CGIS CGIS CGIS CGIS CGIS
CGIS
CGIS Główna | O firmie / kontakt | Produkty | Forum | Referencje | Do pobrania | GIS | Galeria GIS
  

O firmie Geoxa Editor

Geoxa MapServer Geoxa MPZP

Geoxa Viewer

Cennik licencji

Geoxa Editor - historia zmian:

Geoxa Editor 2.5.0.7497 (20.02.2017)

 • Usprawnienia działania pod Windows 10
 • Zapamiętanie ustawień wyświetlania wszystkich rekordów w tabeli SQL
 • Usprawnienia etykietowania
 • Niepoprawne działanie linkowania danych w relacji 1 do 1
 • Potencjalne problemy z konwersja kolumny tekstowej na numeryczną w pewnych przypadkach (w zależności od rodzaju użytego separatora części dziesiętnej)
 • Niepoprawne działanie przezroczystości (usuwanie koloru) dla pewnych rodzajów TIFF
 • Aktualizacje bibliotek
 • Dodanie obsługi wariantu TIFF generowanego przez ArcGIS
 • Możliwość zmiany wielkości okna informacji o projekcie
 • Brak ścieżki/pliku wskazywanego przez autostart projektu powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o błędzie.
 • Pamiętanie ostatniego katalogu otwieranego projektu w oknie wyboru pliku
 • Brak pamiętania ostatniego katalogu eksportu pliku graficznego w oknie wydruku mapy
 • niepoprawne używanie TIFFTAG_EXTRASAMPLES
 • poprawna obsługa TIFF z danymi nadmiarowymi (grayscale 16bit)
 • Wyświetlanie informacji o ekstra samples dla TIFF
 • Błąd w obsłudze tiff 16bit typu separate plane
 • Brak możliwości włączenia panelu warstw z menu
 • Poprawki dla siatki plastra miodu
 • Dodanie resamplingu typu lanczos oraz cubic spline do piramid
 • Niepoprawna wielkość sygnatur punktowych w legendzie wydruku przy DPI > 96
 • Poprawka tworzenia tablic tymczasowych dla liczenia kosztów dojazdu
 • Ulepszenie komunikatów o błędzie dla narzędzia liczenia kosztów dojazdu
 • Ulepszenie komunikatów w oknie dodawania bazy danych
 • Brak otwierania linków www w oknie identyfikacji obiektu
 • Ujednolicenie ścieżek plików konfiguracyjnych i danych dla wersji 32 i 64 bit (używanie CGIS_SOFTWARE_SUBPATH zamiast CGIS_SOFTWARE_NAME)
 • Możliwość tworzenia piramid rastrowych dla wszystkich warstw na raz
 • Możliwość resamplowania dla wielu warstw na raz
 • Funkcje sprawdzania wersji PostgreSQL oraz PostGIS
 • Wyświetlanie informacji o wersji PostgreSQL oraz PostGIS w narzędziu importu SWDE
 • Podgląd karty wydruku na głównym ekranie mapy
 • Niepoprawne kodowanie znaków dla zamienianego tekstu w narzędziu zamiany dla tabeli warstwy
 • Opcja uruchamiania skryptu SQL po imporcie SWDE
 • Eksport ścieżek plików używanych przez projekt
 • Niepoprawne działanie uniwersalnego konwertera danych
 • Potencjalne problemy z konwersja kolumny tekstowej na numeryczną w pewnych przypadkach (w zależności od rodzaju użytego separatora części dziesiętnej)
 • Funkcja XOR na warstwach shapefile
 • Niepoprawne działanie analityki wektorowej (zawsze wykonywane było difference)
 • Brak uwzględniania dziur w narzędziach analityki wektorowej
 • Zmiana nazwy warstwy wynikowej na składającą się z warstwy źródłowej oraz nazwy operacji
 • Przesunięcie niektórych funkcji analitycznych do menu analityki wektorowej
 • Narzędzie zamiany warstwy typu poligonowego na poliliniowy
 • Sortowanie warstw po nazwie w oknie dodawania warstwy z bazy danych
 • Pozwolenie na zmianę wielkości okna dodawania warstwy z bazy danych
 • Dziwne przesuwanie treści w tabeli dodawania warstw z bazy danych
 • Niepoprawna pozycja nowotworzonej warstwy na liście warstw
 • Niepoprawne działanie narzędzia dissolve oraz łączenia geometrii
 • Auto aktualizacja nie zamyka programu przed uruchomieniem instalatora aktualizacji
 • likwidacja wycieków pamięci z IModel

Geoxa Editor 2.5.0.6981 (08.06.2015)
 • Niepoprawne używanie TIFFTAG_EXTRASAMPLES
 • Wyświetlanie informacji o ekstra samples dla TIFF
 • Błąd w obsłudze TIFF 16bit typu separate plane
 • Poprawna obsługa obrazów z extra plane

Geoxa Editor 2.5.0.6970 (08.05.2015)
 • Niepoprawne kasowanie wielu kolumn
 • Usunięto pytanie o usunięcie każdej kolumny
 • Ulepszenie okna zarządzania kolumnami w tabeli
 • Ulepszenie modułu importu SWDE
 • Naprawa geometrii po imporcie pliku SWDE
 • Zawieszanie programu podczas generowania plików projektu w pewnych przypadkach
 • Niepoprawne importowanie atrybutów SWDE w pewnych przypadkach
 • SWDE wykrywanie zmian
 • Poprawki do pobierania danych z WFS (ucinanie danych tekstowych w pewnych przypadkach)
 • Dołączanie do bazy danych styli w narzędziu konwersji między formatami
 • Obsługa warstw z baz danych
 • Definiowania stopnia łuku podczas konwersji z DXF na SHP
 • Narzędzie tabelarycznych raportów
 • Poprawna konwersja etykiet z formatów dxf, dgn do shapefile
 • Problem z wyświetlaniem obiektów wg klasyfikacji w przypadku niektórych kodowań znaków
 • Niepoprawne zaokrąglanie współrzędnych podczas importu swde
 • Tworzenie tabel relacji jeden do wielu - obecnie SWDE spłaszczało relacje
 • Możliwość definiowania przezroczystości koloru zaznaczenia obiektów
 • Poprawki WFS (parsowanie odpowiedzi GetCapabilities)
 • Synchronizacja miedzy mapa wydruku a mapa w głównym oknie (przesuniecie w oknie wydruku powoduje zmiany w oknie głównym)
 • Skala mapy nie może być zmieniona bezpośrednio w oknie właściwości (kreator wydruku) ponieważ pole jest nieaktywne
 • Po dodaniu nowej linii nie jest tworzona etykieta, mimo że zdefiniowana jest taka opcja
 • Niepoprawna konwersja inne kodowanie niż windows -> utf8
 • Tworzenie kopi projektu podczas jego zapisu
 • Domyślny wybór czcionki wschodnioeuropejskiej w oknie tekstu w kreatorze wydruku. Obecnie domyślnie ustawiany jest zachodonioeuropejski
 • Brak możliwości zmiany kodowania słownika używanego do edycji danych
 • Wczytywanie BOM podczas importu txt, csv zakodowanego w UTF8
 • Zmiany w OpenCL
 • Możliwość łatwego dodania/zaznaczenia wszystkich warstw przy dodawaniu warstw z bazy danych
 • Niepoprawne wyświetlanie wartości słownika podczas edycji danych, gdy słownik jest kodowany w UTF8
 • Dublowanie ilości rekordów warstwy po zakończeniu edycji i nie zapisaniu zmian
 • Zmiana kolumny klasyfikacji po zakończeniu edycji
 • Zmiana kolumny etykiet po zakończeniu edycji
 • Raport automatyczny – brak polskich znaków w trybie UTF8
 • Możliwość ustalenia maski nazwy pliku oraz katalogu zapisu wygenerowanego raportu automatycznego
 • Niepoprawne zapisywanie informacji o warstwach bazy danych w pliku projektu w pewnych przypadkach
 • Problem z polskimi znakami (utf8) w narzędziach wyszukiwania kaskadowego
 • Ładowanie słownika podczas rozpoczynania edycji warstwy przez użytkownika
 • Przycisk: odznacz/zaznacz we wszystkich warstwach
 • Wyszukiwanie kaskadowe wymusza wybranie wszystkich danych nawet jeśli ich nie ma (np. w wyszukiwaniu właściciela działki)
 • Liczenie punktów w poligonach
 • Usuniecie dublowania rekordów opisowych podczas importu SWDE
 • Lepsze dopasowywanie wielkości okna identyfikacji obiektu do treści (obecnie wielkość jest stała i najczęściej za mała)
 • Rastry dodają się na górę warstw, a powinny na dół
 • Obcinanie sumarycznych danych (statystyka) o atrybutach (np. średnia, suma, etc.)
 • Stworzenie możliwości wydruku z zaznaczonymi obiektami
 • Dodanie opcji eksportu informacji o zaznaczonych obiektach do pliku XLS/CSV
 • Konfiguracja włączania warstwy
 • Opcja konfiguracyjna decydująca o sposobie wyłączania klas klasyfikacji (wyłączamy warstwę to wyłączają się wszystkie klasy)
 • Funkcja kopiuj wartość w oknie identyfikacji
 • Słownik wartości - dodaj i usuń wartość na początku listy
 • Obsługa klawisza Tab w oknie edycji rekordu
 • Blokowania pliku relacji jeden do wielu
 • Niepoprawne działanie okna dodawania relacji jeden do wielu
 • Problem z kodowaniem znaków w relacjach jeden do wielu
 • Zawieszanie programu podczas zapisu projektu, w którym są użyte relacje w pliku csv
 • Okno modyfikacji bazy danych
 • Problem z wczytywaniem plików CSV w pewnych przypadkach
 • Okno identyfikacji obiektów - definicja wyświetlania pola informacyjnego
 • Niepoprawne zapisywanie danych do warstwy podczas zamykania projektu/programu
 • Poprawki dla GUI raportu tabelarycznego
 • Eksportowanie raportu tabelarycznego do pliku XLS
 • Powiększanie do obszaru nie działa poprawnie (ekran ucieka, a nie jest wypośrodkowywany)
 • Wymuszanie układu współrzędnych dla importowanego SWDE
 • Brak możliwości porównywania plików SWDE jeśli plik został wygenerowany przez GEO-MAP
 • Niepoprawne wykrywanie węzła jako przecięcia w dociąganiu do warstwy podczas edycji
 • Brak dociągania do przecięcia w trybie globalnym
 • Dodanie narzędzia do porównywania warstw geometrycznie
 • Zapisywanie ustawień zwijania legendy na panelu warstw
 • Przyspieszenie funkcji linkowania danych (hash table)
 • Obsługa linkowania tabel z baz danych
 • Obsługa relacji tabel z baz danych
 • Niepoprawne działanie zapytań SQL w przypadku, gdy wartość składała się z początkowych cyfr
 • Import SWDE - możliwość wymuszenia szybkiego importu do bazy danych (nie jest on bezpieczny w każdym przypadku)
 • Ulepszenie okna katalogu SWDE
 • Pomijania nieznanych typów kolumn podczas wczytywania DBF
 • Logowanie czasów wczytywania projektu
 • Pokazywanie nazwy warstwy (tabeli) dla warstw z bazy danych
 • Zapamiętywanie włączenia klas klasyfikacji
 • Dodanie klasy "inne" do klasyfikacji
 • W przypadku występowania klasyfikacji dla warstwy punktowej, dynamiczne etykiety nie są wyświetlane dla obiektów nie pasujących do klasyfikacji
 • Opcja ignorowania zasięgów warstw WMS podczas odrysowywania
 • Zawieszanie podczas dodawania nowej wartości do słownika (cvs) w pewnych przypadkach
 • Niepoprawne wyświetlania znaków w oknie podglądu pliku CSV innych niż standardowe kodowanie znaków Windows
 • Zwiększenie ilości kroków wyszukiwania kaskadowego do 9
 • Podczas importu warstwy z bazy danych, kolumna typu date była zamieniana na typ tekstowy (obecnie na typ daty)
 • W przypadku kolumny typu REAL w bazie danych niepoprawnie ustawiana była ilość miejsc po przecinku (obecnie wymuszana jest na 12 miejsc po przecinku)
 • Obsługa opóźnionego ładowania listy warstw z serwera WMS podczas wczytywania projektu (dane są ładowane dopiero w przypadku, gdy użytkownik włączy jej widoczność lub właściwości)
 • Problemy z kodowaniem znaków w oknie szybkiej edycji rekordu danych w pewnych przypadkach
 • Niepoprawne nadpisywanie niezmodyfikowanych danych w oknie szybkiej edycji rekordu danych
 • Poprawna interpretacja długości kolumn dla typów typu DATE z bazy danych
 • Niepoprawne ustawianie daty modyfikacji w oknie szybkiej edycji bazy danych
 • Brak przyjmowania liczby z . w oknie edycji tabeli oraz szybkiej edycji bazy danych
 • Kopiowanie obiektów (wklejenie) powoduje, iż zaznaczone są tylko one (poprzednia selekcja jest deaktywowana)
 • Narzędzia selekcji, cut/paste, wyszukiwania kaskadowego nie odświeżają tabelki warstwy
 • Podwójny klik na warstwie w trybie edycji powodował uruchomienie narzędzia szybkiej edycji rekordu danych nawet jeśli klikniecie było poza warstwą
 • Niepoprawne działanie wyszukiwania kaskadowego w przypadku, gdy dane zawierają spacje na początku lub na końcu
 • Dodawanie tabeli relacji relation_g5udw_to_g5osz jeśli nie istnieje w pliku SWDE
 • Poprawienie wyszukiwania kaskadowego w przypadku występowania spacji
 • Aktualizacja serwerów WFS oraz WMS
 • Ignorowanie błędów SSL przez WMS
 • Obsługa copy-paste dla kontrolki numerycznej
 • Identyfikacja po warstwach
 • Multiidentyfikacja dla wszystkich warsw
 • Export danych identyfikacji warstwy do pliku xls, csv, sql,xml, dbf
 • Pokazywanie informacji o statusie SWDE
 • Zmiana katalogu trzymającego geoxa.ini
 • W oknie tabeli warstwy uruchomienie narzędzia zapytań SQL powodowało uruchomienie narzędzia dla aktywnej warstwy a nie warstwy z tabeli.
 • Przyspieszenie sortowania w tabeli warstwy
 • Zaznaczenie (ptaszek) rekordu w tabeli warstwy powoduje powtórne sortowanie danych
 • Niepoprawne wczytywanie parametrów typu double z pliku geoxa.ini
 • Łączenie zaznaczonych obiektów

