CGIS CGIS CGIS CGIS CGIS
CGIS
CGIS Główna | O firmie / kontakt | Produkty | Forum | Referencje | Do pobrania | GIS | Galeria GIS
  

O firmie Geoxa Editor

Geoxa MapServer Geoxa MPZP

Geoxa Viewer

Cennik licencji

Geoxa Editor MPZP - historia zmian:

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7703 (27.07.2017)

 • Aktualizacja bibliotek wewnętrznych
 • Aktualizacja kompilatora
 • Włączenie obsługi wielowątkowości dla operacji reprojekcji, ortorektyfikacji, zmiany rozdzielczości
 • Poprawki obsługi MPZP dla bazy PostgreSQL w pewnych przypadkach
 • Poprawa błędów w obsłudze baz danych
 • Poprawki obsługi MPZP dla bazy SQLite w pewnych przypadkach
 • Uszczelnienie zapisu pliku GPRX (potencjalne zawieszanie)
 • Poprawki w obsłudze baz przestrzennych
 • Moduł SWDE brak informacji o niewykonaniu skryptu
 • Poprawki skalowania okna właściwości warstwy WMS
 • Obsługa warstw liniowych w MPZP
 • Zmiana opisu Pokaż wszystkie uchwały na Pokaż zaznaczone uchwały
 • Drukowanie działek które nie posiadają ustaleń w wybranym planie
 • Niepoprawne pokazywanie wykrytych planów dla działek ze zmienionym numerem (ręcznie)
 • Zmiany w wykrywaniu relacji pomiędzy planami MPZP
 • Problem z usuwaniem wszystkich wybranych działek do wypisu
 • Dodawanie danych automatycznych dla warstwy
 • Włączenie trybu edycji warstwy z poziomu tabeli atrybutów
 • Włączenie edycji danych i automatyczne włączenie możliwości wpisywania danych w tabeli
 • Powierzchnia linii MPZP
 • Zawieszanie podczas wydawania wypisu w pewnych przypadkach
 • Możliwość ukrywania nieobowiązujących uchwał MPZP w tabeli uchwał
 • Możliwość ukrywania warstw nienależących do planu w oknie przełączania warstw planu

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7613 (29.05.2017)
 • Błąd R6025 podczas zmiany bazy danych MPZP i próby wykonania wypisu
 • Drukowanie symbolu przeznaczenia dla stref typu punktowego

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7610 (14.05.2017)
 • Margines pomiędzy granica wydruku wyrysu a granica działki (domyślnie 50m)
 • Zmiana sposobu definiowania wypisu
 • Niepoprawne wykrywanie przeznaczeń MPZP w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7581 (26.04.2017)
 • Eksport listy planów do pliku
 • Eksport paragrafów planu do pliku
 • Możliwość zdefiniowanie globalnego nagłówka wypisów dla całego projektu
 • Niepoprawne wykrywanie przeznaczeń MPZP w pewnych przypadkach
 • Inne poprawki
 • Aktualizacja bibliotek wewnętrznych

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7534 (14.03.2017)
 • Zawieszanie się programu podczas zamykania w pewnych przypadkach
 • Wiele planów dla działki - drukuje informacje o planach, które nie są wybrane
 • Inne poprawki

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7517 (08.03.2017))
 • Zapamiętywanie ustawień dla pola pokaż wszystkie plany
 • Możliwość zapisu oraz wczytania działek z listy wydruku MPZP
 • Nowe atrybuty definiujące aktualność planów
 • Umożliwienie przesuwania ekranu (tryb łapki) w narzędziu podglądu wydruku kartki
 • Ucinanie daty na wydruku wyrysu oraz niedrukowanie skali
 • Niemodalne okno podglądu stref planu MPZP dla działki
 • Niepoprawne działanie (brak działania) identyfikacji obiektu
 • Narzędzie usuwania działek z wypisu przez mapę
 • Pokazywanie geometrii przecięcia po zaznaczeniu odpowiedniego rekordu w oknie wyszukanych przeznaczeń MPZP
 • Dodanie kolumny obrębu w oknie wykrytych przeznaczeń MPZP
 • Pozostawienia zaznaczenia działki przez narzędzie usuń działkę z listy wyboru przez mapę
 • Niepoprawne dodanie dodatkowego przeznaczenia dla uchwały
 • Ukrywanie paragrafów, które nie są automatycznie zaznaczone podczas wydruku wypisu
 • Nieprawidłowe działanie pola usuń mniejsze niż w oknie wykrytych przeznaczeń wypisu
 • Ujemne wartości powierzchni dla wykrytych przeznaczeń
 • Gubienie polskich znaków nagłówka w oknie wydruku środka ekranu po zapisaniu projektu
 • Brak wypuszczania dokumentu wyrysu na drukarkę
 • Brak możliwości wyboru rodzaju czcionki w oknie edycji tekstu paragrafu uchwały MPZP
 • Niepoprawne działanie zmiennej automatycznej [$uchwala_inne2]
 • Niepoprawne działanie [$foreach_start_uchwaly użytego więcej niż 1 raz
 • Dodanie znacznika [$NoOraz] dla [$foreach_start_uchwaly]
 • Aktualizacja bazy danych
 • Wyświetlanie statusu planu w oknie podglądu wykrytych przeznaczeń terenu MPZP
 • Status uchwały zmienione ma być traktowany jak nieobowiązujący
 • Brak zapamiętywania ostatniego zaznaczenia paragrafu po edycji jego treści
 • Uwzględnianie kolejności i statusu uchwał w wykrywaniu obszarów przeznaczeń MPZP dla działki
 • Niepoprawne sortowanie planów w liście przełączania warstw planów w przypadku użycia daty planu
 • Zawieszanie programu podczas edycji uchwały
 • Niepoprawne działanie narzędzia podglądu wydruku przy powtórnym użyciu
 • Błąd w funkcji wyszukiwania wtyczek
 • Optymalizacja pamięci i prędkości
 • Poprawki obsługi bazy danych MPZP dla PostgreSQL
 • Niepoprawne wyświetlanie polskich znaków w kolumnie opis przeznaczenia w oknie podglądu wykrytych przeznaczeń MPZP
 • Brak nowego numeru działki oraz numeru obrębu na wydruku wypisu/wyrysu
 • Dodanie skrótu klawiszowego ctrl+shift+e dla szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • Wykrywanie relacji pomiędzy planami
 • Brak automatycznego odznaczania obszarów MPZP o powierzchni równej 0.0 w pewnych przypadkach
 • Niepoprawna obsługa warstw punktowej (strefy punktowe) w MPZP
 • Sortowanie uchwał na liście wg określonych kryteriów
 • Eksport geometrii wypisu do warstwy
 • Niepoprawne działanie narzędzia generowania siatki

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.7497 (20.02.2017)
 • Usprawnienia działania pod Windows 10
 • Zapamiętanie ustawień wyświetlania wszystkich rekordów w tabeli SQL
 • Usprawnienia etykietowania
 • Niepoprawne działanie linkowania danych w relacji 1 do 1
 • Potencjalne problemy z konwersja kolumny tekstowej na numeryczną w pewnych przypadkach (w zależności od rodzaju użytego separatora części dziesiętnej)
 • Niepoprawne działanie przezroczystości (usuwanie koloru) dla pewnych rodzajów TIFF
 • Aktualizacje bibliotek
 • Dodanie obsługi wariantu TIFF generowanego przez ArcGIS
 • Możliwość zmiany wielkości okna informacji o projekcie
 • Brak ścieżki/pliku wskazywanego przez autostart projektu powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o błędzie.
 • Pamiętanie ostatniego katalogu otwieranego projektu w oknie wyboru pliku
 • Brak pamiętania ostatniego katalogu eksportu pliku graficznego w oknie wydruku mapy
 • niepoprawne używanie TIFFTAG_EXTRASAMPLES
 • poprawna obsługa TIFF z danymi nadmiarowymi (grayscale 16bit)
 • Wyświetlanie informacji o ekstra samples dla TIFF
 • Błąd w obsłudze tiff 16bit typu separate plane
 • Brak możliwości włączenia panelu warstw z menu
 • Poprawki dla siatki plastra miodu
 • Dodanie resamplingu typu lanczos oraz cubic spline do piramid
 • Niepoprawna wielkość sygnatur punktowych w legendzie wydruku przy DPI > 96
 • Poprawka tworzenia tablic tymczasowych dla liczenia kosztów dojazdu
 • Ulepszenie komunikatów o błędzie dla narzędzia liczenia kosztów dojazdu
 • Ulepszenie komunikatów w oknie dodawania bazy danych
 • Brak otwierania linków www w oknie identyfikacji obiektu
 • Ujednolicenie ścieżek plików konfiguracyjnych i danych dla wersji 32 i 64 bit (używanie CGIS_SOFTWARE_SUBPATH zamiast CGIS_SOFTWARE_NAME)
 • Możliwość tworzenia piramid rastrowych dla wszystkich warstw na raz
 • Możliwość resamplowania dla wielu warstw na raz
 • Funkcje sprawdzania wersji PostgreSQL oraz PostGIS
 • Wyświetlanie informacji o wersji PostgreSQL oraz PostGIS w narzędziu importu SWDE
 • Podgląd karty wydruku na głównym ekranie mapy
 • Niepoprawne kodowanie znaków dla zamienianego tekstu w narzędziu zamiany dla tabeli warstwy
 • Opcja uruchamiania skryptu SQL po imporcie SWDE
 • Eksport ścieżek plików używanych przez projekt
 • Niepoprawne działanie uniwersalnego konwertera danych
 • Potencjalne problemy z konwersja kolumny tekstowej na numeryczną w pewnych przypadkach (w zależności od rodzaju użytego separatora części dziesiętnej)
 • Funkcja XOR na warstwach shapefile
 • Niepoprawne działanie analityki wektorowej (zawsze wykonywane było difference)
 • Brak uwzględniania dziur w narzędziach analityki wektorowej
 • Zmiana nazwy warstwy wynikowej na składającą się z warstwy źródłowej oraz nazwy operacji
 • Przesunięcie niektórych funkcji analitycznych do menu analityki wektorowej
 • Narzędzie zamiany warstwy typu poligonowego na poliliniowy
 • Sortowanie warstw po nazwie w oknie dodawania warstwy z bazy danych
 • Pozwolenie na zmianę wielkości okna dodawania warstwy z bazy danych
 • Dziwne przesuwanie treści w tabeli dodawania warstw z bazy danych
 • Niepoprawna pozycja nowotworzonej warstwy na liście warstw
 • Niepoprawne działanie narzędzia dissolve oraz łączenia geometrii
 • Auto aktualizacja nie zamyka programu przed uruchomieniem instalatora aktualizacji
 • likwidacja wycieków pamięci z IModel

