
(c) 2002-2018 Creative GIS Solutions
spis treści
design by www.web-kernel.net
Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte na tej stronie należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Valid HTML 4.01!