Geoxa Editor 2.0.0.6311 (12.02.2013)
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie opcji "Wszystkie z aktywnej" w oknie identyfikacji obiektu
 • [Poprawka] Brak możliwości zaznaczenia rekordu w tabeli wastwy w przypadku, gdy włączone jest sortowanie danych w kolumnie
 • [Poprawka] Niepoprawne działanie uniwersalnego konwertera formatów w przypadku, gdy w nazwie wejściowej pliku użyte były duże litery
 • [Poprawka] Możliwe zawieszenie uniwersalnego konwertera formatów podczas próby wciśnięcia prawego klawisza myszy na liście plików do konwersji
 • [Poprawka] Usprawnienia dociągania
 • [Poprawka] Problem z zapisem warstw w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.6291 (14.01.2013)
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa plików TIFF wprowadzona w wersji 2.0.0.6288
 • [Nowa funkcja] Obsługa niezależnych url dla GetMap w WMS (zapis ustawień)

Geoxa Editor 2.0.0.6288 (10.01.2013)
 • [Nowa funkcja] Ulepszone komunikowanie o błędach w plikach GPRX
 • [Nowa funkcja] Zmiany GUI narzędzia nadawania georeferencji
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa plików BigTIFF w pewnych przypadkach
 • [Nowa funkcja] Przyśpieszona reprojekcja
 • [Nowa funkcja] Włączenie używanie wielu wątków podczas reprojekcji rastrów
 • [Nowa funkcja] Nowe style wypełnień
 • [Nowa funkcja] Obsługa niezależnych url dla GetMap w WMS

Geoxa Editor 2.0.0.6273 (03.12.2012)
 • [Nowa funkcja] Nowe sygnatury punktowe
 • [Nowa funkcja] Obsługa polecenia circle w sygnaturach punktowych
 • [Poprawka] Odwrócone parametry odwzorowań w uniwersalnym konwerterze danych
 • [Nowa funkcja] Możliwość reskalowania okna uniwersalnego konwertera formatów

Geoxa Editor 2.0.0.6265 (28.11.2012)
 • [Nowa funkcja] Opcja ignorowania odwzorowania źródłowego dla warstwy (plik prj oraz ustawienie EPSG warstwy) w narzędziu reprojekcji warstwy
 • [Poprawka] Niepoprawny eksport wydruku do pliku graficznego w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Zawieszanie programu podczas usuwania punktów GCP w narzędziu nadawania georeferencji w pewnych przypadkach
 • [Nowa funkcja] Wybór między ustawieniami dociągania globalnymi a indywidualnymi dla każdej warstwy
 • [Poprawka] Brak importu danych numerycznych zmienoprzecinkowych w narzędziu importu z cvs na shp

Geoxa Editor 2.0.0.6240 (08.11.2012)
 • [Poprawka] Brak etykietowania wielokolumnowego dla warstw punktowych
 • [Poprawka] Aktualizacja serwerów WMS o Geoportal2

Geoxa Editor 2.0.0.6236 (05.11.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawna obsługa klawiatury numerycznej w niektórych oknach
 • [Nowa funkcja] Narzędzie tworzenie buforów dla warstw wektorowych
 • [Nowa funkcja] Narzędzie przycinania warstw poligonowych
 • [Nowa funkcja] Narzędzie łączenia danych ze względu na atrybuty (warstwy poligonowe)
 • [Poprawka] Poprawki interfejsu użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.6181 (17.09.2012)
 • [Nowa funkcja] Zmiana wyglądu okna tworzenia piramid rastrowych
 • [Nowa funkcja] Autoryzacja SWDE
 • [Nowa funkcja] Menadzer licencji
 • [Nowa funkcja] Wpisywanie współrzędnych geograficznych do narzędzia importu danych z serwera WFS

Geoxa Editor 2.0.0.6162 (17.08.2012)
 • [Poprawka] Niepoprawny zapis plików shapefile w wersji PolylineZ, PolygonZ, MultiPath, MultiPointZ w pewnych przypadkach
 • [Nowa funkcja] Nowe style graficzne

Geoxa Editor 2.0.0.6150 (04.07.2012)
 • [Poprawka] Ulepsznie obliczania centroidu obiektu

Geoxa Editor 2.0.0.6139 (22.06.2012)
 • [Nowa funkcja] Wybór trybów dociągania do przecięć (w obrębie warstwy, pomiędzy warstwami)

Geoxa Editor 2.0.0.6136 (21.06.2012)
 • [Poprawka] Ignorowanie niektórych wartości promienia dociągania

Geoxa Editor 2.0.0.6133 (20.06.2012))
 • [Nowa funkcja] Dociąganie do punktów przecięć między warstwami podczas edycji
 • [Poprawka] Poprawki okna ustawień dociągania
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.6128 (19.06.2012)
 • [Nowa funkcja] Narzędzie dodawania krzywych Beziera dla wielokątów
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.6119 (14.06.2012)
 • [Poprawka] niepoprawne rysowanie przejść kolorów w oknie klasyfikacji
 • [Nowa funkcja] Wyświetlanie komunikaktów o błędach w przypadku problemów z oknem styli

Geoxa Editor 2.0.0.6110 (14.06.2012)
 • [Poprawka] Poprawki dla narzędzia automatycznego podziału wartości kolumny (tryb automatyczny)
 • [Nowa funkcja] Zapis parametrów dociągania do pliku projektu

Geoxa Editor 2.0.0.6090 (04.06.2012)
 • [Poprawka] Zostwający opis podczas reskalowania okna właściwości dociągania
 • [Nowa funkcja] Eksport etykiet do warstwy wektorowej (narzędzie w wersji beta/testowej)
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.6062 (15.05.2012)
 • [Nowa funkcja] Możliwość dociągania do wielu warstw
 • [Nowa funkcja] Zapamiętywanie ostatnio używanych katalogów dla narzędzi reprojekcji, importu SWDE oraz uniwersalnego konwertera formatów
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.6042 (09.05.2012)
 • [Nowa funkcja] Możliwość powiększania okna linkowania danych CSV
 • [Nowa funkcja] Możliwość ustawienia wielkości czcionki dla nazw warstw oraz opisów klasyfikacji w panelu warstwy
 • [Nowa funkcja] Obsługa TIFF typu gridowego
 • [Nowa funkcja] Modyfikacje interfejsu zakresów klasyfikacji numerycznej
 • [Nowa funkcja] Możliwość ręcznego wymuszenia zakresu klasyfikacji numerycznej
 • [Poprawka] Poprawka na potencjalne zawieszanie okna szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Nowa funkcja] Nowe opcje narzędzia podziału zawartości kolumny
 • [Poprawka] Błąd podczas odczytu plików shapefile przez ArcGIS 10.1 z service packiem
 • [Poprawka] Brak pokazywania widoczności paneli w głównym menu
 • [Poprawka] Brak możliwości usunięcia ostatniego vertexa z menu kontekstowego dla narzędzia doklejania poligona
 • [Poprawka] Ulepszenie widoczności rysowanych linii
 • [Poprawka] Ulepszenie widoczności rysowanych poligonów
 • [Poprawka] Zawieszanie programu podczas próby załadowania projektu gprx stworzonego przez wersje starsze niż 2.0.0.3500
 • Aktualizacja wewnętrznych bibliotek
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.5915 (15.02.2012)
 • [Poprawka] Zawieszenie podczas operacji doklejania poligona w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Usunięcie okna komunikującego o dodaniu nowego atrybutu dla tabeli warstwy

Geoxa Editor 2.0.0.5899 (11.02.2012)
 • [Poprawka] Uwzglęnianie ustawień proxy podczas wysyłania raportu o błędach
 • [Poprawka] Przyśpieszenie operacji kopiowania danych ze schowka

Geoxa Editor 2.0.0.5872 (01.02.2012)
 • [Poprawka] Wsparcie dla WMS v1.3.0
 • [Poprawka] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Nowa funkcja] Narzędzie importu plików SWDE do shapefile

Geoxa Editor 2.0.0.5859 (30.01.2012)
 • [Poprawka] Narzędzie klonowania nie przenosi atrybutów z oryginalnego obiektu
 • [Poprawka] Narzędzie klonowania ignoruje ustawienie "Pokaż okno edycji danych opisowych po dodaniu geometrii"
 • [Poprawka] Przyspieszenie analizowania odpowiedzi z serwera WMS w przypadku dużej ilości odwzorowań

Geoxa Editor 2.0.0.5855 (25.01.2012)
 • [Poprawka] Brak pokazywania okna dodawania punktu o zdefiniowanych współrzędnych po jego zamknięciu