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.6981 (08.06.2015)
 • Niepoprawne używanie TIFFTAG_EXTRASAMPLES
 • Wyświetlanie informacji o ekstra samples dla TIFF
 • Błąd w obsłudze TIFF 16bit typu separate plane
 • Poprawna obsługa obrazów z extra plane

Geoxa Editor MPZP 2.5.0.6970 (08.05.2015)
 • Niepoprawne kasowanie wielu kolumn
 • Usunięto pytanie o usunięcie każdej kolumny
 • Ulepszenie okna zarządzania kolumnami w tabeli
 • Ulepszenie modułu importu SWDE
 • Naprawa geometrii po imporcie pliku SWDE
 • Zawieszanie programu podczas generowania plików projektu w pewnych przypadkach
 • Niepoprawne importowanie atrybutów SWDE w pewnych przypadkach
 • SWDE wykrywanie zmian
 • Poprawki do pobierania danych z WFS (ucinanie danych tekstowych w pewnych przypadkach)
 • Dołączanie do bazy danych styli w narzędziu konwersji między formatami
 • Obsługa warstw z baz danych
 • Definiowania stopnia łuku podczas konwersji z DXF na SHP
 • Narzędzie tabelarycznych raportów
 • Poprawna konwersja etykiet z formatów dxf, dgn do shapefile
 • Problem z wyświetlaniem obiektów wg klasyfikacji w przypadku niektórych kodowań znaków
 • Niepoprawne zaokrąglanie współrzędnych podczas importu swde
 • Tworzenie tabel relacji jeden do wielu - obecnie SWDE spłaszczało relacje
 • Możliwość definiowania przezroczystości koloru zaznaczenia obiektów
 • Poprawki WFS (parsowanie odpowiedzi GetCapabilities)
 • Synchronizacja miedzy mapa wydruku a mapa w głównym oknie (przesuniecie w oknie wydruku powoduje zmiany w oknie głównym)
 • Skala mapy nie może być zmieniona bezpośrednio w oknie właściwości (kreator wydruku) ponieważ pole jest nieaktywne
 • Po dodaniu nowej linii nie jest tworzona etykieta, mimo że zdefiniowana jest taka opcja
 • Niepoprawna konwersja inne kodowanie niż windows -> utf8
 • Tworzenie kopi projektu podczas jego zapisu
 • Domyślny wybór czcionki wschodnioeuropejskiej w oknie tekstu w kreatorze wydruku. Obecnie domyślnie ustawiany jest zachodonioeuropejski
 • Brak możliwości zmiany kodowania słownika używanego do edycji danych
 • Wczytywanie BOM podczas importu txt, csv zakodowanego w UTF8
 • Zmiany w OpenCL
 • Możliwość łatwego dodania/zaznaczenia wszystkich warstw przy dodawaniu warstw z bazy danych
 • Niepoprawne wyświetlanie wartości słownika podczas edycji danych, gdy słownik jest kodowany w UTF8
 • Dublowanie ilości rekordów warstwy po zakończeniu edycji i nie zapisaniu zmian
 • Zmiana kolumny klasyfikacji po zakończeniu edycji
 • Zmiana kolumny etykiet po zakończeniu edycji
 • Raport automatyczny – brak polskich znaków w trybie UTF8
 • Możliwość ustalenia maski nazwy pliku oraz katalogu zapisu wygenerowanego raportu automatycznego
 • Niepoprawne zapisywanie informacji o warstwach bazy danych w pliku projektu w pewnych przypadkach
 • Problem z polskimi znakami (utf8) w narzędziach wyszukiwania kaskadowego
 • Ładowanie słownika podczas rozpoczynania edycji warstwy przez użytkownika
 • Przycisk: odznacz/zaznacz we wszystkich warstwach
 • Wyszukiwanie kaskadowe wymusza wybranie wszystkich danych nawet jeśli ich nie ma (np. w wyszukiwaniu właściciela działki)
 • Liczenie punktów w poligonach
 • Usuniecie dublowania rekordów opisowych podczas importu SWDE
 • Lepsze dopasowywanie wielkości okna identyfikacji obiektu do treści (obecnie wielkość jest stała i najczęściej za mała)
 • Rastry dodają się na górę warstw, a powinny na dół
 • Obcinanie sumarycznych danych (statystyka) o atrybutach (np. średnia, suma, etc.)
 • Stworzenie możliwości wydruku z zaznaczonymi obiektami
 • Dodanie opcji eksportu informacji o zaznaczonych obiektach do pliku XLS/CSV
 • Konfiguracja włączania warstwy
 • Opcja konfiguracyjna decydująca o sposobie wyłączania klas klasyfikacji (wyłączamy warstwę to wyłączają się wszystkie klasy)
 • Funkcja kopiuj wartość w oknie identyfikacji
 • Słownik wartości - dodaj i usuń wartość na początku listy
 • Obsługa klawisza Tab w oknie edycji rekordu
 • Blokowania pliku relacji jeden do wielu
 • Niepoprawne działanie okna dodawania relacji jeden do wielu
 • Problem z kodowaniem znaków w relacjach jeden do wielu
 • Zawieszanie programu podczas zapisu projektu, w którym są użyte relacje w pliku csv
 • Okno modyfikacji bazy danych
 • Problem z wczytywaniem plików CSV w pewnych przypadkach
 • Okno identyfikacji obiektów - definicja wyświetlania pola informacyjnego
 • Niepoprawne zapisywanie danych do warstwy podczas zamykania projektu/programu
 • Poprawki dla GUI raportu tabelarycznego
 • Eksportowanie raportu tabelarycznego do pliku XLS
 • Powiększanie do obszaru nie działa poprawnie (ekran ucieka, a nie jest wypośrodkowywany)
 • Wymuszanie układu współrzędnych dla importowanego SWDE
 • Brak możliwości porównywania plików SWDE jeśli plik został wygenerowany przez GEO-MAP
 • Niepoprawne wykrywanie węzła jako przecięcia w dociąganiu do warstwy podczas edycji
 • Brak dociągania do przecięcia w trybie globalnym
 • Dodanie narzędzia do porównywania warstw geometrycznie
 • Zapisywanie ustawień zwijania legendy na panelu warstw
 • Przyspieszenie funkcji linkowania danych (hash table)
 • Obsługa linkowania tabel z baz danych
 • Obsługa relacji tabel z baz danych
 • Niepoprawne działanie zapytań SQL w przypadku, gdy wartość składała się z początkowych cyfr
 • Import SWDE - możliwość wymuszenia szybkiego importu do bazy danych (nie jest on bezpieczny w każdym przypadku)
 • Ulepszenie okna katalogu SWDE
 • Pomijania nieznanych typów kolumn podczas wczytywania DBF
 • Logowanie czasów wczytywania projektu
 • Pokazywanie nazwy warstwy (tabeli) dla warstw z bazy danych
 • Zapamiętywanie włączenia klas klasyfikacji
 • Dodanie klasy "inne" do klasyfikacji
 • W przypadku występowania klasyfikacji dla warstwy punktowej, dynamiczne etykiety nie są wyświetlane dla obiektów nie pasujących do klasyfikacji
 • Opcja ignorowania zasięgów warstw WMS podczas odrysowywania
 • Zawieszanie podczas dodawania nowej wartości do słownika (cvs) w pewnych przypadkach
 • Niepoprawne wyświetlania znaków w oknie podglądu pliku CSV innych niż standardowe kodowanie znaków Windows
 • Zwiększenie ilości kroków wyszukiwania kaskadowego do 9
 • Podczas importu warstwy z bazy danych, kolumna typu date była zamieniana na typ tekstowy (obecnie na typ daty)
 • W przypadku kolumny typu REAL w bazie danych niepoprawnie ustawiana była ilość miejsc po przecinku (obecnie wymuszana jest na 12 miejsc po przecinku)
 • Obsługa opóźnionego ładowania listy warstw z serwera WMS podczas wczytywania projektu (dane są ładowane dopiero w przypadku, gdy użytkownik włączy jej widoczność lub właściwości)
 • Problemy z kodowaniem znaków w oknie szybkiej edycji rekordu danych w pewnych przypadkach
 • Niepoprawne nadpisywanie niezmodyfikowanych danych w oknie szybkiej edycji rekordu danych
 • Poprawna interpretacja długości kolumn dla typów typu DATE z bazy danych
 • Niepoprawne ustawianie daty modyfikacji w oknie szybkiej edycji bazy danych
 • Brak przyjmowania liczby z . w oknie edycji tabeli oraz szybkiej edycji bazy danych
 • Kopiowanie obiektów (wklejenie) powoduje, iż zaznaczone są tylko one (poprzednia selekcja jest deaktywowana)
 • Narzędzia selekcji, cut/paste, wyszukiwania kaskadowego nie odświeżają tabelki warstwy
 • Podwójny klik na warstwie w trybie edycji powodował uruchomienie narzędzia szybkiej edycji rekordu danych nawet jeśli klikniecie było poza warstwą
 • Niepoprawne działanie wyszukiwania kaskadowego w przypadku, gdy dane zawierają spacje na początku lub na końcu
 • Dodawanie tabeli relacji relation_g5udw_to_g5osz jeśli nie istnieje w pliku SWDE
 • Poprawienie wyszukiwania kaskadowego w przypadku występowania spacji
 • Aktualizacja serwerów WFS oraz WMS
 • Ignorowanie błędów SSL przez WMS
 • Obsługa copy-paste dla kontrolki numerycznej
 • Identyfikacja po warstwach
 • Multiidentyfikacja dla wszystkich warsw
 • Export danych identyfikacji warstwy do pliku xls, csv, sql,xml, dbf
 • Pokazywanie informacji o statusie SWDE
 • Zmiana katalogu trzymającego geoxa.ini
 • W oknie tabeli warstwy uruchomienie narzędzia zapytań SQL powodowało uruchomienie narzędzia dla aktywnej warstwy a nie warstwy z tabeli.
 • Przyspieszenie sortowania w tabeli warstwy
 • Zaznaczenie (ptaszek) rekordu w tabeli warstwy powoduje powtórne sortowanie danych
 • Niepoprawne wczytywanie parametrów typu double z pliku geoxa.ini
 • Łączenie zaznaczonych obiektów