Geoxa Editor 2.0.0.5852 (25.01.2012)
 • [Poprawka] Brak możliwości zaznaczenie etykiet wielokolumnowych
 • [Nowa opcja] Możliwość braku blokowania dostępu plików shapefile
 • [Nowa opcja] Dodanie opcji "zapisz zaznaczone obiekty jako SHP" do menu kontekstowego warstwy
 • [Nowa opcja] Narzędzie włączania i wyłączania wszystkich klasyfikacji dla warstwy
 • [Nowa opcja] Narzędzie do tworzenia okręgów wokół punktów
 • [Nowa opcja] Możliwość dodawania punktu o współrzędnych geograficznych

Geoxa Editor 2.0.0.5786 (02.12.2011)
 • [Nowa opcja] Narzędzie usuwania węzłów
 • [Nowa opcja] Obsługa nowych interfejsów (skórek)
 • [Nowa opcja] Włączenie możliwości autoukrywanie panela warstw
 • [Poprawka] Brak nowoczesnego wyglądu komponentów interfejsu użytkownika w wersjach x64
 • [Poprawka] Poprawki do interfejsu metadanych
 • [Poprawka] Zawieszanie się programu podczas startu przy pewnym układzie okien warstwy oraz minimapy

Geoxa Editor 2.0.0.5737 (14.11.2011)
 • [Nowa opcja] Podświetlanie przycisku wybranej funkcji
 • [Poprawka] Wyłączenie możliwości edycji z combobox wyboru rodzaju tryby edycji bazy danych
 • [Poprawka] Problem powodujący zapisywanie tylko pierwszej litery tekstu podczas eksportu do xls
 • [Poprawka] Brak ustawiania wybranego kodowania znaków dla linkowanej tabeli
 • [Poprawka] Brak ustawiania wybranego kodowania znaków dla tabeli relacji jeden do wielu

Geoxa Editor 2.0.0.5716 (08.11.2011)
 • [Nowa opcja] Narzędzie Pan (przesuwanie) ukryte pod środkowym klawiszem myszy
 • [Poprawka] Problemy z danymi automatycznymi dla typów innych niż Point,Polygon oraz Polyline
 • [Poprawka] Problemy z reprojekcją danych dla typów innych niż Point,Polygon oraz Polyline w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Brak dealokowania pamięci podczas nieudanej próby wczytania warstwy
 • [Poprawka] Zawieszanie się programu w przypadku optymalizacji tabeli bazy danych dla warstwy posiadającej klasyfikację

Geoxa Editor 2.0.0.5688 (02.11.2011)
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niepoprawnych współrzędnych w plikach shapefile
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie okna automatycznej aktualizacji programu w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Poprawienie błędu powodującego niepoprawną pracę uniwersalnego konwertera formatów jeśli w nazwie pliku są polskie znaki
 • [Poprawka] Niepoprawne ustawianie orientacji papieru dla wczytanego projektu
 • [Nowa opcja] Odwracania zmian po wybraniu zakończenia edycji bez zapisu
 • [Poprawka] Zmiany w układzie menu aplikacji (dodanie submenu dla selekcji oraz skalowania)
 • [Poprawka] Operacja kopiowania ze schowka nie kopiuje danych opisowych

Geoxa Editor 2.0.0.5669 (19.10.2011)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu we właściwościach legendy w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Problem z zapisem słownika edycji warstwy do pliki csv
 • [Poprawka] Brak odświeżania tabeli warswy po użyciu narzędzia wyszukiwania kaskadowego
 • [Poprawka] Wybranie narzędzia pomniejszenia widoku powoduje brak wyświetlania punktów GCP

Geoxa Editor 2.0.0.5663 (17.10.2011)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu we właściwościach legendy w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.5658 (15.10.2011)
 • [Nowa opcja] Identyfikacja wielu obiektów w warstwie
 • [Nowa opcja] Narzędzie sortowania geometrii za pomocą atrybutu opisowego

Geoxa Editor 2.0.0.5632 (04.10.2011)
 • [Poprawka] Poprawienie błędu wczytywania i zapisu punktów georeferencji w wersji 5622
 • [Nowa opcja] Reskalowanie okna zapytań SQL
 • [Nowa opcja] Wspacie dla plików przechowujących punkty GCP zapisanych w ArcGIS

Geoxa Editor 2.0.0.5622 (21.09.2011)
 • [Poprawka] Błąd w odczycie pliku shapefile (plik dbf) w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Obsługa dwukolorowych tiff z palettą kolorów w trybie tiled
 • [Nowa opcja] Obsługa dwukolorowych tiff z palettą kolorów w trybie striped
 • [Nowa opcja] Umiejscowienie wczytywanego rastra bez georeferencji w zakresie aktualnego widoku
 • [Nowa opcja] Funkcja zamiany wartości w oknie wyszukiwania (okno tabeli warstwy)
 • [Poprawka] Nieaktywna funkcja nadawania georeferencji w menu kontekstowym warstw

Geoxa Editor 2.0.0.5592 (30.08.2011)
 • [Poprawka] Ignorowanie przycisku 'nie' w oknie kończenia edycji i zapisu warstwy
 • [Poprawka] Okno dodawnia punktu o współrzędnych

Geoxa Editor 2.0.0.5590 (24.08.2011)
 • [Nowa opcja] Narzędzie generowania siatki prostokątnej
 • [Nowa opcja] Parametr opcjonalny dla serwerów WFS, które wymagają specyficznych parametrów
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.5560 (02.08.2011)
 • [Nowa opcja] Brak obsługi plików TFW, które posiadają przecinek jako znak oddzielający części dziesiętne
 • [Poprawka] WMS z serwera Wrota Mazowsza zamyka program w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Włączenie obsługi formatu KMZ w uniwersalnym konwerterze danych
 • [Poprawka] Brak możliwości zmiany etykiet z trybu dynamicznego na statyczny
 • [Poprawka] Brak możliwości zmiany etykiet z trybu statycznego na dynamiczny
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.5531 (13.07.2011)
 • [Poprawka] Kilkusetkrotne przyśpieszenie generowania wartości unikalnych dla klasyfikacji
 • [Poprawka] Ignorowanie ustawień kodowania znaków warstwy dla klasyfikacji
 • [Poprawka] Problemy z działaniem narzędzi reprojekcji, resample, georeferencji w przypadku występowania polskich liter w ścieżce pliku
 • [Poprawka] Niepoprawny komunikat sugerujący przerwanie operacji przez użytkownika podczas nadawania georeferencji
 • [Poprawka] Komunikat o uszkodzeniu shp podczas ponownej próby dodania shp, który był edytowany ale nie zapisany
 • [Poprawka] Ignorowanie zasięgu widoczności w skali dla etykiet dynamicznych

Geoxa Editor 2.0.0.5519 (06.07.2011)
 • [Poprawka] Niepoprawne operacja selekcji na polygonie w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Narzędzie konwersji danych między formatami danych (KML,GML,GPX,SHP,DGN,DXF,MIF/TAB)
 • [Poprawka] Zawieszanie programu podczas dodawania obiektu dla warstwy z podpiętym słownikiem w pewnych przypadkach
 • [Nowa opcja] Możliwość zmiany parametrów kolumny (długość znaków, precyzja)
 • [Poprawka] Ignorowanie wyboru "NIE" w opcji zakończ edycję warstwy
 • [Poprawka] Ignorowanie klawisza SHIFT podczas rysowania obiektów z włączonym dociąganiem
 • [Nowa opcja] Automatyczny zapis zmodyfikowanych słowników do pliku źródłowego
 • [Poprawka] Poprawka na zwieszanie programu w przypadku problemów z plikiem TIFF podczas operacji resamplowania

Geoxa Editor 2.0.0.5451 (23.05.2011)
 • [Poprawka] Zmiana ustawień programu (Widok) w trybie wydruku powoduje raportowanie błędów
 • [Nowa opcja] Wybór niezależnych jednostek obliczanej powierzchni oraz odległości
 • [Poprawka] Zbyt duże zużycie pamięci RAM dla warstw WMS oraz WFS
 • [Nowa opcja] Pomiary powierzchni w hektarach oraz arach
 • [Poprawka] Brak dynamicznych etykiet dla warstw typu multipoint
 • [Poprawka] Tryb dynamicznych etykiet punktowych jako tryb domyślny
 • [Poprawka] Powtórna autoinkrementacja treści kolumny po edycji w oknie szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Wysyłanie podwójnych raportów o błędach
 • [Poprawka] Brak wyłączania etykiet jeśli wyłączane są jakies klasy obiektów
 • [Poprawka] Pływanie etykiet dynamicznych w zależności od wyboru położenia etykiety
 • [Nowa opcja] Narzędzie importu danych z WFS do shapefile

Geoxa Editor 2.0.0.5390 (18.04.2011)
 • [Poprawka] Potencjalne problemy z obsługą BigTIFF w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Problemy z TIFF o wielkości > 2GB w pewnych przypadkach
 • [Poprawka] Ignorowanie ustawień widoczności kolumny w oknie szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Brak możliwości przesuwania etykiet jeśli jest ich zaznaczonych więcej niż 1
 • [Poprawka] Niepoprawne zasięgi etykiet podczas ich edycji

Geoxa Editor 2.0.0.5378 (11.04.2011)
 • [Poprawka] Brak paska przesuwania treści w oknie identyfikacji obiektu

Geoxa Editor 2.0.0.5374 (09.04.2011)
 • [Nowa opcja] Obsługa piramid wygenerowanych przez ArcGIS (ovr)
 • [Poprawka] Potencjalne informowanie o błędach aplikacji podczas zamykania programu
 • [Poprawka] Brak dopasowywania wielkości kolumny dla danych pochodzących z releacji w oknie identyfikacji obiektu
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie relacji w oknie identyfikacji obiektu
 • [Nowa opcja] Autodopasowywanie szerokości kolumny wartości do szerokości okna identyfikacji obiektu

Geoxa Editor 2.0.0.5364 (05.04.2011)
 • [Poprawka] Mylące użytkownika komunikaty o błędach zapisu pliku shp (dotyczące tak naprawdę pliku prj) dla zapisz jako shapefile
 • [Poprawka] Brak naprawiania plików shapefile (różnice w ilości rekordów dbf<->shp) podczas wczytywania projektu
 • [Poprawka] Brak wyświetlania kontrolki widoczności etykiet dynamicznych na panelu warstw
 • [Poprawka] Niepoprawne ustawianie orientacji papieru dla wczytanego projektu
 • [Poprawka] Problem z zachowaniem skali mapy w oknie wydruku zgodnie z wczytanem projektem
 • [Nowa opcja] Automatyczne wykrywanie odnośników http w zawartości komórki i umożliwienie przekierwania na adres w oknie identyfikacji obiektu
 • [Poprawka] Delikatne pływanie etykiet dynamicznych
 • [Poprawka] Dublowanie etykiet dynamicznych w plikach eksportu widoku do TIFF/PNG
 • [Poprawka] Dublowanie etykiet dynamicznych na wydruku

Geoxa Editor 2.0.0.5348 (30.03.2011)
 • [Nowa opcja] Suwak powiększenia podglądu wydruku
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na liście predefiniowanych przejść kolorów klasyfikacji wersji 32bit
 • [Poprawka] Brak odświeżania podglądu sygnatury punktowej po zmianie jej parametrów
 • [Poprawka] Niepoprawne wyświetlanie dostępnych rodzajów stylii sygnatur punktowych, liniowych oraz wypełnień
 • [Poprawka] Zbyt duże (maksymalne) zmniejszenie wielkości podglądu kartki wydruku powoduje nieprawidłową wielkość czcionki legendy