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6310 (12.02.2013)
 • [Nowa funkcja] Ulepszone komunikowanie o błędach w plikach GPRX
 • [Nowa funkcja] Zmiany GUI narzędzia nadawania georeferencji
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa plików BigTIFF w pewnych przypadkach
 • [Nowa funkcja] Nowe style wypełnień
 • [Nowa funkcja] Obsługa niezależnych url dla GetMap w WMS
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie opcji "Wszystkie z aktywnej" w oknie identyfikacji obiektu
 • [Nowa funkcja] Opcja wymuszania polskich czcionek na niektórych drukarkach na dokumencie wyrysu
 • [Poprawka] Brak możliwości zaznaczenia rekordu w tabeli wastwy w przypadku, gdy włączone jest sortowanie danych w kolumnie
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie uniwersalnego konwertera formatów w przypadku, gdy w nazwie wejściowej pliku użyte były duże litery
 • [Poprawka] Możliwe zawieszenie uniwersalnego konwertera formatów podczas próby wciśnięcia prawego klawisza myszy na liście plików do konwersji
 • [Poprawka] Usprawnienia dociągania
 • [Poprawka] Problem z zapisem warstw w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6272 (03.12.2012)
 • [Nowa funkcja] Możliwość przerwania procesu wydruku dokumentów MPZP poprzez wcisnięcie przycisku zamknęcia okna z wybranymi fragmentami uchwały
 • [Nowa funkcja] Nowe sygnatury punktowe
 • [Nowa funkcja] Obsługa polecenia circle w sygnaturach punktowych
 • [Poprawka] Odwrócone parametry odwzorowań w uniwersalnym konwerterze danych
 • [Nowa funkcja] Możliwość reskalowania okna uniwersalnego konwertera formatów

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6267 (29.11.2012)
 • [Nowa funkcja] Opcja ignorowania odwzorowania źródłowego dla warstwy (plik prj oraz ustawienie EPSG warstwy) w narzędziu reprojekcji warstwy
 • [Poprawka] Niepoprawny eksport wydruku do pliku graficznego w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Zawieszanie programu podczas usuwania punktów GCP w narzędziu nadawania georeferencji w pewnych przypadkach
 • [Nowa funkcja] Wybór między ustawieniami dociągania globalnymi a indywidualnymi dla każdej warstwy
 • [Poprawka] Brak importu danych numerycznych zmienoprzecinkowych w narzędziu importu z cvs na shp
 • [Nowa funkcja] Możliwość przerwania procesu wydruku dokumentów MPZP poprzez wcisnięcie przycisku zamknęcia okna z wybranymi fragmentami uchwały

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6241 (08.11.2012)
 • [Poprawka] Brak etykietowania wielokolumnowego dla warstw punktowych
 • [Poprawka] Aktualizacja serwerów WMS o Geoportal2
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa klawiatury numerycznej w niektórych oknach
 • [Nowa funkcja] Narzędzie tworzenie buforów dla warstw wektorowych
 • [Nowa funkcja] Narzędzie przycinania warstw poligonowych
 • [Nowa funkcja] Narzędzie łączenia danych ze względu na atrybuty (warstwy poligonowe)
 • [Poprawka] Poprawki interfejsu użytkownika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6215 (17.10.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa klawiatury numerycznej w niektórych oknach
 • [Poprawka] Brak możliwości zdefiniowania ułożenia tekstu uchwały oraz zaświadczenia do prawej strony kartki
 • [Poprawka] Usunięcie 30 sekundowego oczekiwania na operacje w wersjie MPZP DEMO
 • [Poprawka] Modyfikacje projektu demo MPZP (poprawka wyrównania tekstu oraz braku końca strony)

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6184 (18.09.2012)
 • [Nowa funkcja] Zmiana wyglądu okna tworzenia piramid rastrowych
 • [Nowa funkcja] Autoryzacja SWDE
 • [Nowa funkcja] Menadzer licencji
 • [Nowa funkcja] Wpisywanie współrzędnych geograficznych do narzędzia importu danych z serwera WFS

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6163 (20.08.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawny zapis plików shapefile w wersji PolylineZ, PolygonZ, MultiPath, MultiPointZ w pewnych przypadkach
 • [Nowa funkcja] Nowe style graficzne

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6160 (14.07.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawne rysowanie przejść kolorów w oknie klasyfikacji
 • [Nowa opcja] Wyświetlanie komunikaktów o błędach w przypadku problemów z oknem styli
 • [Nowa opcja] Edycja beziera dla poligonów
 • [Poprawka] Ignorowanie niektórych wartości promienia dociągania
 • [Nowa opcja] Wybór trybów dociągania do przecięć (w obrębie warstwy, pomiędzy warstwami)
 • [Nowa opcja] Możliwość definiowania ilości wyświetlanych wydanych dokumentów
 • [Poprawka] Ulepszenie widoczności komunikatu o występowaniu działki w więcej niż jednym planie
 • [Nowa opcja] Automatyczne tworzenie kopii bazy danych przed jej aktualizacją

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6100 (11.06.2012)
 • [Poprawka] Ulepszona wersja demo
 • [Nowa opcja] Zapis parametrów dociągania do pliku projektu
 • [Nowa opcja] Informowanie o przynależności działki do więcej niż jednego planu

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6092 (05.06.2012)
 • [Poprawka] Zostwający opis podczas reskalowania okna właściwości dociągania
 • [Nowa funkcja] Eksport etykiet do warstwy wektorowej (narzędzie w wersji beta/testowej)
 • [Poprawka] Problem z usuwaniem uchwały
 • Aktualizacja bazy danych
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6069 (17.05.2012)
 • [Poprawka] Dodanie obsługi [$foreach_start_dzialki] [$foreach_end_dzialki] dla wypisów oraz zaświadczeń MPZP

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6066 (17.05.2012)
 • [Poprawka] Zostwający opis podczas reskalowania okna właściwości dociągania
 • [Nowa funkcja] Dodanie obsługi [$foreach_start_dzialki] [$foreach_end_dzialki] dla wypisów oraz zaświadczeń MPZP

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.6063 (15.05.2012)
 • [Nowa funkcja] Możliwość dociągania do wielu warstw
 • [Nowa funkcja] Zapamiętywanie ostatnio używanych katalogów dla narzędzi reprojekcji, importu SWDE oraz uniwersalnego konwertera formatów
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.6045 (10.05.2012)
 • [Nowa funkcja] Możliwość powiększania okna linkowania danych CSV
 • [Nowa funkcja] Obsługa TIFF typu gridowego
 • [Nowa funkcja] Modyfikacje interfejsu zakresów klasyfikacji numerycznej
 • [Nowa funkcja] Możliwość ręcznego wymuszenia zakresu klasyfikacji numerycznej
 • [Poprawka] Poprawka na potencjalne zawieszanie okna szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Nowa funkcja] Nowe opcje narzędzia podziału zawartości kolumny
 • [Poprawka] Błąd podczas odczytu plików shapefile przez ArcGIS 10.1 z service packiem
 • [Poprawka] Brak pokazywania widoczności paneli w głównym menu
 • [Poprawka] Brak możliwości usunięcia ostatniego vertexa z menu kontekstowego dla narzędzia doklejania poligona
 • [Poprawka] Ulepszenie widoczności rysowanych linii
 • [Poprawka] Ulepszenie widoczności rysowanych poligonów
 • [Poprawka] Zawieszanie programu podczas próby załadowania projektu gprx stworzonego przez wersje starsze niż 2.0.0.3500
 • Aktualizacja wewnętrznych bibliotek
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5938 (27.02.2012)
 • [Poprawka] Losowe zawieszenie podczas używania bazy danych PostgreSQL
 • [Nowa opcja] Możliwość usawienia wielkości czcionki dla nazw warsw oraz opisów klasyfikacji w panelu warstwy

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5926 (21.02.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawne drukowanie obszarów przeznaczeń/stref w przypadku, gdy skrót przeznaczenia zawierał polskie znaki

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5925 (20.02.2012)
 • [Poprawka] Losowe zawieszenie podczas używania bazy danych PostgreSQL

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5922 (20.02.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawny wydruk polskich znaków w ręcznie dodanych (wymuszonych) opisach przeznaczeń

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5918 (15.02.2012)
 • [Nowa opcja] Definiowanie formatu druku daty (DD-MM-RRRR, DD.MM.RRRR, DD/MM/RRRR)
 • [Poprawka] Poprawna odmiana nazw miesięcy podczas drukowania dat

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5914 (15.02.2012)
 • [Poprawka] Zawieszenie podczas operacji doklejania poligona w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Usunięcie okna komunikującego o dodaniu nowego atrybutu dla tabeli warstwy

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5900 (11.02.2012)
 • [Poprawka] Uwzglęnianie ustawień proxy podczas wysyłania raportu o błędach
 • [Poprawka] Przyśpieszenie operacji kopiowania danych ze schowka

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5891 (08.02.2012)
 • [Poprawka] Wymuszania nowych przeznaczeń MPZP
 • [Nowa opcja] Wsparcie dla WMS v1.3.0
 • [Poprawka] Narzędzie klonowania nie przenosi atrybutów z oryginalnego obiektu
 • [Poprawka] Narzędzie klonowania ignoruje ustawienie "Pokaż okno edycji danych opisowych po dodaniu geometrii"
 • [Poprawka] Przyspieszenie analizowania odpowiedzi z serwera WMS w przypadku dużej ilości odwzorowań
 • [Poprawka] Brak pokazywania okna dodawania punktu o zdefiniowanych współrzędnych po jego zamknięciu
 • [Nowa opcja] Narzędzie do tworzenia okręgów wokół punktów
 • [Nowa opcja] Możliwość dodawania punktu o współrzędnych geograficznych

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5839 (13.01.2012)
 • [Poprawka] Problem z wyszukiwaniem działek w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5828 (3.01.2012)
 • [Poprawka] Brak możliwości zaznaczenie etykiet wielokolumnowych
 • [Poprawka] Niepoprawne drukowanie nowego numeru działek jeśli wypis jest tworzony więcej niż jednej sklonowanej działki
 • [Poprawka] Problem z tworzeniem nowej bazy wypisu
 • [Nowa opcja] Możliwość braku blokowania dostępu do plików shapefile

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5812 (12.12.2011)
 • [Poprawka] Niepoprawna selekcja treści uchwał do wydruku dla bazy PostgreSQL

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5809 (12.12.2011)
 • [Nowa opcja] Narzędzie konwersji bazy danych SQLite -> PostgreSQL
 • [Nowa opcja] Wsparcie dla bazy PostgreSQL 9.x
 • [Nowa opcja] Narzędzie usuwania węzłów
 • [Nowa opcja] Obsługa nowych interfejsów (skórek)
 • [Nowa opcja] Włączenie możliwości autoukrywanie panela warstw
 • [Poprawka] Brak nowoczesnego wyglądu komponentów interfejsu użytkownika w wersjach x64
 • [Poprawka] Poprawki do interfejsu metadanych
 • [Poprawka] Zawieszanie się programu podczas startu przy pewnym układzie okien warstwy oraz minimapy
 • [Nowa opcja] Podświetlanie przycisku wybranej funkcji
 • [Poprawka] Wyłączenie możliwości edycji z combobox wyboru rodzaju tryby edycji bazy danych
 • [Poprawka] Problem powodujący zapisywanie tylko pierwszej litery tekstu podczas eksportu do xls
 • [Poprawka] Brak ustawiania wybranego kodowania znaków dla linkowanej tabeli
 • [Poprawka] Brak ustawiania wybranego kodowania znaków dla tabeli relacji jeden do wielu
 • [Nowa opcja] Narzędzie Pan (przesuwanie) ukryte pod środkowym klawiszem myszy
 • [Poprawka] Problemy z danymi automatycznymi dla typów innych niż Point,Polygon oraz Polyline
 • [Poprawka] Problemy z reprojekcją danych dla typów innych niż Point,Polygon oraz Polyline w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Brak dealokowania pamięci podczas nieudanej próby wczytania warstwy
 • [Poprawka] Zawieszanie się programu w przypadku optymalizacji tabeli bazy danych dla warstwy posiadającej klasyfikację

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5692 (02.11.2011)
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niepoprawnych współrzędnych w plikach shapefile
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie okna automatycznej aktualizacji programu w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Poprawienie błędu powodującego niepoprawną pracę uniwersalnego konwertera formatów jeśli w nazwie pliku są polskie znaki
 • [Poprawka] Niepoprawne ustawianie orientacji papieru dla wczytanego projektu
 • [Nowa opcja] Odwracania zmian po wybraniu zakończenia edycji bez zapisu
 • [Poprawka] Zmiany w układzie menu aplikacji (dodanie submenu dla selekcji oraz skalowania)
 • [Poprawka] Operacja kopiowania ze schowka nie kopiuje danych opisowych
 • [Poprawka]Problemy z wyborem poprawnej uchwały dla działki w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Możliwość wyszukiwania działek w innym schemacie niż tylko Obręb->Działka

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5668 (18.10.2011)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu we właściwościach legendy w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Problem z zapisem słownika edycji warstwy do pliki csv
 • [Poprawka] Brak odświeżania tabeli warswy po użyciu narzędzia wyszukiwania kaskadowego
 • [Poprawka] Wybranie narzędzia pomniejszenia widoku powoduje brak wyświetlania punktów GCP

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5664 (17.10.2011)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu we właściwościach legendy w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5659 (15.10.2011)
 • [Nowa opcja] Identyfikacja wielu obiektów w warstwie
 • [Nowa opcja] Narzędzie sortowania geometrii za pomocą atrybutu opisowego

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5634 (05.10.2011)
 • [Nowa opcja] Reskalowanie okna zapytań SQL
 • [Nowa opcja] Wspacie dla plików przechowujących punkty GCP zapisanych w ArcGIS
 • [Poprawka] Błąd w odczycie pliku shapefile (plik dbf) w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Obsługa dwukolorowych tiff z palettą kolorów w trybie tiled
 • [Nowa opcja] Obsługa dwukolorowych tiff z palettą kolorów w trybie striped
 • [Nowa opcja] Umiejscowienie wczytywanego rastra bez georeferencji w zakresie aktualnego widoku
 • [Nowa opcja] Funkcja zamiany wartości w oknie wyszukiwania (okno tabeli warstwy)
 • [Poprawka] Nieaktywna funkcja nadawania georeferencji w menu kontekstowym warstw
 • [Poprawka] Wolne przypisywanie uchwał do obiektów przestrzennych
 • [Nowa opcja] Łączenie identycznych przeznaczeń w obrębie tej samej warstwy
 • [Nowa opcja] Opcja zawijania tekstu uchwały w oknie weryfikacji zaznaczonych fragmentów uchwały wypisu
 • [Poprawka] Zbyt duże marginesy z prawej strony druku wypisu oraz zaświadczenia MPZP w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5593 (30.08.2011)
 • [Poprawka] Ignorowanie przycisku 'nie' w oknie kończenia edycji i zapisu warstwy
 • [Poprawka] Okno dodawnia punktu o współrzędnych
 • [Nowa opcja] Narzędzie generowania siatki prostokątnej
 • [Nowa opcja] Parametr opcjonalny dla serwerów WFS, które wymagają specyficznych parametrów

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5585 (16.08.2011)
 • [Poprawka] Niepoprawna skala wydruku wyrysu w wersji 2.0.0.5580