Geoxa Editor 2.0.0.5336 (28.03.2011)
 • [Poprawka] Brak możliwości zamknięcia okna wyszukiwania kaskadowego
 • [Poprawka] Zawieszanie programu na oknie wyszukiwania kaskadowego dla usuniętej warstwy
 • [Nowa opcja] Narzedzie pokazywania geometrii obiektu
 • [Poprawka] Poprawki w oknie informacji o programie
 • [Poprawka] Poprawka zabezpieczająca okno włąściwości warstwy
 • [Poprawka] Ulepszenie zaznaczaczania obiektów trybu edycji
 • [Poprawka] Wymuszania dużych liter w nazwach kolumn
 • [Nowa opcja] Informacja na temat znaków używanych w nazwach kolumn
 • [Poprawka] Zmiana widocznosci nazw kolumn w tabeli
 • [Nowa opcja] Możliwość tworzenia zaawansowanych typów plików shapfile
 • [Nowa opcja] Funkcja automatyczne pokazywania okna dodawania kolumn po utworzeniu warstwy shapefile
 • [Poprawka] Ulepszenie informacji o warstwach typu shapefile
 • [Poprawka] Błąd podczas zapisu projektu posiadającego warstwę z etykietami wielokolumnowymi
 • [Poprawka] Ulepszenie dodawania dziur do poligona
 • [Nowa opcja] Narzędzie dociągania punktów do punktów
 • [Nowa opcja] Aktualizacja serwerów WMS
 • [Poprawka] Niepoprawne kodowanie znaków w plikach xls (eksport z tabeli warstwy)
 • [Nowa opcja] Ulepszenie odczytu uszkodzonych plików shapefile
 • [Poprawka] Brak możliwości dodania nowego verteksa do dziury w obiekcie poligonowym
 • [Poprawka] Błąd podczas wczytywania podglądu pliku tekstowego (linkowanie danych)
 • [Poprawka] Dodanie kursora oczekiwania podczas dodawania i usuwania warstw
 • [Poprawka] Poprawiono problem powodujący generowanie różnych kluczy dla aplikacji 32 i 64 bitowych
 • [Poprawka] Zmiana sposobu wyświetlania postępu do operacji resamplingu
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę multicore do narzędzia resamplingu
 • [Nowa opcja] Dodano możliwość zdefiniowania ilości pamięci przeznaczonej na buffor odczytu i zapisu podczas operacji resamplingu
 • [Poprawka] Poprawki tłumaczenie interfejsu
 • [Poprawka] Zmiana sposobu wyświetlania postępu do operacji reprojekcji
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę multicore do narzędzia reprojekcji
 • [Nowa opcja] Dodano możliwość zdefiniowania ilości pamięci przeznaczonej na buffor odczytu i zapisu podczas operacji reprojekcji
 • [Poprawka] Ulepszenie instalatora
 • [Poprawka] Ulepszenie autoaktualizacji pod Windows 7
 • [Nowa opcja] Dodawanie kolumny FID podczas tworzenia nowej warstwy shapefile
 • [Nowa opcja] Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 2000
 • [Nowa opcja] Ulepszenie pracy na Windows 7
 • [Poprawka] Usprawieniena wyglądu okna autoaktualizacji
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku praw dostępu do pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Nowa opcja] Informowaniu o braku uprawnień do uruchomienia pobranego pliku autoaktualizacji (Vista/W7)
 • [Poprawka] Zmiana zapisu miejsca geoxa.ini - teraz jest to %APPDATA%/CGIS/nazwa_geoxy/config/config.ini
 • [Poprawka] Usprawnienie działania WMS
 • [Poprawka] Poprawiono błąd zapisu serwerów WMS użytkownika na niektórych instalacjach Windows Vista / 7
 • [Poprawka] Rozszerzenie domyślnego zakresu wielkości czcionek etykiet
 • [Poprawka] Zmiana domyślnego ustawienia etykietowania
 • [Poprawka] Poprawka na uruchamiania wersji x64
 • [Nowa opcja] Nowe tryby edycji bazy danych (autoinkrementacja)
 • [Poprawka] Podświetlanie ikon trybów edycji obiektów oraz verteksów
 • [Poprawka] Autodopasowywanie szerokości kolumn w oknie szybkiej edycji atrybutów bazy danych
 • [Poprawka] Autodopasowywanie szerokości kolumn w oknie właściwości edycji bazy danych warstwy
 • [Poprawka] Poprawki okna "Idź do współrzędnych"
 • [Nowa opcja] Ustawianie odwzorowania podczas tworzenia nowego pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Zapis pliku prj wraz z zapisem pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Ustalanie poprawnego pliku prj po reprojekcji
 • [Nowa opcja] Drzewiaste warsty WMS
 • [Poprawka] Poprawna obsługa serwerów Wrota Mazowsza
 • [Nowa opcja] Włączenie reskalowania okna właściwości warstwy
 • [Nowa opcja] Reskalowanie okna szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Wysyłanie raportu o błędach w Windows 7
 • [Nowa opcja] Zapamiętywanie wielkości oraz pozycji okna szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Poprawka] Brak wysyłania rządania GetMap do serwera w przypadku, gdy nie są wybrane żadne warstwy
 • [Poprawka] Potencjalne zawieszanie programu podczas dodawania niektórych serwerów wms
 • [Poprawka] Problem z widocznością skali na pasku statusu programu
 • [Poprawka] Potwierdzenie zapisu warstwy w trybie edycji
 • [Poprawka] Literówka w Narzedzia-> Preferencje-> Widok
 • [Poprawka] Brak rysowania warstwy punktowej podczas przełączania warstw w pewnych okolicznościach
 • [Poprawka] Uwzględnianie sposobu wyróżniania zaznaczonych obiektów dla warstw punktowych
 • [Poprawka] Poprawki okna właściwości warstwy rastrowej
 • [Poprawka] Potencjalne zabezpieczenia paneli warstw
 • [Nowa opcja] Dodano obsługę serwerów WMS używających protokołu HTTPS
 • [Nowa opcja] Okno szybkiej edycji rekordu danych po edycji geometri
 • [Nowa opcja] Zmiana narzędzia szybkiej edycji wartości kolumny na narzędzie edycji rekordu na pasku narzędzi
 • [Nowa opcja] Wyświetlanie okna szybkiej edycji rekordu bazy danych poprzez dwuklik w trybie edycji obiektów
 • [Poprawka] Autodopasowywanie szerokości kolumny szybkiej edycji rekordu bazy danych
 • [Nowa opcja] Dynamiczne etykiety punktowe (brak wydruku oraz eksportu do pliku graficznego)
 • [Nowa opcja] Zapamiętywanie ostatnio wybranej kolumny w narzędziu wypełniania kolumny wartościami
 • [Poprawka] Poprawka na pływające etykiety dynamiczne

Geoxa Editor 2.0.0.5102 (28.12.2010)
 • [Nowa opcja] Ustawiania projektu autostartującego w oknie informacji o projekcie
 • [Poprawka] Blokowanie dostępu do pliku CVS w oknie jego dołączania
 • [Poprawka] Brak możliwości wprowadzenia wartości w oknie szybkiej edycji rekordu dla kolumny o długości dłuższej niż 127 znaków
 • [Poprawka] Problem z niektórymi plikami shapefile o typie PointZ
 • [Nowa opcja] Wykrywanie niezgodności ilości rekordów w pliku shapefile
 • [Nowa opcja] Narzędzie naprawiania shapefile, gdy ilość rekordów dbf różni się od ilości rekordów shp
 • [Nowa opcja] Możliwość odświeżania linkowanych danych bez potrzeby ich powtórnego linkowania
 • [Poprawka] Usprawnienia interfejsu użytkownika
 • [Poprawka] Brak pogrubiania zaznaczonych obiektów liniowych
 • [Nowa opcja] Przycisk odświeżania dołączonych danych w oknie tabeli warstwy
 • [Poprawka] Błąd powodujący wyświetlanie zdublowanych nazw kolumn słowników
 • [Poprawka] Błąd powodujący możliwość usunięcia obiektu jeśli włączona jest blokada edycji geometrii
 • [Poprawka] Przywracanie stanu blokowania geometrii po zamknięciu okna szybkiej edycji bazy danych
 • [Poprawka] Usunięcie problemów z oknem identyfikacji obiektów

Geoxa Editor 2.0.0.5054 (24.11.2010)
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie niektórych czcionek w etykietach
 • dodano obsługę liter będących poza polskim alfabetem
 • dodano narzędzie dodawania dziur do wielokątów
 • dodano możliwość ustawiania przezroczystości styli liniowych ("proste" style)
 • dodano eksperymentalny tryb pełnoekranowy
 • dodano nowe sygnatury punktowe
 • zmiana wyglądu podpowiedzi dla obiektów warstwy
 • zmiany wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4994 (27.10.2010)
 • poprawiono błąd powodujący zmiana kierunku przebiegu linii w edytorze druku jeśli włączone jest dociąganie do siatki
 • ulepszono współpracę z serwerami WMS, które w nazwach warstw posiadają polskie znaki (np. Geoportal BDOT)
 • dodano nowe sygnatury punktowe

Geoxa Editor 2.0.0.4987 (25.10.2010)
 • narzędzie dodawania numeru rekordu shp do bazy danych
 • ładowany projekt (GEOXA_AUTOLOAD_PROJECT_FILE) może być teraz ścieżką względną lub bezwględną
 • aktualizacja wewnętrznej biblioteki GUI
 • poprawiono błąd z niepoprawnego wczytywania wartości domyślnej dla słownika edycji w przypadku występowania polskich znaków
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie trybu sortowania danych dla pierwszej listy w wyszukiwaniu kaskadowym oraz działek MPZP
 • usprawnienie selekcji w tabeli klasyfikacji
 • dodano narzędzia wprowadzania kąta obrotu etykiety oraz koordynatów etykiety do bazy danych (narzędzie danych automatycznych)
 • dodano narzędzie do ustawiania koorynatów oraz kąta etykiety w oparciu o wartość w bazie danych
 • poprawki opisów GUI
 • poprawki na zapętlanie się programu podczas odrysowywania warstw wektorowych w pewnych przypadkach
 • poprawiono GUI metadanych
 • usprawniono obsługę pamięci dla warstw typu shapefile
 • poprawiono GUI warstw WMS
 • wyświetalnie infomacji na temat zewnętrznych piramid rastrowych
 • zmiany w parsowaniu XML z GetCapabilities (usprawnienie obsługi WMS)
 • poprawiono problem z etykietowaniem wielokolumnowym warstw poligonowych
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie polecenia stworzenia etykiet wielokolumnowych w warstwie, która posiadała już etykiety
 • usunięto sygnalizowanie błędu w przypadku zapytań SQL do kolumn posiadających cyfrę w nazwie
 • usunięto niepoprawne działanie polecenia LIKE w zapytaniach SQL
 • usunięto zamienione funkcje AND z OR w module zapytań SQL
 • usunięto ignorowanie operacji na rastrach w przypadku pracy z piramidami
 • dodano obsługę formatu Surfer ASCII GRID
 • poprawiono błąd w tworzeniu klasyfikacji dla warstw GRID
 • poprawiono brak warstw typu grid na liście wyboru warstw legendy w module wydruku
 • usunięto zawieszanie programu w przypadku próby stworzenia minimapy z warstwy GRID z klasyfikacją
 • poprawki do sygnatur punktowych
 • usunięto zawieszanie programu podczas linkowania zewnęrznych danych w pewnych przypadkach
 • poprawki na wczytywanie profilu druku podczas ładowanie projektu z linii komend
 • poprawki na okno tekstowego edytora stylii linii oraz sygnatur punktowych
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS (np. GDIOŚ)