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5580 (12.08.2011)
 • [Nowa opcja] Archiwizacja wszystkich wydanych dokumentów wraz możliwością ich zobaczenia
 • [Poprawka] Ulepszenie interfejsu użytkownika
 • [Nowa opcja] Brak obsługi plików TFW, które posiadają przecinek jako znak oddzielający części dziesiętne
 • [Poprawka] WMS z serwera Wrota Mazowsza zamyka program w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Włączenie obsługi formatu KMZ w uniwersalnym konwerterze danych
 • [Poprawka] Brak możliwości zmiany etykiet z trybu dynamicznego na statyczny
 • [Poprawka] Brak możliwości zmiany etykiet z trybu statycznego na dynamiczny
 • Aktualizacja podręcznika
 • [Poprawka] Aktualizacja bibliotek systemowych Microsoft
 • [Poprawka] Kilkusetkrotne przyśpieszenie generowania wartości unikalnych dla klasyfikacji
 • [Poprawka] Ignorowanie ustawień kodowania znaków warstwy dla klasyfikacji
 • [Poprawka] Problemy z działaniem narzędzi reprojekcji, resample, georeferencji w przypadku występowania polskich liter w ścieżce pliku
 • [Poprawka] Niepoprawny komunikat sugerujący przerwanie operacji przez użytkownika podczas nadawania georeferencji
 • [Poprawka] Komunikat o uszkodzeniu shp podczas ponownej próby dodania shp, który był edytowany ale nie zapisany
 • [Poprawka] Ignorowanie zasięgu widoczności w skali dla etykiet dynamicznych
 • [Nowa opcja] Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu podczas dodawania obiektu dla warstwy z podpiętym słownikiem w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Możliwość zmiany parametrów kolumny (długość znaków, precyzja)
 • [Poprawka] Ignorowanie wyboru "NIE" w opcji zakończ edycję warstwy
 • [Poprawka] Ignorowanie klawisza SHIFT podczas rysowania obiektów z włączonym dociąganiem
 • [Nowa opcja] Automatyczny zapis zmodyfikowanych słowników do pliku źródłowego
 • [Poprawka] Poprawka na zwieszanie programu w przypadku problemów z plikiem TIFF podczas operacji resamplowania
 • [Nowa opcja] Parametr opcjonalny dla serwerów WFS, które wymagają specyficznych parametrów
 • [Poprawka] Wyłącznie domyślnego zawijania treści w oknie wiązania przeznaczenia do obiektu
 • [Nowa opcja] Dodano możliwość druku tabeli treści uchwały
 • [Nowa opcja] Automatyczne ustawianie na pozycji ostatnio dodanego fragmentu uchwały
 • [Nowa opcja] Automatyczne ustawianie na pozycji ostatnio edytowanego fragmentu uchwały

Geoxa Editor 2.0.0.5471 (03.06.2011)
 • [Poprawka] Niepoprawne operacja selekcji na polygonie w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Zbyt duża ilość potencjalnych uchwał obejmujących działkę w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.5460 (26.05.2011)
 • [Nowa opcja] Definiowania warstw na wydruku wyrysu niezależnie dla każdej uchwały
 • [Nowa opcja] Aktualizacja bazy danych
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie przycisku usuń wszystkie dla okna wyboru warstw do druku na wyrysie
 • [Poprawka] Zmiana ustawień programu (Widok) w trybie wydruku powoduje raportowanie błędów
 • [Nowa opcja] Wybór niezależnych jednostek obliczanej powierzchni oraz odległości
 • [Poprawka] Zbyt duże zużycie pamięci RAM dla warstw WMS oraz WFS
 • [Nowa opcja] Pomiary powierzchni w hektarach oraz arach
 • [Poprawka] Brak dynamicznych etykiet dla warstw typu multipoint
 • [Poprawka] Tryb dynamicznych etykiet punktowych jako tryb domyślny
 • [Poprawka] Powtórna autoinkrementacja treści kolumny po edycji w oknie szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Wysyłanie podwójnych raportów o błędach
 • [Poprawka] Brak wyłączania etykiet jeśli wyłączane są jakies klasy obiektów
 • [Poprawka] Pływanie etykiet dynamicznych w zależności od wyboru położenia etykiety
 • [Nowa opcja] Narzędzie importu danych z WFS do shapefile
 • [Poprawka] Niepoprawne uwzględnianie zakresu widoczności warstw na wyrysie
 • [Poprawka] Brak wyłączania etykiet dla warstw, które są oznaczone jako niedrukowane na wyrysie

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5405 (20.04.2011)
 • [Poprawka] Potencjalne problemy z obsługą BigTIFF w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Problemy z TIFF o wielkości > 2GB w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Ignorowanie ustawień widoczności kolumny w oknie szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Brak możliwości przesuwania etykiet jeśli jest ich zaznaczonych więcej niż 1
 • [Poprawka] Niepoprawne zasięgi etykiet podczas ich edycji

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5379 (11.04.2011)
 • [Poprawka] Brak paska przesuwania treści w oknie identyfikacji obiektu

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5373 (09.04.2011)
 • [Nowa opcja] Obsługa piramid wygenerowanych przez ArcGIS (ovr)
 • [Poprawka] Potencjalne informowanie o błędach aplikacji podczas zamykania programu
 • [Poprawka] Brak dopasowywania wielkości kolumny dla danych pochodzących z releacji w oknie identyfikacji obiektu
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie relacji w oknie identyfikacji obiektu
 • [Nowa opcja] Autodopasowywanie szerokości kolumny wartości do szerokości okna identyfikacji obiektu

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5365 (05.04.2011)
 • [Poprawka] Mylące użytkownika komunikaty o błędach zapisu pliku shp (dotyczące tak naprawdę pliku prj) dla zapisz jako shapefile
 • [Poprawka] Brak naprawiania plików shapefile (różnice w ilości rekordów dbf<->shp) podczas wczytywania projektu
 • [Poprawka] Brak wyświetlania kontrolki widoczności etykiet dynamicznych na panelu warstw
 • [Poprawka] Niepoprawne ustawianie orientacji papieru dla wczytanego projektu
 • [Poprawka] Problem z zachowaniem skali mapy w oknie wydruku zgodnie z wczytanem projektem
 • [Nowa opcja] Automatyczne wykrywanie odnośników http w zawartości komórki i umożliwienie przekierwania na adres w oknie identyfikacji obiektu
 • [Poprawka] Delikatne pływanie etykiet dynamicznych
 • [Poprawka] Dublowanie etykiet dynamicznych w plikach eksportu widoku do TIFF/PNG
 • [Poprawka] Dublowanie etykiet dynamicznych na wydruku

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5354 (31.03.2011) Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5334 (28.03.2011)
 • [Nowa opcja] Suwak powiększenia podglądu wydruku
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na liście predefiniowanych przejść kolorów klasyfikacji wersji 32bit
 • [Poprawka] Brak odświeżania podglądu sygnatury punktowej po zmianie jej parametrów
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie dostępnych rodzajów stylii sygnatur punktowych, liniowych oraz wypełnień
 • Poprawka] Zbyt duże (maksymalne) zmniejszenie wielkości podglądu kartki wydruku powoduje nieprawidłową wielkość czcionki legendy
 • [Nowa opcja] Automatyczne wyłączanie wykrytych przeznaczeń o powierzchniach poniżej ustalonego progu

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5334 (28.03.2011)
 • [Poprawka] Brak kopiowanie słownika oznaczeń przeznaczenia terenu z innych planów
 • [Poprawka] Ograniczenie dokładności obliczonych udziałów
 • [Poprawka] Ulepszone automatyczne wykrywanie uchwały planu MPZP dla wybranej działki

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5316 (21.03.2011)
 • [Poprawka] Przyspieszenie filtrowania podpowiedzi w wyszukiwaniu kaskadowym działek

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5290 (10.03.2011)
 • [Poprawka] Usunięcie problemów ze ściężką dostępu do bazy danych w systemach Vista (dla licencji WYPIS)