Geoxa Editor 2.0.0.4710 (28.07.2010)
 • poprawiono błąd powodujący puste wydruki

Geoxa Editor 2.0.0.4690 (20.07.2010)
 • poprawiono problem zapisem do projektu niektórych serwerów wms
 • obsługa piramid rastrowych wbudowanych w pliki TIFF
 • obsługa piramid rastrowych w plikach .ovr (TIFF)
 • usprawnienia modułu druku
 • narzędzie generowania piramid rastrowych dla warstw TIFF
 • włączenie testowej wersji modułu druku
 • ulepszenie obsługi niektórych serwerów WMS
 • kolumna wyświetlająca zakresy skal, w których warstwa WMS jest pokazywana (protokół w wersji 1.3.0)
 • dodane serwery WMS przez użytkownika są przechowywane w odrębnym pliku (brak usuwania podczas aktualizacji)
 • aktualizacja serwerów WMS
 • ignorowanie znaków & w adresie serwera WMS
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.4634 (20.06.2010)
 • zamiana składowych koloru dla TIFF z paletą kolorów

Geoxa Editor 2.0.0.4631 (17.06.2010)
 • informowanie o błędach reprojekcji warsty rastrowej
 • błąd podczas wczytywania projektu w pewnych przypadkach
 • włączenie ustawiania przezroczystości dla wypełnień typu pattern
 • poprawiono błąd w narzędziu resamplingu rastra

Geoxa Editor 2.0.0.4611 (8.06.2010)
 • wyświetlanie komunikatów o błędach dla operacji GetMap WMS
 • wyświetlanie adresu WMS we właściwościach warstwy
 • możliwość dodawania własnych parametrów dla WMS
 • spowolnienie odrysowywania wraz z powiekszeniem dla linii/obrysów poligonów o zaawansowanym stylu
 • zawieszanie programu na rysowaniu linii zaawansowanych
 • ulepszono obsługę błędów alokacji pamięci podczas wczytywania warstw shp
 • usprawiono obsługę błędów podczas wczytywania warstw z pliku projektu
 • dodano wyświetlanie dodatkowych parametrów (obwód, powierzchnia, długość, kąt) do narzędzi pomiarów
 • interaktywne narzędzie pomiaru kątów
 • dynamiczna/interaktywna zmiana skali mapy w module druku
 • brak dodawania etykiety do dodanego punktu
 • nowe style wypełnień
 • nowe style liniowe
 • nowe serwery WMS
 • wiecej informacji na temat warstwy TIFF

Geoxa Editor 2.0.0.4567/4568/4569 (17.05.2010)
 • nowe style liniowe
 • niepoprawne wyświetlanie oraz drukowanie segmentów podziałki w module drukudesynchronizacja punktu dociągania do kratki w module druku

Geoxa Editor 2.0.0.4559/4560/4561 (13.05.2010)
 • narzędzie optymalizacji DBF
 • desynchronizacja punktu dociągania do kratki w module druku
 • uszkadzanie istniejących punktów GCP po wykonaniu operacji nadawania georeferncji dla rastra
 • kasowanie obiektów za pomocą klawisza DEL w module druku
 • dodanie obsługi klawiatury do modułu druku
 • brak zapisu relacji podziałka -> mapa do pliku projektu dla modułu druku
 • problem z podziałką skali na wydruku
 • inne poprawki interfejsu
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4546/4547/4548 (07.05.2010)
 • zawieszanie programu podczas próby dodania serwera WMS, który nim nie jest
 • automatyczne ustawianie nowo dodanego serwera WMS jako wybór na liście serwerów
 • narzędzie zamiany wspołrzędnych x / y dla warstw shapefile
 • narzędzie podziału zawartości kolumny w bazie danych dla warsw shapefile
 • włączenie testowej wersji modułu druku
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4529/4530/4531 (28.04.2010)
 • zawieszenie w przypadku uszkodzonych georeferencji w pliku *.tfw
 • niepoprawna obsługa TIFF posiadających zaszyte piramidy

Geoxa Editor 2.0.0.4520/4521/4522 (22.04.2010)
 • zapis rodzaju agenta dla warstw WMS
 • zawieszanie programu podczas etykietowania warstwy punktowej z klasyfikacją
 • losowe zawieszanie się podczas etykietowania warstwy punktowej
 • potencjalne problemy podczas etykietowania niektórych typów warstwy punktowej
 • niepoprawne działanie narzędzia geokodowania w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250
 • brak wyświetlania polskich znaków w etykietach w przypadku danych używających kodowania znaków innego niż win1250

Geoxa Editor 2.0.0.4488/4489/4490 (08.03.2010)
 • dodano wyświetlanie odpowiedzi serwera WMS w przypadku, gdy nie można jej zinterpretować

Geoxa Editor 2.0.0.4474/4475/4476 (22.02.2010)
 • poprawiono błąd rektyfikcji rastrów posiadających już georeferencje
 • poprawiono błąd, który obniżał dokładność reprojekcji warstw w pewnych przypadkach o 100m
 • poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie po usunięciu etykiet jeśli panel wyświetał przycisk włączania/wyłączania etykiet
 • dodano automatyczne dodawanie etykiety to nowododanego obiektu poligonowego
 • przyśpieszono operacje reprojekcji, resamplingu, nadawania georeferencji na rastrach (zapis TIFF w wersji tiled)

Geoxa Editor 2.0.0.4462/4463/4464 (16.02.2010)
 • dodano możliwość wybrania BigTIFF dla narzędzi resamplingu oraz nadawania georeferencji
 • dodano możliwość ustawiania typu kompresji dla reprojektowanych warstw typu TIFF/BigTIFF
 • dodano możliwość ustawiania typu kompresji dla warstw typu TIFF/BigTIFF poddawanych procesowi rektyfikacji
 • poprawiono obsługę formatu BigTIFF
 • poprawiono wyświetlanie ilości pobranych danych z serwera WMS
 • dodano nowe informacje o warstwach pokazywane we właściwościac warstwy
 • dodano możliwość recznego wyboru wielkości wielomiany w narzędziu rektyfikacji
 • dodano rektyfikację metodą wielomanu 3go stopnia
 • poprawiono błędy mogące powodować niepoprawną rektyfikację dla metod TPS oraz wielomianowych
 • aktualizacja bibliotek wewnętrznych (mających wpływ na szybkość oraz jakość procesu rektyfikacji oraz reprojekcji)
 • poprawki w opisach interfejsu użytkownika
 • dodano import / eksport punktow GCP w formacie qGIS (rektyfikacja)
 • poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji listy warstw procesu rektyfikacji po wczytaniu projektu (potencjalne zawieszanie programu)
 • poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji listy warstw procesu rektyfikacji po zamkięciu projektu (potencjalne zawieszanie programu)
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4448/4449/4450 (08.02.2010)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie przezroczystości koloru dla TIFF w trybie true-color/striped
 • aktualizacja serwerów WMS
 • dodano submenu kontekstowe (Narzędzia) do panelu warstw
 • dodano narzędzie resamplowania rastrów
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu na menu kontekstowym dla okna punktów georeferencyjnych
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne odrysowywanie panela warstwy posiadającej etykiety wielokolumnowe
 • usunięto błąd powodujący problem z pokazywaniem punktów wyszukanych za pomocą wyszukiwania kaskadowego
 • dodano możliwość dodawania oraz usuwania wartości ze słowników edycji
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4396/4397/4398 (11.01.2010)
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatów diagnostycznych w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.4391/4392/4393 (29.12.2009)
 • Dodano przycisk 'dodaj nowy punkt' do okna definiowania punktow georeferencji
 • Dodano przycisk uruchamiania narzędzia nadawania georeferencji z poziomu okna definiowania punktów kontrolnych georeferencji
 • Usunięto błąd powodujący w pewnych wypadkach wyświetlanie pustych wyników w narzędziu wyszukiwania według atrybutów bazy danych
 • Aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4380/4381/4382 (21.12.2009)
 • dodano możliwość ustawiania środka mapy do wprowadzonych wspołrzędnychpoprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy
 • usprawienie obsługi protokołu WMS (szczególnie wersji 1.3.0)
 • usprawnienie pracy z serwisami WMS posiadającymi niezoptymalizowaną konfigurację
 • usunięto błąd powodujący ustawianie tych samych warstw dla warstw korzystających z tego samego adresu WMS podczas wczytywania projektu
 • dodano możliwość dodanie kolumny typu data
 • dodano słowniki kolumn
 • dodano narzędzie szybkiej edycji rekordów danych
 • dodano okno właściwości edycji bazy danych
 • dodano menu kontekstowe do tabeli bazy danych warstwy,ktore umozliwia usuniecie zaznaczonych rekordow, podswietlonych rekordow (zaznaczonych dla grid) oraz rekordu pod kursorem
 • zamykanie okna georeferencji przed uruchomieniem procesu nadawania georeferencji
 • dodano możliwość wybrania kompresji dla obrazu wynikowego rektyfikacji
 • dodano mozliwosc przerwania operacji rektyfikacji
 • usunięto możliwość dodawania nowej kolumny DBF o nazwie dłuższej niz 11 znaków
 • usunięto błąd powodujący problem z lokalizacją plików linkowanej bazy zewnetrznej, gdy został zmieniony napęd dysku lub katalog
 • dodano przesuwanie etykiety wraz z przesuwaniem obiektu
 • poprawiono potencjalne błedy zwiazane z usuwaniem obiektów jeśli warstwa posiadała etykiety
 • poprawiono brak rysowania zaznaczenia dla punktow MultiPoint
 • włączenie narzędzia tworzenia sygnatur punktowych oraz liniowych
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.4241/4242/4243 (09.11.2009)
 • poprawiono obsługę widoczności warstwy w zakresie skali
 • poprawiono problem z odrysowywaniem okna minimapy
 • poprawiono problem z wczytywania zakresu widoczności dla warstwy
 • poprawiono potencjalny problem związany z wyświetlaniem aliasów nazw kolumn w tabeli warstwy
 • poprawiono potencjalny problem dla warstwy punktowej podczas powiekszania

Geoxa Editor 2.0.0.4183/4184/4185 (28.10.2009)
 • aktualizacja listy serwerów WMS
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wczytywanie plików shapefile w wersjach M oraz Z w pewnych przypadkach
 • dodano dociaganie do segmentu obiektu
 • dodano używanie aliasów nazw kolumn w tabeli danych warstwy
 • poprawiono błąd pobierania aktualizacji na systmie MS Vista
 • aktualizacja podręcznika
 • aktualizacja bibliotek uruchomieniowych wymuszona prze MS
 • poprawiono potencjalne zawieszanie programu po edycji etykiet
 • dodano wtyczke eksportującą widok mapy do formatu graficznego PNG (wersja beta)

Geoxa Viewer 2.0.0.4144/4145/4146 (16.09.2009)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował problemy z wyświetlaniem warstw WMS po wczytaniu projektu

Geoxa Editor 2.0.0.4118/4119/4120 (24.08.2009)
 • dodano pokazywanie własciwosci warstwy po dwukrotnym kliknieciu na jej nazwie
 • poprawiono błąd, który powodował przeskakiwanie okna właściwości warstwy
 • usunięto możliwość reskalowania okna właściwości warstwy
 • dodano konfigurowanie wyświetlania zaznaczenia - mozna teraz wybrać czy selekcja jest wyświetlana jedynie dla aktywnej warstwy czy dla wszystkich
 • poprawiono problemy z rektyfikacją oraz reprojekcją warstw rastrowych w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.4075/4076/4077 (03.08.2009)
 • dodano możliwość wymuszania wersji WMS
 • dodano tryb agresywnego pobierania danych z WMS