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.5273 (03.03.2011)
 • [Poprawka] Brak możliwości zamknięcia okna wyszukiwania kaskadowego
 • [Poprawka] Problem z wydrukiem zaświadczenia dla zaznaczonych więcej niż 1 działek
 • Poprawka] Problem zachowaniem hierarchi tekstu uchwały
 • Nowa opcja] Autodopasowywanie szerokości kolumn w rejestrze wydanych dokumentów MPZP
 • Nowa opcja] Autodopasowywanie szerokości kolumn w rejestrze planów/uchwał MPZP
 • [Nowa opcja] Moduł wypisów MPZP
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na oknie wyszukiwania kaskadowego dla usuniętej warstwy
 • [Nowa opcja] Narzedzie pokazywania geometrii obiektu
 • [Poprawka] Poprawki w oknie informacji o programie
 • [Poprawka] Poprawka zabezpieczająca okno włąściwości warstwy
 • [Poprawka] Ulepszenie zaznaczaczania obiektów trybu edycji
 • [Poprawka] Wymuszania dużych liter w nazwach kolumn
 • [Nowa opcja] Informacja na temat znaków używanych w nazwach kolumn
 • [Poprawka] Zmiana widocznosci nazw kolumn w tabeli
 • [Nowa opcja] Możliwość tworzenia zaawansowanych typów plików shapfile
 • [Nowa opcja] Funkcja automatyczne pokazywania okna dodawania kolumn po utworzeniu warstwy shapefile
 • [Poprawka] Ulepszenie informacji o warstwach typu shapefile
 • [Poprawka] Błąd podczas zapisu projektu posiadającego warstwę z etykietami wielokolumnowymi
 • [Poprawka] Ulepszenie dodawania dziur do poligona
 • [Nowa opcja] Narzędzie dociągania punktów do punktów
 • [Nowa opcja] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Poprawka] Niepoprawne kodowanie znaków w plikach xls (eksport z tabeli warstwy)
 • [Nowa opcja] Ulepszenie odczytu uszkodzonych plików shapefile
 • [Poprawka] Brak możliwości dodania nowego verteksa do dziury w obiekcie poligonowym
 • [Poprawka] Błąd podczas wczytywania podglądu pliku tekstowego (linkowanie danych)
 • [Poprawka] Dodanie kursora oczekiwania podczas dodawania i usuwania warstw
 • [Poprawka] Poprawiono problem powodujący generowanie różnych kluczy dla aplikacji 32 i 64 bitowych
 • [Poprawka] Zmiana sposobu wyświetlania postępu do operacji resamplingu
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę multicore do narzędzia resamplingu
 • [Nowa opcja] Dodano możliwość zdefiniowania ilości pamięci przeznaczonej na buffor odczytu i zapisu podczas operacji resamplingu
 • [Poprawka] Poprawki tłumaczenie interfejsu
 • [Poprawka] Zmiana sposobu wyświetlania postępu do operacji reprojekcji
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę multicore do narzędzia reprojekcji
 • [Nowa opcja] Dodano możliwość zdefiniowania ilości pamięci przeznaczonej na buffor odczytu i zapisu podczas operacji reprojekcji
 • [Poprawka] Ulepszenie instalatora
 • [Poprawka] Ulepszenie autoaktualizacji pod Windows 7
 • [Nowa opcja] Dodawanie kolumny FID podczas tworzenia nowej warstwy shapefile
 • [Nowa opcja] Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 2000
 • [Nowa opcja] Ulepszenie pracy na Windows 7
 • [Poprawka] Usprawieniena wyglądu okna autoaktualizacji
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku praw dostępu do pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku uprawnień do uruchomienia pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Poprawka] Zmiana zapisu miejsca geoxa.ini - teraz jest to %APPDATA%/CGIS/nazwa_geoxy/config/config.ini
 • [Poprawka] Usprawnienie działania WMS
 • [Poprawka] Poprawiono błąd zapisu serwerów WMS użytkownika na niektórych instalacjach Windows Vista / 7
 • [Poprawka] Rozszerzenie domyślnego zakresu wielkości czcionek etykiet
 • [Poprawka] Zmiana domyślnego ustawienia etykietowania
 • [Poprawka] Poprawka na uruchamiania wersji x64
 • [Nowa opcja] Nowe tryby edycji bazy danych (autoinkrementacja)
 • [Poprawka] Podświetlanie ikon trybów edycji obiektów oraz verteksów
 • [Poprawka] Autodopasowywanie szerokości kolumn w oknie szybkiej edycji atrybutów bazy danych
 • [Poprawka] Autodopasowywanie szerokości kolumn w oknie właściwości edycji bazy danych warstwy
 • [Poprawka] Poprawki okna "Idź do współrzędnych"
 • [Nowa opcja] Ustawianie odwzorowania podczas tworzenia nowego pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Zapis pliku prj wraz z zapisem pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Ustalanie poprawnego pliku prj po reprojekcji
 • [Nowa opcja] Drzewiaste warsty WMS
 • [Poprawka] Poprawna obsługa serwerów Wrota Mazowsza
 • [Nowa opcja] Włączenie reskalowania okna właściwości warstwy
 • [Nowa opcja] Reskalowanie okna szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Wysyłanie raportu o błędach w Windows 7
 • [Nowa opcja] Zapamiętywanie wielkości oraz pozycji okna szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Brak wysyłania rządania GetMap do serwera w przypadku, gdy nie są wybrane żadne warstwy
 • [Nowa opcja] Ustawiania projektu autostartującego w oknie informacji o projekcie
 • [Poprawka] Blokowanie dostępu do pliku CVS w oknie jego dołączania
 • [Poprawka] Brak możliwości wprowadzenia wartości w oknie szybkiej edycji rekordu dla kolumny o długości dłuższej niż 127 znaków
 • [Poprawka] Problem z niektórymi plikami shapefile o typie PointZ
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niezgodności ilości rekordów w pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Narzędzie naprawiania shapefile, gdy ilość rekordów dbf różni się od ilości rekordów shp
 • [Nowa opcja] Możliwość odświeżania linkowanych danych bez potrzeby ich powtórnego linkowania
 • [Poprawka] Usprawnienia interfejsu użytkownika
 • [Poprawka] Brak pogrubiania zaznaczonych obiektów liniowych
 • [Nowa opcja] Przycisk odświeżania dołączonych danych w oknie tabeli warstwy
 • [Poprawka] Błąd powodujący wyświetlanie zdublowanych nazw kolumn słowników
 • [Poprawka] Błąd powodujący możliwość usunięcia obiektu jeśli włączona jest blokada edycji geometrii
 • [Poprawka] Przywracanie stanu blokowania geometrii po zamknięciu okna szybkiej edycji bazy danych
 • [Poprawka] Usunięcie problemów z oknem identyfikacji obiektów
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie niektórych czcionek w etykietach
 • dodano obsługę liter będących poza polskim alfabetem
 • dodano narzędzie dodawania dziur do wielokątów
 • dodano możliwość ustawiania przezroczystości styli liniowych ("proste" style)
 • dodano eksperymentalny tryb pełnoekranowy
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • zmiana wyglądu podpowiedzi dla obiektów warstwy
 • zmiany wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika
 • poprawiono błąd powodujący zmiana kierunku przebiegu linii w edytorze druku jeśli włączone jest dociąganie do siatki
 • ulepszono współpracę z serwerami WMS, które w nazwach warstw posiadają polskie znaki (np. Geoportal BDOT)
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • narzędzie dodawania numeru rekordu shp do bazy danych
 • ładowany projekt (GEOXA_AUTOLOAD_PROJECT_FILE) może być teraz ścieżką względną lub bezwględną
 • aktualizacja wewnętrznej biblioteki GUI
 • poprawiono błąd z niepoprawnego wczytywania wartości domyślnej dla słownika edycji w przypadku występowania polskich znaków
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie trybu sortowania danych dla pierwszej listy w wyszukiwaniu kaskadowym oraz działek MPZP
 • usprawnienie selekcji w tabeli klasyfikacji
 • dodano narzędzia wprowadzania kąta obrotu etykiety oraz koordynatów etykiety do bazy danych (narzędzie danych automatycznych)
 • dodano narzędzie do ustawiania koorynatów oraz kąta etykiety w oparciu o wartość w bazie danych
 • poprawki opisów GUI
 • poprawki na zapętlanie się programu podczas odrysowywania warstw wektorowych w pewnych przypadkach
 • poprawiono GUI metadanych
 • usprawniono obsługę pamięci dla warstw typu shapefile
 • poprawiono GUI warstw WMS
 • wyświetalnie infomacji na temat zewnętrznych piramid rastrowych
 • zmiany w parsowaniu XML z GetCapabilities (usprawnienie obsługi WMS)
 • poprawiono problem z etykietowaniem wielokolumnowym warstw poligonowych
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie polecenia stworzenia etykiet wielokolumnowych w warstwie, która posiadała już etykiety
 • usunięto sygnalizowanie błędu w przypadku zapytań SQL do kolumn posiadających cyfrę w nazwie
 • usunięto niepoprawne działanie polecenia LIKE w zapytaniach SQL
 • usunięto zamienione funkcje AND z OR w module zapytań SQL
 • usunięto ignorowanie operacji na rastrach w przypadku pracy z piramidami
 • dodano obsługę formatu Surfer ASCII GRID
 • poprawiono błąd w tworzeniu klasyfikacji dla warstw GRID
 • poprawiono brak warstw typu grid na liście wyboru warstw legendy w module wydruku
 • usunięto zawieszanie programu w przypadku próby stworzenia minimapy z warstwy GRID z klasyfikacją
 • poprawki do sygnatur punktowych
 • usunięto zawieszanie programu podczas linkowania zewnęrznych danych w pewnych przypadkach
 • poprawki na wczytywanie profilu druku podczas ładowanie projektu z linii komend
 • poprawki na okno tekstowego edytora stylii linii oraz sygnatur punktowych
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS (np. GDIOŚ)

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4691 (20.07.2010)
 • poprawiono problem zapisem do projektu niektórych serwerów wms
 • obsługa piramid rastrowych wbudowanych w pliki TIFF
 • obsługa piramid rastrowych w plikach .ovr (TIFF)
 • usprawnienia modułu druku
 • narzędzie generowania piramid rastrowych dla warstw TIFF
 • włączenie testowej wersji modułu druku
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS
 • kolumna wyświetlająca zakresy skal, w których warstwa WMS jest pokazywana (protokół w wersji 1.3.0)
 • dodane serwery WMS przez użytkownika są przechowywane w odrębnym pliku (brak usuwania podczas aktualizacji)
 • aktualizacja serwerów WMS
 • ignorowanie znaków & w adresie serwera WMS
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4636 (20.06.2010)
 • zamiana składowych koloru dla TIFF z paletą kolorów