Geoxa Editor 2.0.0.3988/3989/3990 (09.07.2009)
 • przyspieszono odrysowywanie dużej ilości warstw
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie eksportu zaznaczonych rekordów do pliku shp, który już jest otwarty
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie zapisu warstwy do pliku shp, który już jest otwarty
 • usprawiono komunikaty o błędach zapisu warstwy
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu podczas proby odrysowania warstw w diametralnie innych układach współrzędnych (np. WGS84 oraz układ 1992) w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.3978/3979/3980 (06.07.2009)
 • poprawiono błąd powodujący błędne nadawanie nazw dla zdublowanych kolumn podczas łączenia danych
 • poprwiono błąd powodujący brak usuwania białych znaków w przypadku dołączania po kolumnie typu char z MS SQL
 • usunieto błąd niepoprawnego ustawiania typu linkowania w oknie dialogowym
 • usunięto błędne informowanie o braku podłączone tabeli dla ODBC

Geoxa Editor 2.0.0.3954/3955/3956 (25.06.2009)
 • aktualizacja adresów serwerów WMS dla geoportal.gov.pl
 • poprawiono błąd ignorujący wersje WMS
 • usprawniono komunikaty o błędach WMS
 • usunięto błąd z odrysowywaniem minimapy

Geoxa Editor 2.0.0.3908/3909/3910 (04.06.2009)
 • poprawiono błąd powodujący brak rysowania okna mapy w oknie miniaturki w pewnych przypadkach
 • poprawiono błęd powodujący resetowanie ustawień przezroczystości warstwy WMS
 • dodano relacje jeden do wielu
 • ulepszono widoczność obszaru widoku w minimapie
 • dodano zapisywanie / wczytywanie ustawień mimimapy w pliku projektu
 • poprawiono błąd, który powodował duże obniżenie wydajności rysowania warstw w przypadku użycia opcji ukrywania warstwy z listy w zależności od skali
 • aktualizacja podręcznika

Geoxa Editor 2.0.0.3856/3857/3858 (11.05.2009)
 • poprawa błędu, który mogł zawieszać program podczas usuwania warstwy
 • poprawiono błąd powodujący przesunięcia warstw TIFF (z wewnetrznymi georeferencjami) w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.3837/3838/3839 (04.05.2009)
 • dodano nowe style wypełnień (MPZP)
 • dodano prosty tekstowy edytor stylii (linie, sygnatury puktowe)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów podczas usuwania warstwy w pewnych przypadkach
 • dodano możliwość wyboru typu TIFF (tiled lub striped) podczas eksportu mapy
 • dodano możliwość wyboru rozdzielczości podczas eksportu mapy do TIFF
 • poprawki lokalizacji GUI
 • aktualizacje wewnetrznych bibliotek
 • dodano automatyczne ustawianie kodu EPSG warstw wejsciowych dla narzędzia reprojekcji
 • poprawiono błąd powodujący zakłócanie narzędzia reprojekcji rastrów przez narzędzie nadawania georeferencji
 • poprawiono problemy z wczytywaniem rastrów nieposiadajacych georeferencji

Geoxa Editor 2.0.0.3794/3795/3796 (08.04.2009)
 • dodano nowe serwery WMS
 • poprawiono obsługę WMS dla danych typu PNG
 • poprawiono błędy związane z obsługą georeferencji dla plików TIFF
 • dodano informowanie o braku wsparcia dla parametrów rotacji w plikach TWF
 • zmiany w lokalizacji GUI
 • dodano nowe style wypełnień MPZP (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego)
 • poprawiono potencjalne błędy związane z wczytywaniem stylii wypełnień
 • poprawiono błąd związany z instalowaniem aktualizacji na kontach użytkownika bez praw administratora
 • modyfikacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3779/3780/3781 (03.04.2009)
 • dodano możliwość wybrania agenta http dla warstw WMS
 • usunięto błąd zwiazany z występowaniem spacji w nazwach warstw WMS
 • zmiana wyglądu okna dialogowego dodawania warstw WMS
 • zmiana numeracji punktów GCP dla narzędzia nadawania georeferencji
 • dodano możliwość zdefiniowania nazwy warstwy wyjściowej dla narzędzia nadawania georeferencji

Geoxa Editor 2.0.0.3766/3767/3768 (02.04.2009)
 • dodano jednostki mapy typu 'stopnie'
 • dodano możliwość ustawienia jednostek, w których będą wyświetlane wyniki pomiarów (odległości, długości, powierzchni)
 • dodano pomiary odległości oraz długości dla map w odwzorowaniu geograficznym (stopnie)
 • dodano możliwość wyboru typu interfejsu użytkownika
 • dodano pokazywanie punktów projektowanych (docelowych) w narzędziu nadawania georeferencji
 • dodano możliwość nadawanie georeferencji (korekty) dla warstw rastrowych, które mają już nadane georeferencje
 • zmiany wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3744/3745/3746 (24.03.2009)
 • dodano obsługę warstw typu WMS
 • dodano narzędzie resetowania ustawień interfejsu użytkownika
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku usunięcia kolumny, która używana była jako podpowiedź na mapie (tooltip)
 • dodano automatyczne kasowanie ustawień GUI z rejestru systemowego w przypadku, gdy powodują one zawieszanie programu
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawny zapis do projektu kolumn używanych do identyfikacji
 • poprawiono błąd powodujący brak używania aliasów nazw kolumn w oknie wyboru kolumn do identyfikacji
 • poprawki wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3653/3654/3655 (24.02.2009)
 • modyfikacja wyświetlania ilości rekordów na pasku statusu w tabeli warstwy (bazy danych)
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne ustawianie nazwy kolumny w opcjach wyboru rodzaju operacji na zaznaczonych obiektach
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie programu w przypadku usunięcia kolumny, na której przeprowadzana była operacja na zaznaczonych obiektach
 • dodano wyszukiwanie kaskadowe dla atrybutów warstwy
 • dodano możliwość definiowania kolumn, które są wyświetlane podczas identyfikacji obiektów
 • dodano automatyczne kasowanie ustawień GUI z rejestru systemowego w przypadku, gdy powodują one zawieszanie programu
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3623/3624/3625 (22.01.2009)
 • dodano narzędzie do podziału obiektów liniowych za pomocą innej linii
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3608/3609/3610 (20.01.2009)
 • poprawiono błąd, który powodował brak ustawienia pozycji w liscie wyboru kolumny etykiet, gdy etykietowanie było po wielu kolumnach
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne ustawianie położenia względem linii w pewnych przypadkach dla etykietowania wielokolumnowego
 • zmiana wygladu punktów GCP dla rektyfikacji
 • usunięto mozliwośc edycji współrzednych obrazka dla punktów GCP
 • dodano wyświetlanie numeru punktu GCP

Geoxa Editor 2.0.0.3601/3602/3603 (17.01.2009)
 • wpisanie recznej wartości kodu EPSG w oknie reprojekcji powoduje ukrycie odwzorowania na liście wyboru
 • poprawki podczas wczytywania warstw po reprojekcji
 • dodano możliwość reprojekcji warstw typu ASCII GRID
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3594/3595/3596 (15.01.2009)
 • poprawiono problemy z wyświetlaniem warstw liniowych

Geoxa Editor 2.0.0.3560/3561/3562 (5.01.2009)
 • dodano narzędzie nadawania georeferencji / rektyfikacji rastrów
 • zmiany wewnętrzne
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3533/3534/3535 (18.12.2008)
 • dodano filtr pokazujący jedynie (w tabeli bazy danych) rekordy dla zaznaczonych obiektow
 • zawartość minimapy jest czyszczona podczas tworzenia lub wczytywania nowego projektu
 • poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania kodu EPSG dla GRS80
 • zmieniono niepoprawny wpis w menu z "zapisz jako plik SHP" na "zapisz zaznaczone obiekty jako plik SHP"
 • dodano funkcje zapisu warstwy SHP pod wskazaną nazwą
 • dodano wymuszanie typu resamplingu na NearestNeighbour dla warstw typu palette 256 kolorów
 • poprawiono problemy z reprojekcją warstw typu TIFF w pewnych przypadkach
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3492/3493/3494 (4.12.2008)
 • dodano możliwość reprojekcji warstw rastrowych typu TIFF
 • dodano panel mini mapy
 • dodano zapamiętywanie osbistych ustawień pasków narzędziowych oraz paneli
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3445/3446/3447 (10.11.2008)
 • dodano obsługę metatagów Dublin Core dotyczącą projektu
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie ustawień wyróżniania zaznaczonych poligonów poprzez zmianę jedynie ich obwódki
 • poprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu w przypadku ustawienia zerowej grubości linii
 • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie selekcji etykiety po zakończeniu edycji

Geoxa Editor 2.0.0.3376/3377/3378 (13.10.2008)
 • zmiany ujednolicające obsługę różnych typów kodowania znaków
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawną konwersję znaków ANSI->UTF8
 • poprawiono zawieszanie się programu podczas stworzenia wiecej niż 1 nowej warstwy a następnie usunięcia jednej z nich w pewnych specyficznych przypadkach
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował tworzenie niepoprawnych plików DBF podczas importu z pliku tekstowego do shapefile

Geoxa Editor 2.0.0.3355 (04.10.2008)
 • zmiany ujednolicające obsługę różnych typów kodowania znaków
 • usunięto potencjalne zawieszanie się programu podczas tworzenia etykiet dla warstw punktowych z klasyfikacją
 • dodano obsługę odwzorowań kartograficznych i geograficznych dla warstw typu shapefile
 • dodano narzędzie do reprojekcji warstw między odwzorowaniami kartograficznymi i geograficznymi
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie dyrektywy tworzenia podpisów tylko dla zaznaczonych obiektów warstwy poligonowej
 • zmieniono sposób rysowania zaznaczonych obiektów dla warstw wektorowych

Geoxa Editor 2.0.0.3311 (17.09.2008)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do shapefile

Geoxa Editor 2.0.0.3298/3299/3300 (16.09.2008)
 • dodano narzędzie nadawania wartości zaznaczonym rekordom w wybranej kolumnie
 • zawartość okna tabeli jest poprawnie odswieżana po zapytaniu SQL
 • akutalizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.3288/3289/3290 (15.09.2008)
 • dodano możliwość zdefiniowania koloru wypełnienia, obwódki oraz jej grubości dla zaznaczonych obiektow poligonowych
 • usunięto błąd powodujący przesunięcie etykiet
 • usunięto niepoprawne opisy dla styli połączeń oraz zakończeń linii
 • poprawiono błąd powodujący brak pokazywania prostokąta zaznaczenia podczas okreslania obszaru powiększenia

Geoxa Editor 2.0.0.3248/3249/3250 (03.09.2008)
 • poprawka w instalatorze, która eliminuje wystepowanie błędu 14001 w niektórych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.3120/3121/3122 (21.07.2008)
 • Dodano narzędzie łączące wybrane kolumny bazy danych
 • Usunięto problem z zaznaczaniem obiektów w oknie zapytań SQL
 • Zaznaczenie pojedynczego obiektu w trybie edycji powoduje podświetlenie jego rekordu w tabeli warstwy
 • Usunięto błąd powodujący brak odswieżania tabeli bazy danych, gdy został dodany nowy obiekt
 • Usunięto potencjalny problem z zapisem TFW podczas eksportu do TIFF
 • Zmiany kosmetyczne w wyglądzie niektórych okien dialogowych
 • Dodano obsługę formatu BigTIFF (brak limitu 4GB)
 • Usunięto błąd, który powodował niepoprawny eksport do TIFF gdy tile (kafelek) miał wielkość 1024
 • Zmiany kompilatora
 • Aktualizacja podręcznika użytkownika
 • Inne zmiany wewnętrzne