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4630 (17.06.2010)
 • informowanie o błędach reprojekcji warsty rastrowej
 • błąd podczas wczytywania projektu w pewnych przypadkach
 • włączenie ustawiania przezroczystości dla wypełnień typu pattern
 • poprawiono błąd w narzędziu resamplingu rastra
 • wyświetlanie komunikatów o błędach dla operacji GetMap WMS
 • wyświetlanie adresu WMS we właściwościach warstwy
 • możliwość dodawania własnych parametrów dla WMS
 • spowolnienie odrysowywania wraz z powiekszeniem dla linii/obrysów poligonów o zaawansowanym stylu
 • zawieszanie programu na rysowaniu linii zaawansowanych
 • ulepszono obsługę błędów alokacji pamięci podczas wczytywania warstw shp
 • usprawiono obsługę błędów podczas wczytywania warstw z pliku projektu
 • dodano wyświetlanie dodatkowych parametrów (obwód, powierzchnia, długość, kąt) do narzędzi pomiarów
 • interaktywne narzędzie pomiaru kątów
 • dynamiczna/interaktywna zmiana skali mapy w module druku
 • brak dodawania etykiety do dodanego punktu
 • nowe style wypełnień
 • nowe style liniowe
 • nowe serwery WMS
 • wiecej informacji na temat warstwy TIFF
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4570/4571 (17.05.2010)
 • nowe style liniowe
 • niepoprawne wyświetlanie oraz drukowanie segmentów podziałki w module druku

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4562/4563 (13.05.2010)
 • narzędzie optymalizacji DBF
 • desynchronizacja punktu dociągania do kratki w module druku
 • uszkadzanie istniejących punktów GCP po wykonaniu operacji nadawania georeferncji dla rastra
 • kasowanie obiektów za pomocą klawisza DEL w module druku
 • dodanie obsługi klawiatury do modułu druku
 • brak zapisu relacji podziałka -> mapa do pliku projektu dla modułu druku
 • problem z podziałką skali na wydruku
 • inne poprawki interfejsu
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4549/4550 (07.05.2010)
 • zawieszanie programu podczas próby dodania serwera WMS, który nim nie jest
 • automatyczne ustawianie nowo dodanego serwera WMS jako wybór na liście serwerów
 • narzędzie zamiany wspołrzędnych x / y dla warstw shapefile
 • narzędzie podziału zawartości kolumny w bazie danych dla warsw shapefile
 • włączenie testowej wersji modułu druku
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4532/4533 (28.04.2010)
 • zawieszenie w przypadku uszkodzonych georeferencji w pliku *.tfw
 • niepoprawna obsługa TIFF posiadających zaszyte piramidy

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4518/2.0.0.4519 (22.04.2010)
 • zapis rodzaju agenta dla warstw WMS
 • zawieszanie programu podczas etykietowania warstwy punktowej z klasyfikacją
 • losowe zawieszanie się podczas etykietowania warstwy punktowej
 • potencjalne problemy podczas etykietowania niektórych typów warstwy punktowej
 • niepoprawne działanie narzędzia geokodowania w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • brak wyświetlania polskich znaków w etykietach w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • brak wyróżniania działek na wydruku wypisu MPZP
 • brak tabelki opisowej na wydruku wypisu MPZP

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4477/4478 (22.02.2010)
 • poprawiono błąd rektyfikcji rastrów posiadających już georeferencje
 • poprawiono błąd, który obniżał dokładność reprojekcji warstw w pewnych przypadkach o 100m
 • poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie po usunięciu etykiet jeśli panel wyświetał przycisk włączania/wyłączania etykiet
 • dodano automatyczne dodawanie etykiety to nowododanego obiektu poligonowego
 • przyśpieszono operacje reprojekcji, resamplingu, nadawania georeferencji na rastrach (zapis TIFF w wersji tiled)

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4465/4466 (16.02.2010)
 • dodano możliwość wybrania BigTIFF dla narzędzi resamplingu oraz nadawania georeferencji
 • dodano możliwość ustawiania typu kompresji dla reprojektowanych warstw typu TIFF/BigTIFF
 • dodano możliwość ustawiania typu kompresji dla warstw typu TIFF/BigTIFF poddawanych procesowi rektyfikacji
 • poprawiono obsługę formatu BigTIFF
 • poprawiono wyświetlanie ilości pobranych danych z serwera WMS
 • dodano nowe informacje o warstwach pokazywane we właściwościac warstwy
 • dodano możliwość recznego wyboru wielkości wielomiany w narzędziu rektyfikacji
 • dodano rektyfikację metodą wielomanu 3go stopnia
 • poprawiono błędy mogące powodować niepoprawną rektyfikację dla metod TPS oraz wielomianowych
 • aktualizacja bibliotek wewnętrznych (mających wpływ na szybkość oraz jakość procesu rektyfikacji oraz reprojekcji)
 • poprawki w opisach interfejsu użytkownika
 • dodano import / eksport punktow GCP w formacie qGIS (rektyfikacja)
 • poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji listy warstw procesu rektyfikacji po wczytaniu projektu (potencjalne zawieszanie programu)
 • poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji listy warstw procesu rektyfikacji po zamkięciu projektu (potencjalne zawieszanie programu)
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4451/4452 (08.02.2010)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie przezroczystości koloru dla TIFF w trybie true-color/striped
 • aktualizacja serwerów WMS
 • dodano submenu kontekstowe (Narzędzia) do panelu warstw
 • dodano narzędzie resamplowania rastrów
 • aktualizacja podręcznika
Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4424/4425 (20.01.2010)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu na menu kontekstowym dla okna punktów georeferencyjnych
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne odrysowywanie panela warstwy posiadającej etykiety wielokolumnowe
 • usunięto błąd powodujący brak wyróżniania zaznaczonych obiektów na wydruku
 • usunięto błąd powodujący problem z pokazywaniem punktów wyszukanych za pomocą wyszukiwania kaskadowego
 • dodano możliwość dodawania oraz usuwania wartości ze słowników edycji
Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4399/4400 (11.01.2010)
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatów diagnostycznych w pewnych przypadkach
Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4393/4394 (29.12.2009)
 • dodano przycisk 'dodaj nowy punkt' do okna definiowania punktow georeferencji
 • dodano przycisk uruchamiania narzędzia nadawania georeferencji z poziomu okna definiowania punktów kontrolnych georeferencji
 • usunięto błąd powodujący w pewnych wypadkach wyświetlanie pustych wyników w narzędziu wyszukiwania według atrybutów bazy danych
 • dodano możliwość ustawiania środka mapy do wprowadzonych wspołrzędnychpoprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy
 • usprawienie obsługi protokołu WMS (szczególnie wersji 1.3.0)
 • usprawnienie pracy z serwisami WMS posiadającymi niezoptymalizowaną konfigurację
 • usunięto błąd powodujący ustawianie tych samych warstw dla warstw korzystających z tego samego adresu WMS podczas wczytywania projektu
 • dodano możliwość dodanie kolumny typu data
 • dodano słowniki kolumn
 • dodano narzędzie szybkiej edycji rekordów danych
 • dodano okno właściwości edycji bazy danych
 • dodano menu kontekstowe do tabeli bazy danych warstwy,ktore umozliwia usuniecie zaznaczonych rekordow, podswietlonych rekordow (zaznaczonych dla grid) oraz rekordu pod kursorem
 • zamykanie okna georeferencji przed uruchomieniem procesu nadawania georeferencji
 • dodano możliwość wybrania kompresji dla obrazu wynikowego rektyfikacji
 • dodano mozliwosc przerwania operacji rektyfikacji
 • usunięto możliwość dodawania nowej kolumny DBF o nazwie dłuższej niz 11 znaków
 • usunięto błąd powodujący problem z lokalizacją plików linkowanej bazy zewnetrznej, gdy został zmieniony napęd dysku lub katalog
 • dodano przesuwanie etykiety wraz z przesuwaniem obiektu
 • poprawiono potencjalne błedy zwiazane z usuwaniem obiektów jeśli warstwa posiadała etykiety
 • poprawiono brak rysowania zaznaczenia dla punktow MultiPoint
 • włączenie narzędzia tworzenia sygnatur punktowych oraz liniowych
 • aktualizacja podręcznika
Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4245/4246 (09.11.2009)
 • poprawiono obsługę widoczności warstwy w zakresie skali
 • poprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy
 • poprawiono problem z wczytywania zakresu widoczności dla warstwy
 • poprawiono potencjalny problem związany z wyświetlaniem aliasów nazw kolumn w tabeli warstwy
 • poprawiono potencjalny problem dla warstwy punktowej podczas powiekszania

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4186/4187 (28.10.2009)
 • aktualizacja listy serwerów WMS
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wczytywanie plików shapefile w wersjach M oraz Z w pewnych przypadkach
 • dodano dociaganie do segmentu obiektu
 • dodano używanie aliasów nazw kolumn w tabeli danych warstwy
 • poprawiono błąd pobierania aktualizacji na systmie MS Vista
 • aktualizacja podręcznika
 • aktualizacja bibliotek uruchomieniowych wymuszona prze MS
 • poprawiono potencjalne zawieszanie programu po edycji etykiet
 • dodano wtyczke eksportującą widok mapy do formatu graficznego PNG (wersja beta)

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4147/4148 (16.09.2009)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował problemy z wyświetlaniem warstw WMS po wczytaniu projektu