Geoxa Editor 2.0.0.3005/3006/3007 (10.06.2008)
 • poprawiono błąd powodujący występowanie limitu maksymalnie otwartych plików tiff
 • zmodyfikowano okno dialogowe służące do dodawania nowych warstw, które nie posiada limitu ilości wskazanych plików
 • przyśpieszono ładowanie bardzo dużych projektów
 • dodano narzędzie do konwertowania kolumny tekstowej na numeryczną
 • usunięto zbyt rygorystyczne informowanie o błędach w plikach shapefile
 • zmniejszono częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji (obecnie raz na 5 dni)
 • poprawiono błąd, który powodował ignorowanie próby przerwania rysowania warstw po wcisnięciu klawisza ESC

Geoxa Editor 2.0.0.2984/2985/2986 (02.06.2008)
 • poprawiono błąd powodujący informowanie o braku odpowiedniego pliku dll

Geoxa Editor 2.0.0.2951/2952/2953 (17.05.2008)
 • dodano nowe narzędzie edycyjne służące do doklejania nowych poligonów do obiektów już istniejących
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów w przypadku, gdy dostęp do otwieranych plików warstw jest blokowany przez inne oprogramowanie
 • poprawiono brak obsługi wszystkich typów plików shapefile przez narzędzie selekcji
 • poprawiono brak obsługi wszystkich typów plików shapefile przez narzędzia edycji
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas edycji warstwy przy ekstremalnie dużych powiększeniach
 • poprawiono potencjalne problemy z zaznaczaniem obiektów poligonowych w pewnych przypadkach

Geoxa Editor 2.0.0.2932/2933/2934 (12.05.2008)
 • dodano interaktywne dociąganie ostatniej krawędzi poligona tak aby była ona ułożona prostopadle do sąsiednich ścian (narzędzie dodawania poligona z kątem 90 stopni)

Geoxa Editor 2.0.0.2912/2913/2914 (07.05.2008)
 • poprawiono błąd powodujący brak ukrywania okienka z paskiem postępu, gdy wystąpił błąd podczas tworzenia labelek dla warstwy punktowej
 • ulepszono raportowanie błędów podczas labelowania (kod błędu zastąpiono opisem tekstowym)
 • dodano nową opcje położenia etykiet dla warstwy punktowej (środek)
 • zmiany kosmetyczne w oknie autoaktualizacji oprogramowania (różnice w kolorze czcionki wersji oprogramowania dostępnego na serwerze)
 • poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach powodował brak wywołania powtórnego labelowania po zamiane parametrów labeli

Geoxa Editor 2.0.0.2823/2824/2825 (27.03.2008)
 • kilkunastokrotne przyspieszenie działania przeglądania wyników w oknie narzędzia 'Wyszukiwanie w atrybutach warstwy'
 • dodano możliwość sortowania wyników po każdej kolumnie w oknie narzędzia 'Wyszukiwanie w atrybutach warstwy'
 • poprawki związane z niepoprawnym ustawianiem nazwy kolumny etykiet / podpisów
 • aktualizacja podręcznika użytkownika

Geoxa Editor 2.0.0.2813/2814/2815 (20.03.2008)
 • poprawiono błąd w eksporcie tabeli do pliku XML (brak kodowania znaków do standardu UTF8)
 • dodano okno właściwości panelu warstw z możliwościa konfiguracji wyglądu oraz funkcjonalności
 • dodano możliwość włączania/wyłączanie etykiet oraz poszczególnych klasyfikacji z poziomu panelu warstw
 • dodano możliwość indywidualnego "zwijania" panelu warstw
 • dodano narzędzie do wyszukiwania po atrybutach bazy danych warstwy

Geoxa Editor 2.0.0.2794/2795/2796 (12.03.2008)
 • dodano funkcje labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw liniowych (testowa)
 • dodano nowy tryb ułożenia etykiet (na linii poziomo) dla warstw liniowych

Geoxa Editor 2.0.0.2785/2786/2787 (11.03.2008)
 • dodano funkcje labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw punktowych (testowa)
 • zmieniono styl obwódki w etykietach na bardziej okrągły

Geoxa Editor 2.0.0.2771/2772/2773 (08.03.2008)
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędu podczas importu pliku tekstowego do shapefile
 • dodano opcję importu danych z ODBC (zewnętrzne bazy danych) do shapefile
 • poprawiono błąd powodujący podświętlanie niepoprawnego rekordu podczas wyszukiwania w tabeli warstwy, gdy kolumna była sortowana
 • poprawiono błąd powodujący podświętlanie niepoprawnego obiektu warstwy z poziomu tabeli warstwy, gdy kolumna była sortowana

Geoxa Editor 2.0.0.2756/2757/2758 (03.03.2008)
 • 20krotne przyśpieszenie labelowania (etykietowania) warstw
 • poprawiono błąd podczas odczytu pliku projektu, gdy nazwa kolumny etykiet zawierała polskie znaki
 • dodano funkcje labelowania (etykietowania) multikolumnowego dla warstw poligonowych

Geoxa Editor 2.0.0.2730/2731/2732 (15.02.2008)
 • poprawiono błąd powodujący ignorowanie kodowania znaków podczas dołączania zewnętrznej bazy danych

Geoxa Editor 2.0.0.2721/2722/2723 (08.02.2008)
 • poprawiono błąd powodujący potencjalne zawieszenie programu podczas wyboru czcionki etykietowania
 • ulepszono widoczność kursorów podczas edycji warstwy
 • dodano możliwość ustalenia precyzji liczb (ilość miejsc po przecinku) podczas dołączania danych z pliku CSV/TXT
 • usunięto problem z potencjalnym zawieszeniem programu, gdy usunięto dołączoną tabele, której kolumna była użyta do tworzenia etykiet
 • usunięto problem z zawieszeniem programu podczas zapisu projektu, gdy usunięto dołączoną tabele, której kolumna była użyta do tworzenia etykiet
 • usunięto potencjalny problem powodujący niewyświetlanie etykiet, gdy załadowany został projekt z dolinkowaną tabelą
 • inne poprawki

Geoxa Editor 2.0.0.2666/2667/2668 (17.01.2008)
 • poprawiono błąd z niepoprawnymi georeferencjami podczas eksportu widoku do pliku TIFF
 • dodano obsługę kolejnych wersji plików TIFF, które nie spełniają pełnej specyfikacji TIFF v6
 • dodano możliwość definiowania kolumn numerycznych podczas linkowania plików TXT/CSV
 • dodano ujednolicanie sposobu kodowania znaków podczas linkowania danych
 • dodano możliwość definiowania kolumn numerycznych podczas importu do pliku shapefile z TXT/CSV
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie programu podczas edycji bazy danych, gdy włączone było sortowanie kolumny
 • dodano możliwość linkowania danych poprzez połączenie ODBC (testowe!)
 • usunięto błąd wprowadzający ograniczenie maksymalnie 512 otwartych warstw TIFF

Geoxa Editor 2.0.0.2640/2641 (02.01.2008)
 • dodano wyświetlanie informacji z bazy danych dla zaznaczonych obiektow (operacje sumowania oraz średniej)
 • dodano możliwość dodawania nazwy kolumny do etykiet
 • dodano możliwość ustalania przesunięcia etykiet o wskazany wektor
 • dodano możliwość etykietowania tylko zaznaczonych obiektów (np. za pomocą zapytań SQL)

Geoxa Editor 2.0.0.2606/2607 (07.12.2007)
 • Usunięto potencjalne zawieszanie się podczas reskalowania okna gdy program jest w trybie selekcji
 • Dodano informacje o zapisie warstwy

Geoxa Editor 2.0.0.2594/2595 (04.12.2007)
 • Poprawiono błąd powodujący zawieszanie się podczas dodawania nowej warstwy, gdy wcześniej usunięto warstwe, która miała otwarte okno tabeli
 • Usunięto brak zapisu stanu antyaliasingu do pliku konfiguracyjnego
 • Usuniętp brak pokazywania paska postępu podczas eksportu do TIFF

Geoxa Editor 2.0.0.2590/2591 (03.12.2007)
 • Usunięto problem z pokazywaniem warstw oraz podpisów po załadowaniu projektu
 • Usunięto niepoprawne przypisywanie nazw warstw
 • Usunięto brak wyłączania podpisów gdy warstwa jest wyłączona poprzez ustalenie zakresu widoczności
 • Usunięto niepoprawne działanie przezroczystości dla TIFF BW
 • Usunięto brak wyłączania podpisów poprzez przycisk "Wyłącz wszystkie warstwy"
 • Usunięto problem z rastrami TIFF BW
 • Poprawiono problem z ustawianiem obwódki dla podpisów
 • Usunięto problem z parametrami zakresu wyświetlania warstwy w skali
 • Poprawiono problem z włączonymi etykietami dla wyłączonej warstwy podczas ładowania projektu
 • Poprawiono błąd w lokalizacji okna etykiet
 • Usunięto autouzupelnienie, które powodowało problem z wpisywaniem liczb do combobox
 • Usunięto błąd z brakiem możliwości eksportu widoku do TIFF
 • Usunięto potencjalne zawieszanie się podczas edycji gdy reskaluje sie okno
 • Usunięto potencjalne zawieszanie się programu podczac edycji (odświeżania ekranu)

Geoxa Editor 2.0.0.2561/2562 (28.11.2007)
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu w przypadku jednoczesnego dodawania dużej ilości warstw
 • usunięto problem z niepoprawnym działaniem funkcji REDO dla operacji usuwania obiektów
 • usunięto problem z automatycznym wczytywaniem warstwy importowanej z pliku tekstowego

Geoxa Editor 2.0.0.2554/2555 (27.11.2007)
 • usunięto możliwość edycji bazy danych, gdy warstwa nie była w trybie edycji
 • usunięto błąd powodujący niepoprawne odświeżanie ekranu podczas edycji vertexów
 • włączono obsługę schowka podczas edycji warstwy
 • inne poprawki oraz usprawnienia

Geoxa Editor 2.0.0.2522/2523 (19.11.2007)
 • usunięto problem z przesuwaniem i obracaniem etykiet podczas ich edycji
 • usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie ładowanie projektu z linii komend

Geoxa Editor 2.0.0.2495/2496 (09.11.2007)
 • poprawiono błąd eksportu widoku do pliku TIFF, gdy w projekcie występowała warstwa z etykietami/podpisami

Geoxa Editor 2.0.0.2485/2486 (07.11.2007)
 • dodano niezależność ustawień jasności, kontrastu, przezroczystości, etc dla każdej warstwy typu rastrowego lub grid'owego
 • poprawiono błąd powodujący raportowanie błędów, gdy warstwa GRID nie została załadowana poprawnie
 • poprawiono błąd zwiazany z tworzeniem etykiet / podpisów dla warstwy punktowej, gdy wybrana była opcja "pozwalaj na nakładnie"

Geoxa Editor 2.0.0.2462/2461 (29.10.2007)
 • dodano obsługę formatu ASC GRID
 • poprawiono błąd powodujący generowanie niepoprawnych georeferencji podczas eksportu widoku do TIFF w pewnych przypadkach
 • poprawiono problem z aktualizacją danych o zasięgu warstwy podczas edycji nowego pliku SHP
 • poprawiono problem z niepoprawnym zapisem niektórych parametrów warstwy rastrowej do pliku projektu
 • usprawniono i uproszczono proces automatycznej aktualizacji oprogramowania
 • dodano możliwość dołączania (linkowania) danych z plików CSV do bazy danych warstwy

Geoxa Editor 2.0.0.2424/2425 (19.10.2007)
 • dodano możliwość ustawiania stopnia przezroczystości dla warstw rastrowych (0-100%)

Geoxa Editor 2.0.0.2417/2418 (18.10.2007)
 • poprawiono obsługę klawisza enter w niektórych oknach dialogowych