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4121/4122 (24.08.2009)
 • dodano pokazywanie własciwosci warstwy po dwukrotnym kliknieciu na jej nazwie
 • poprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna właściwości warstwy
 • usunięto możliwość reskalowania okna właściwości warstwy
 • dodano konfigurowanie wyświetlania zaznaczenia - mozna teraz wybrać czy selekcja jest wyświetlana jedynie dla aktywnej warstwy czy dla wszystkich
 • poprawiono problemy z rektyfikacją oraz reprojekcją warstw rastrowych w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.4070/4071 (03.08.2009)
 • przyspieszono odrysowywanie dużej ilości warstw
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie eksportu zaznaczonych rekordów do pliku shp, który już jest otwarty
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie zapisu warstwy do pliku shp, który już jest otwarty
 • usprawiono komunikaty o błędach zapisu warstwy
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu podczas proby odrysowania warstw w diametralnie innych układach współrzędnych (np. WGS84 oraz układ 1992) w pewnych przypadkach
 • dodano możliwość wymuszania wersji WMS
 • dodano tryb agresywnego pobierania danych z WMS

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3981/3982 (06.07.2009)
 • poprawiono błąd powodujący błędne nadawanie nazw dla zdublowanych kolumn podczas łączenia danych
 • poprwiono błąd powodujący brak usuwania białych znaków w przypadku dołączania po kolumnie typu char z MS SQL
 • usunieto błąd niepoprawnego ustawiania typu linkowania w oknie dialogowym
 • usunięto błędne informowanie o braku podłączone tabeli dla ODBC

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3957/3958 (25.06.2009)
 • aktualizacja adresów serwerów WMS dla geoportal.gov.pl
 • poprawiono błąd ignorujący wersje WMS
 • usprawniono komunikaty o błędach WMS
 • usunięto błąd z odrysowywaniem minimapy

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3911/3912 (04.06.2009)
 • poprawiono błąd powodujący brak rysowania okna mapy w oknie miniaturki w pewnych przypadkach
 • poprawiono błęd powodujący resetowanie ustawień przezroczystości warstwy WMS
 • dodano relacje jeden do wielu
 • ulepszono widoczność obszaru widoku w minimapie
 • dodano zapisywanie / wczytywanie ustawień mimimapy w pliku projektu
 • poprawiono błąd, który powodował duże obniżenie wydajności rysowania warstw w przypadku użycia opcji ukrywania warstwy z listy w zależności od skali
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3859/3860 (11.05.2009)
 • poprawa błędu, który mogł zawieszać program podczas usuwania warstwy
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF (z wewnetrznymi georeferencjami) w pewnych przypadkach

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3843/3844 (04.05.2009)
 • dodano nowe style wypełnień (MPZP)
 • dodano prosty tekstowy edytor stylii (linie, sygnatury puktowe)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów podczas usuwania warstwy w pewnych przypadkach
 • dodano możliwość wyboru typu TIFF (tiled lub striped) podczas eksportu mapy
 • dodano możliwość wyboru rozdzielczości podczas eksportu mapy do TIFF
 • poprawki lokalizacji GUI
 • aktualizacje wewnetrznych bibliotek
 • dodano automatyczne ustawianie kodu EPSG warstw wejsciowych dla narzędzia reprojekcji
 • poprawiono błąd powodujący zakłócanie narzędzia reprojekcji rastrów przez narzędzie nadawania georeferencji
 • poprawiono problemy z wczytywaniem rastrów nieposiadajacych georeferencji
 • poprawiono druk obiektów używających niejednolitych wypełnień
 • usunięto błąd powodujący pojawianie się przesunięć wypełnień na wydruku

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3797/3798 (08.04.2009)
 • dodano nowe serwery WMS
 • poprawiono obsługę WMS dla danych typu PNG
 • poprawiono błędy związane z obsługą georeferencji dla plików TIFF
 • dodano informowanie o braku wsparcia dla parametrów rotacji w plikach TWF
 • zmiany w lokalizacji GUI
 • dodano nowe style wypełnień MPZP (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego)
 • poprawiono potencjalne błędy związane z wczytywaniem stylii wypełnień
 • poprawiono błąd związany z instalowaniem aktualizacji na kontach użytkownika bez praw administratora
 • modyfikacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3769/3770 (02.04.2009)
 • dodano jednostki mapy typu 'stopnie'
 • dodano możliwość ustawienia jednostek, w których będą wyświetlane wyniki pomiarów (odległości, długości, powierzchni)
 • dodano pomiary odległości oraz długości dla map w odwzorowaniu geograficznym (stopnie)
 • dodano możliwość wyboru typu interfejsu użytkownika
 • dodano pokazywanie punktów projektowanych (docelowych) w narzędziu nadawania georeferencji
 • dodano możliwość nadawanie georeferencji (korekty) dla warstw rastrowych, które mają już nadane georeferencje
 • zmiany wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3747/3749 (25.03.2009)
 • dodano obsługę warstw typu WMS
 • dodano narzędzie resetowania ustawień interfejsu użytkownika
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku usunięcia kolumny, która używana była jako podpowiedź na mapie (tooltip)
 • poprawiono błąd powodujący brak dopasowywania rozdzielczości szrafur podczas wydruku
 • poprawiono błąd powodujący drukowanie obwódki-ducha w przypadku, gdy jest ona wyłączona
 • dodano automatyczne kasowanie ustawień GUI z rejestru systemowego w przypadku, gdy powodują one zawieszanie programu
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawny zapis do projektu kolumn używanych do identyfikacji
 • poprawiono błąd powodujący brak używania aliasów nazw kolumn w oknie wyboru kolumn do identyfikacji
 • poprawki wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3656 (24.02.2009)
 • modyfikacja wyświetlania ilości rekordów na pasku statusu w tabeli warstwy (bazy danych)
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne ustawianie nazwy kolumny w opcjach wyboru rodzaju operacji na zaznaczonych obiektach
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku usunięcia kolumny, na której przeprowadzana była operacja na zaznaczonych obiektach
 • dodano wyszukiwanie kaskadowe dla atrybutów warstwy
 • dodano możliwość definiowania kolumn, które są wyświetlane podczas identyfikacji obiektów
 • dodano automatyczne kasowanie ustawień GUI z rejestru systemowego w przypadku, gdy powodują one zawieszanie programu
 • dodano narzędzie do podziału obiektów liniowych za pomocą innej linii
 • wpisanie recznej wartości kodu EPSG w oknie reprojekcji powoduje ukrycie odwzorowania na liście wyboru
 • poprawki podczas wczytywania warstw po reprojekcji
 • dodano możliwość reprojekcji warstw typu ASCII GRID
 • poprawiono błąd, który powodował brak ustawienia pozycji w liscie wyboru kolumny etykiet, gdy etykietowanie było po wielu kolumnach
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne ustawianie położenia względem linii w pewnych przypadkach dla etykietowania wielokolumnowego
 • zmiana wygladu punktów GCP dla rektyfikacji
 • usunięto mozliwośc edycji współrzednych obrazka dla punktów GCP
 • dodano wyświetlanie numeru punktu GCP
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor MZP 2.0.0.3597 (15.01.2009)
 • poprawiono problemy z wyświetlaniem warstw liniowych

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3566 (07.12.2009)
 • dodano możliwość wyszukiwania w oknie "Wyszukiwanie działek" poprzez wpisywanie wartości
 • dodano możliwość reprojekcji warstw rastrowych typu TIFF
 • dodano panel mini mapy
 • dodano zapamiętywanie osbistych ustawień pasków narzędziowych oraz paneli
 • aktualizacja podręcznika użytkownika
 • dodano filtr pokazujący jedynie (w tabeli bazy danych) rekordy dla zaznaczonych obiektow
 • zawartość minimapy jest czyszczona podczas tworzenia lub wczytywania nowego projektu
 • poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania kodu EPSG dla GRS80
 • zmieniono niepoprawny wpis w menu z "zapisz jako plik SHP" na "zapisz zaznaczone obiekty jako plik SHP"
 • dodano funkcje zapisu warstwy SHP pod wskazaną nazwą
 • dodano wymuszanie typu resamplingu na NearestNeighbour dla warstw typu palette 256 kolorów
 • poprawiono problemy z reprojekcją warstw typu TIFF w pewnych przypadkach
 • dodano narzędzie nadawania georeferencji / rektyfikacji rastrów
 • poprawiono błąd, który powodował zawieszenie programu, gdy w etykietach została użyta czcionka niewystępująca w systemie
 • zmiany wewnętrzne

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3438 (10.11.2008)
 • dodano obsługę metatagów Dublin Core dotyczącą projektu
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie ustawień wyróżniania zaznaczonych poligonów poprzez zmianę jedynie ich obwódki
 • poprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu w przypadku ustawienia zerowej grubości linii
 • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie selekcji etykiety po zakończeniu edycji

Geoxa Editor MPZP 2.0.0.3410 (23.10.2008)
 • poprawiono przesunięcie skali na pierwszym wydruku podczas druku seryjnego
 • dodano pasek postępu druku seryjnego
 • dodano możliwość przerwania druku seryjnego
 • przyspieszono druk seryjny
 • poprawiono brak rysowania obramowania wokół mapy oraz całości w przypadku druku seryjnego oraz druku środka widoku
(c) 2002-2018 Creative GIS Solutions
spis treści
design by www.web-kernel.net
Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte na tej stronie należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Valid HTML 4.01!