Geoxa Editor 2.0.0.2401/2402 (15.10.2007)
 • poprawiono błąd związany z niepoprawnym wyświetlaniem warstw rastrowych TIFF z kodowaniem koloru RGBA
 • dodano nowe typy kodowania kolorów dla plików TIFF
 • poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programy, gdy wczytywany plik TIFF zawierał błędy lub zawierał rozszerzenia nieobsługiwane przez Geoxe

Geoxa Editor 2.0.0.2376 (03.10.2007)
 • poprawiono błąd powodujący brak przywracania zawartości bazy danych operacją UNDO, gdy zostały skasowane wszystkie obiekty w warstwie

Geoxa Editor 2.0.0.2357 (28.09.2007)
 • poprawiono brak pytania o zapis warstwy, gdy edytowana była jedynie baza danych
 • poprawiono błąd powodujący generowanie ujemnych wartości dla obliczania wartości powierzchni oraz obwodu/długości
 • poprawiono błąd związany z niepoprawnym działaniem narzędzia służacego do rysowania elastycznych linii
 • poprawiono błąd powodujący brak możliwości kasowania vertexa podczas rysowania nowego obiektu

Geoxa Editor 2.0.0.2350 (26.09.2007)
 • poprawiono problem z oknami dialogowymi geokodowania oraz importu danych tekstowych, które mogły niepoprawnie wyświetlać niektóre kontrolki w systemie MS Windows 2000
 • poprawiono problem z UNDO po operacji kasowania obiektów (nie były przywracane wartości w bazie danych)
 • poprawiono problem z blokowaniem się kontrolek narzędzi edycyjnych podczas przełączania się miedzy warstwami
 • poprawiono błąd z edycją bazy danych dla obiektu, który został odzyskany komendą UNDO po jego skasowaniu
 • ulepszono odrysowywanie fragmentów widoku podczas edycji

Geoxa Editor 2.0.0.2325 (18.09.2007)
 • usunięto możliwość snapowania vertexa do samego siebie podczas operacji przesuwania
 • usunięto problem z brakiem możliwości wyłączenia snapowania dla warstwy
 • usunięto problem z kasowaniem vertexa 0 gdy obiekt poligonowy składał się z większej ilości części niż 1
 • usunięto problem z zaznaczaniem obiektów liniowych dla niektórych warstw
 • usunięto problem z działaniem narzędzia Informacja o Obiekcie dla niektórych obiektów liniowych
 • dodano dostęp do narzędzi obracania i przesuwania obiektów z poziomu paska narzędzi

Geoxa Editor 2.0.0.2317 (17.09.2007)
 • poprawki w działaniu UNDO/REDO dla operacji na częściach obiektów (parts)
 • dodanie UNDO/REDO dla narzędzia rysowania krzywej Beziera
 • dodano narzędzie do interaktywnego obracania zaznaczonych obiektów
 • dodano narzędzie do przesuwania zaznaczonych obiektów o ustalony wektor przesunięcia
 • dodano narzędzie do obracania obiektów o ustalony kąt i punkt obrotu

Geoxa Editor 2.0.0.2304 (13.09.2007)
 • wszystkie narzędzia dodawania nowych obiektów (z wyjatkiem klonowania) umożliwiają dodawanie nowych obiektów jako części (parts) już istniejących
 • narzędzie klonowania obiektów jest nieaktywne gdy nie ma wybranych obiektów do klonowania
 • poprawioni błędne rysowanie lini podczas edycji vertexów, gdy obiekt składał się z więcej niż tylko jedna część
 • poprawiono niepoprawne działanie undo gdy obiekt był odwracany
 • dodanie klawiszy ESC oraz BACKSPACE (przerwanie operacji, usuwanie vertexa) przy rysowaniu obiektów pomiaru oraz dodawaniu nowych obiektów
 • poprawienie działania undo/redo dla edycji części (parts) warstw wektorowych
 • usunięto problem powodujący rapotowanie błędu, gdy warstwa nie mogła być załadowana
 • usunięto problem destabilizacji programu gdy w pliku dbf znajdowała się kolumna o długości 255 znaków
 • usunięto problem z brakiem powtórnego tworzenia etykiet gdy został zmieniony styl czcionki
 • usunięto problem ze zmianą koloru linii
 • usunięto problem z wyświetlaniem podglądów styli linii
 • podczas dodawania nowej warstwy jest ona umieszczana na górze listy warstw
 • dodano możliwość lokalizacji interfejsu programu za pomocą zewnetrznego pliku *.lang

Geoxa Editor 2.0.0.2257 (06.09.2007)
 • ulepszone działanie undo/redo
 • ulepszone działanie odświeżania ekranu
 • nowe narzędzia edycji (rysowanie poligonów oraz lini z kątem 90 stopni)
 • dodano eksport georeferencji to pliku TFW
 • usunięto generowanie ostrzeżeń podczas dodawania warstwy TIFF
 • usunięto błąd powodujący ignorowanie zmian w klasyfikacji warstwy
 • usunięto problem z przysłanianiem dialogów przez pasek postępu ładowania projektu

Geoxa Editor 2.0.0.2241 (04.09.2007)
 • pierwsza publiczna wersja beta demo

Geoxa Editor 1.3.1.1992 (05.06.2006)
 • usunięto problem z importem krótkich plików tekstowych (txt) do formatu shapefile (shp)

Geoxa Editor 1.3.1.1987 (20.04.2006)
 • usunięto problem niedrukowania warstw rastrowych

Geoxa Editor 1.3.1.1946 (08.03.2006)
 • dodano obsługe plików TIFF z kodowaniem RGBA
 • usunięto bład w wyświetlaniu plików TIFF w wersjach BW striped

Geoxa Editor 1.3.1.1945 (07.03.2006)
 • usunięto błąd uszkadzania zawartości bazy danych gdy usuwany był z warstwy więcej niż jeden obiekt
 • usunięto błąd przekłamywania kolorów w trybie YCBCR gdy przeprowadzane były operacje na rastrach
 • ulepszono procedure weryfikacji typu warstwy
 • rozszerzona ilość obsługiwnych trybów kodowania kolorów dla plików TIFF

Geoxa Editor 1.3.1.1932 (25.02.2006)
 • dodano nowe operacje na wyświetlanych rastrach (zmiana jasności, kontrastu, odwrócenie kolorów, zmiana poszczególnych składowych RGB rastra)
 • dodano możliwość wyboru sposobu wyświetlania zaznaczonych obiektów podczas edycji (punktowe wyświetlanie granic obiektu oraz zaznaczanie samego obiektu ustalonym kolorem)
 • wyłączenie trybu przyrostowego odrysowywania ekranu (wzrost prędkości)
 • usunięto błąd powodujący ignorowanie ustawionego koloru zaznaczonych obiektów typu liniowego (obiekty zawsze były zaznaczane kolorem czarnym)
 • zmieniono procedurę weryfikującą poprawność rekordów shapefile (poprzednia była zbyt restrykcyjna)
 • podczas edycji shapefile wyświetlane są jedynie narzędzia odpowiednie do typu edytowanego shapefile
 • dodano możliwości włączania/wyłączania wszystkich załadowanych warstw
 • dodano możliwość usunięcia wszystkich załadowanych warstw
 • usprawniono prace programu gdy ilość warstw jest większa niz 128
 • dodano obsługę klawisza SHIFT podczas zaznaczania obiektów w trybie edycji (dodawanie kolejnego obiektu do zaznaczenia)
 • dodano obsługę kompresji JPEG w plikach TIFF
 • usprawniono zaznaczanie obiektów liniowych o ułożeniu horyzontalnym i wertykalnym
 • usprawniono działanie okna tabeli tematu dla plików shapefile

Geoxa Editor 1.3.1.1915 (28.01.2006)
 • poprawiono bład w snapowaniu warstw poligonowych i liniowych do warstwy punktowej
 • poprawiono problem z brakiem odświeżania okna snapowania gdy warstwą snapującą była warstwa punktowa
Geoxa Editor 1.3.1.1901 (07.01.2006)
 • dodano wyświetlanie informacji o aktualnej skali wydruku warstw(y) w oknie wydruku
 • dodano możliwość dokładnego ustawiania skali wydruku warstw(y) w oknie wydruku
 • aktualizacja podręcznika użytkownika
Geoxa Editor 1.3.1.1890 (03.01.2006)
 • poprawiono błąd w module rasteryzującym wydruki relizowane pod systemami w9X/ME
Geoxa Editor 1.3.1.1878 (23.12.2005)
 • podczas tworzenia wydruku i wprowadzeniu pustego tekstu nazwy mapy program mógł w pewnych przypadkach informować o błędach
 • podczas rysowania obróconego kwadratu nie był uwzględniany parametr snapowania dla drugiego vertexu
 • podczas edycji podpisów w pewnych przypadkach przesuwany/obracany podpis nie był poprawnie odświeżany
Geoxa Editor 1.3.1.1854 (24.10.2005)
 • Usprawniono automatyczna aktualizację programu
Geoxa Editor 1.3.1.1850 (08.10.2005)
 • usunięto błąd powodujący nielabelowanie warstw o numerze wiekszym niz 16
 • dodano dodatkowe zabezpieczenia do wykrywania łamiących specyfikacje shapefile plików
Geoxa Editor 1.3.1.1841 (20.09.2005)
 • dodano obsługę plików TIFF z 48bitowym kodowaniem koloru
 • dodano możliwość zapisu warstwy z dołączona bazą danych do nowego pliku shapefile
 • zwiększono odporność aplikacji na dane typu TIFF, które łamią specyfikację
 • poprawiono problem odrysowywania ekranu przy edycji wezłów
 • zmniejszono zapotrzebowanie na pamięć w przypadku pracy na bardzo dużych plikach dbf
 • ulepszono obsługę plików dbf (typ F i D)
 • poprawiono błędy wykryte w poprzedniej wersji
Geoxa Editor 1.3.1.1720 (10.08.2005)
 • zwiększono odporność aplikacji na dane typu TIFF, które łamią specyfikację
 • poprawiono problem odrysowywania ekranu przy edycji wezłów
 • zmniejszono zapotrzebowanie na pamięć w przypadku pracy na bardzo dużych plikach dbf
 • ulepszono obsługę plików dbf (typ F i D)
Geoxa Editor 1.3.1.1647 (19.07.2005)
 • bład poczas przesuwania vertexow w specyficznych sytuacjach
Geoxa Editor 1.3.1.1640 (18.07.2005)
 • podczas pracy na monitorze o szerokości mniejszej niz 1280 punktów okno ustawiania przedziałów w "Legenda - właściwości" było niewidoczne co sugerowało zawieszenie programu
Geoxa Editor 1.3.1.1635 (15.07.2005)
 • usprawniono dociąganie podczas edycji
 • usprawiniono edycję vertexów
 • podczas wprowadzania danych za pomocą okna "szybka edycja bazy danych" modyfikacja bazy danych jest sygnalizowana krótką zmianą koloru tła
 • zlikwidowano problem pojawiania sie "siatki" podczas wydruku w dużych rozdzielczościach
 • usunięto błąd powodujący nie wyświetlanie innych drukarek niż domyślne w oknie wydruku (Windows 98/Me)
 • usunięto błąd powodujący zawieszenie programu w specyficznych przypadkach podczas dodawania i usuwania kolumn w bazie danych
 • usprawniono moduł legendy dla warstw
Geoxa Editor 1.3.1.1601 (08.07.2005)
 • podczas dodawania danych automatycznych do bazy nazwy kolumn były pobierane zawsze z pierwszej załadowanej warstwy
 • w pewnych przypadkach nie można było zamknąc okna autoaktualizacji
(c) 2002-2018 Creative GIS Solutions
spis treści
design by www.web-kernel.net
Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte na tej stronie należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych
Valid HTML 4.01!